Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

46 Af 14/2014 - 85Usnesení KSPH ze dne 08.04.2020

Prejudikatura

4 Ads 105/2008 - 185


přidejte vlastní popisek

46 Af 14/2014 - 85

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Tomáše Kocourka, Ph.D., a soudců Mgr. Lenky Oulíkové a Mgr. Miroslava Makajeva v právní věci

žalobce: I. Š.,

bytem X, zastoupen společností Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, Praha,

proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, 602 00 Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 2014, č. j. 13551/14/5000-14104-700519,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí žalovaného, kterým žalovaný zamítl jeho odvolání a potvrdil rozhodnutí Finančního úřadu pro Středočeský kraj, územního pracoviště v Říčanech (dále jen „správce daně”) ze dne 26. 09. 2013, č. j. 3050810/13/2122-24801-208943, kterým byla žalobci uložena pokuta za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010 ve výši 25 646 Kč.

2. Sdělením ze dne 24. 10. 2019 žalovaný vyrozuměl soud o svém záměru uspokojit žalobce postupem podle § 124 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, za současného použití § 62 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Zároveň požádal soud o stanovení lhůty pro uspokojení žalobce, a to minimálně do 31. 12. 2019.

3. Přípisem ze dne 8. 1. 2020 stanovil soud žalovanému lhůtu pro uspokojení žalobce, a to do 20. 2. 2020. 4. Dne 5. 2. 2020 vydal žalovaný rozhodnutí č. j. 5224/20/5200-10422-700519, kterým napadené rozhodnutí změnil tak, že se platební výměr správce daně ze dne 26. 09. 2013, č. j. 3050810/13/2122-24801-208943, mění tak, že pokuta za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010 činí 2 565 Kč.

5. Dne 2 3. 2020 sdělil žalobce soudu, že byl rozhodnutím žalovaného ze dne 5. 2. 2020, č. j. 5224/20/5000-10402-700519, uspokojen. 6. Podle § 62 odst. 1 s. ř. s. dokud soud nerozhodl, může odpůrce vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provést jiný úkon, jimiž navrhovatele uspokojí, nezasáhne-li tímto postupem práva nebo povinnosti třetích osob.

7. Podle § 62 odst. 4 s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen. 8. Vzhledem ke sdělení žalobce, že je postupem žalovaného uspokojen, zastavil soud řízení podle § 47 písm. b) ve spojení s § 62 odst. 4 s. ř. s. 9. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 7 s. ř. s. Žalobci, který by jinak měl právo na náhradu nákladů řízení podle § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s., soud mimořádně nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 7 s. ř. s.), neboť důvodem pro uspokojení žalobce nebylo pochybení žalovaného ani správce daně v předcházejícím řízení, ale změna právní úpravy zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, která nastala až po právní moci napadeného rozhodnutí (viz rozsudek NSS ze dne 30. 9. 2019, č. j. 3 Afs 220/2017-53). Za této situace nepokládá soud za spravedlivé, aby žalovaný (který postupoval zcela podle právní úpravy účinné v době vydání jeho rozhodnutí) nesl povinnost náhrady nákladů řízení pouze proto, že v mezidobí došlo ke změně zákona ve prospěch žalobce, kterou bylo nutno zohlednit.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Právní mocí tohoto usnesení nabývá právní moci rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2020, č. j. 5224/20/5200-10422-700519 (§ 62 odst. 5 s. ř. s.).

Praha 8. dubna 2020

Mgr. Tomáš Kocourek, Ph.D., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru