Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

46 A 75/2015 - 13Usnesení KSPH ze dne 14.09.2017


přidejte vlastní popisek

46 A 75/2015-13

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Olgy Stránské a soudců Mgr. Ing. Petra Šuránka a JUDr. Milana Podhrázkého, PhD., ve věci

žalobkyně: Obec L.

sídlem B., L. zastoupena advokátem JUDr. Tomášem Davidem sídlem Dlážděná 4, Praha 1

proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 5. 2015, č. j. 067641/2015/KUSK, sp. zn. SZ 046659/2015/KUSK REG/Bu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1 Žalobkyně se žalobou dodanou do datové schránky soudu dne 15. 7. 2015 domáhá podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 5. 2015, č. j. 067641/2015/KUSK, sp. zn. SZ 046659/2015/KUSK REG/Bu (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým žalovaný znovu zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města (dále jen „stavební úřad“), ze dne 12. 9. 2012, č. j. 13857/2012/OStRM/TORE, sp. zn. OStRM/71734/ 2011/TORE. Stavební úřad tímto rozhodnutím, jehož zrušení se žalobce taktéž domáhá, prodloužil žadateli, Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“), platnost rozhodnutí o umístění stavby „Přeložka silnice I. třídy X L. – Ú.“, na pozemcích blíže označených v tomto rozhodnutí nacházejících se v k. ú. Bratronice u Luštěnic, Luštěnice, Struhy, Újezd u Luštěnic, Újezdec u Luštěnic, Vlkava a Voděrady u Luštěnic (dále též „obchvat“), do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

2 Usnesením ze dne 23. 7. 2015, č. j. 46 A 75/2015-6, soud vyhověl návrhu žalobkyně a řízení přerušil do pravomocného skončení řízení vedeného zdejším soudem pod sp. zn. 48 A 26/2015, s nímž tato věc souvisí a v němž žalobkyně avizovala možnost smírného urovnání věci. Dne 13. 9. 2017 soud obdržel podání, jímž zástupce žalobkyně poukázal na skutečnost, že ve věci trasování obchvatu obce dosáhla dohody s ŘSD, a proto jménem žalobkyně vzal žalobu zpět.

3 Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, jestliže vzal navrhovatel svůj návrh zpět.

4 Protože žalobkyně vzala svou žalobu v plném rozsahu zpět, bylo již nadbytečné rozhodovat o pokračování v přerušeném řízení. Soud bez dalšího rozhodl v souladu s dispoziční zásadou vyjádřenou v citovaném ustanovení o zastavení řízení.

5 Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., podle nějž v případě, že řízení bylo zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 14. září 2017

Olga Stránská, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: P. Š.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru