Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

46 A 70/2017 - 151Usnesení KSPH ze dne 30.01.2020

Prejudikatura

7 As 424/2018 - 21


přidejte vlastní popisek

46 A 70/2017 - 151

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Tomáše Kocourka, Ph.D., a soudců Mgr. Miroslava Makajeva a Mgr. Lenky Oulíkové ve věci

žalobců: a) D. Š.,

bytem X,

b) I. H., bytem X,

c) D. H., bytem X,

d) J. Š., bytem X,

všichni zastoupeni advokátem JUDr. Františkem Zadinou, sídlem Sázavka 46,

proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, sídlem Zborovská 81/11, Praha,

za účasti: 1) Ing. P. T., 2) Bc. J. T., oba bytem X, oba zastoupeni advokátkou Mgr. Martou Fišnerovou, sídlem Ovocný trh 573/12, Praha,

3) I. L.,

bytem X,

4) J. L., bytem X,

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 1. 2017, č. j. 012939/2017/KUSK,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Každému ze žalobců se vrací část zaplaceného soudního poplatku ve výši 2 000 Kč.

Odůvodnění:

Žalobci se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), podanou dne 23. 3. 2017, domáhají zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného (dále jen „napadené rozhodnutí“), jakož i jím potvrzeného rozhodnutí M. ú. R. (dále jen „s. ú.“) ze dne 23. 8. 2016, č. j. MURO 2946/2016/Mk. S. ú. tímto rozhodnutím rozhodl na žádost D. K., S. K. a osob zúčastněných na řízení 1) a 2) o u. p. r. d. na pozemcích p. č. X a p. č. X v katastrálním území R. u P. a současně tuto s. povolil.

Podáním ze dne 29. 1. 2020 vzali žalobci podanou žalobu zcela zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že podání žalobců, jímž vzali žalobu zpět, nevzbuzuje z hlediska svého označení ani obsahu jakékoliv pochybnosti, soud řízení o žalobě v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud na základě § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., podle nějž nemá právo na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků, bylo-li řízení zastaveno. Soud z obsahu spisů nezjistil, že by byla žaloba vzata zpět pro pozdější chování žalovaného (tedy z důvodu zrušení či změny napadeného rozhodnutí), žalobci sami nenavrhli, aby jim byla náhrada nákladů řízení přiznána.

Podle § 60 odst. 5 s. ř. s. má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu pouze těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. Protože soud osobám zúčastněným na řízení žádnou povinnost neuložil, rozhodl, že ani tyto osoby nemají právo na náhradu nákladů řízení.

O vrácení soudního poplatku soud rozhodl podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Soudní poplatek za podání žaloby v projednávané věci činil pro každého ze žalobců 3 000 Kč a soud jej snížil o 1 000 Kč, jelikož snížení o 20 % by nedosáhlo požadované minimální hranice. Zbývající část soudního poplatku ve výši 2 000 Kč bude vrácena každému ze žalobců po nabytí právní moci tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Praha 30. ledna 2020

Mgr. Tomáš Kocourek, Ph.D., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru