Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

46 A 6/2013 - 41Usnesení KSPH ze dne 28.01.2014

Prejudikatura

1 Azs 54/2004


přidejte vlastní popisek

46 A 6/2013 - 41

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Milana Podhrázkého a soudců Olgy Stránské a Mgr. Ing. Petra Šuránka v právní věci žalobců: a) Ing. J. D., bytem H., P., b) Z. D., bytem N. J., P., zastoupených Mgr. Karolinou Panskou, advokátkou se sídlem Valentinská 1061/6, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 9. 2012, sp. zn. SZ 126786/2012/KUSK REG/Ru, čj. 134926/2012/KUSK,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci a) se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Zaplacený soudní poplatek bude žalobci vrácen z účtu Krajského soudu v Praze do třiceti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

IV. Žalobci b) se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Zaplacený soudní poplatek bude žalobci vrácen z účtu Krajského soudu v Praze do třiceti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou dne 12. 12. 2012 u Městského soudu v Praze domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 9. 2012, sp. zn. SZ 126786/2012/KUSK REG/Ru, čj. 134926/2012/KUSK, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobců proti rozhodnutí Městského úřadu Kolín, odboru výstavby (stavebního úřadu), ze dne 8. 6. 2012, čj. SU 18375/12-pes, a toto rozhodnutí stavebního úřadu potvrdil.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 3. 1. 2013, čj. 6 A 191/2012-15, věc postoupil Krajskému soudu v Praze.

Podáním ze dne 22. 1. 2014 žalobci vzali podanou žalobu zcela zpět a navrhli, aby soud řízení zastavil.

Vzhledem k tomu, že podání žalobců obsahující zpětvzetí žaloby nevzbuzuje jakékoliv pochybnosti, soud řízení zastavil. Vyšel přitom z ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“), podle něhož soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Ve vztahu k rozhodnutí o nákladech řízení soud vyšel z ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Vzhledem k tomu, že řízení skončilo zastavením před prvním jednáním, postupoval soud současně podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle něhož soud za těchto okolností vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč. Rozhodl tedy o tom, že se žalobci a) i žalobci b) se vrací zaplacený soudní poplatek každému ve výši 2.000 Kč.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 28. ledna 2014

JUDr. Milan Podhrázký, v.r.

předseda senátu

Za správnost: Alena Léblová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru