Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

46 A 15/2015 - 29Usnesení KSPH ze dne 05.05.2015

Prejudikatura

30 Ca 19/2003 - 15


přidejte vlastní popisek

46 A 15/2015 - 29

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Olgy Stránské a soudců JUDr. Milana Podhrázkého a JUDr. Věry Šimůnkové, v právní věci žalobkyně PhDr. M. J., bytem T., P., zastoupené JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem, se sídlem Kořenského 15/1107, 150 00 Praha 5, proti žalovanému Krajskému úřadu Středočeského kraje, se sídlem Zborovského 11, 150 21 Praha 5, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na nákladech řízení částku 11.466 Kč do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám jejího právního zástupce JUDr. Tomáše Hlaváčka, advokáta.

III. Žalobkyni se vrací z účtu Krajského soudu částka 1.000 Kč jako část zaplaceného soudního poplatku k rukám jejího právního zástupce JUDr. Tomáše Hlaváčka, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala proti žalovanému žalobu, kterou se domáhala uložení povinnosti žalovanému rozhodnout o jejím odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Mnichovice č.j. MUMN/4327/2014/vlat ze dne 2. 9. 2014.

V průběhu řízení před soudem vzala žalobkyně žalobu zpět s odůvodněním, že žalovaný vydal dne 4. 3. 2015 požadované rozhodnutí a požádala o přiznání náhrady nákladů řízení, neboť rozhodnutí bylo vydáno až po podání žaloby.

Soud z důvodu zpětvzetí žaloby řízení podle § 47 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (s. ř. s.), zastavil.

Výrok o nákladech řízení je podle § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť soud zjistil, že žalovaný vydal napadené rozhodnutí až 4. 3. 2015, přičemž žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu byla podána dne 23. 2. 2015. Protože žalobkyně vzala žalobu zpět pro pozdější chování žalovaného, uložil soud žalovanému uhradit žalobkyni náklady řízení, a to část za zaplacený soudní poplatek z podané žaloby, který soud nevrací a náhradu za právní zastoupení advokátem, která spočívá v náhradě za 2 a půl úkonu právní služby po 3.100 Kč, 3x režijní paušál + 21% DPH, celkem 11.466 Kč. Zpětvzetí žaloby právním zástupcem žalobkyně soud posoudil v souladu s ust. § 11 odst. 2 a 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, jako úkon, za který přísluší polovina mimosmluvní odměny.

Soud žalobkyni vrátil částku 1.000 Kč jako část zaplaceného poplatku, který soud vrátí žalobci podle ust. § 10 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že řízení je zastaveno před prvním jednáním.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 5. května 2015

Olga S t r á n s k á, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost: Alena Léblová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru