Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

46 A 107/2017 - 21Usnesení KSPH ze dne 21.12.2017

Prejudikatura

9 Afs 28/2010 - 79


přidejte vlastní popisek

46 A 107/2017-21

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Olgy Stránské a soudců Mgr. Jana Čížka a JUDr. Milana Podhrázkého ve věci

žalobce: G. C. s.r.o., IČO: X sídlem S., P. zastoupen Mgr. Václavem Voříškem, advokátem sídlem Ledčická 649/15, Praha,

proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, sídlem Zborovská 11, Praha 5

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 3. 2017, č. j. 111245/2015/KUSK-DOP/POS,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 3 000 Kč. Tato částku mu bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1 Žalobce podal žalobu podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) proti shora uvedenému rozhodnutí, kterým žalovaný zamítl jeho odvolání a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou ze dne 7. 7. 2015, č. j. PRSTR-1554/2015-OD-KT. Tímto rozhodnutím byl žalovaný shledán vinným ze spáchání správního deliktu podle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a byla mu uložena pokuta ve výši 2 000 Kč.

2 Před meritorním posouzením věci soud zkoumal, zda jsou splněny všechny podmínky řízení, mezi něž patří mj. včasnost žaloby.

3 Podle § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Podle odst. 5 téhož ustanovení zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

4 Podle § 40 odst. 2 lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

5 Podání prostřednictvím datové schránky je vůči soudu učiněno okamžikem dodání datové zprávy do datové schránky. Lhůta k podání žaloby je tak zachována, byla-li žaloba nejpozději poslední den této lhůty dodána ve formě datové zprávy do datové schránky soudu (srov. usnesení NSS ze dne 15. 7. 2010, č. j. 9 Afs 28/2010-79, publ. pod č. 2131/2010 Sb. NSS; viz též nález ústavního soudu ze dne 15. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 335/2012, publ. pod č. 148, sv. 70 Sb.ÚS).

6 Žalobce uvedl, že mu napadené rozhodnutí bylo doručeno dne 7. 4. 2017. Rovněž z doručenek obsažených ve správním spise žalovaného plyne, že bylo žalobci oznámeno doručením do datové schránky jeho zmocněnce dne 7. 4. 2017. Tento den je tedy rozhodný pro počátek plynutí lhůty k podání žaloby, která uplynula dne 7. 6. 2017 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

7 Žaloba byla podána prostřednictvím datové zprávy žalobcova zástupce dodané do datové schránky soudu. K jejímu odeslání však došlo až dne 8. 6. 2017 v 00 hod. 03 min. a 19 vteřin. O vteřinu později, tj. v 00 hod. 03 min. a 20 vteřin byla datová zpráva obsahující žalobu doručena do datové schránky soudu. Je tedy zřejmé, že žaloba byla podána až po uplynutí lhůty podle § 72 odst. 1 s. ř. s. 8 Soudu proto nezbylo, než žalobu odmítnout pro opožděnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. 9 K odmítnutí žaloby došlo před prvním jednáním ve věci. Soud proto podle § 10 odst. 3 věty třetí a odst. 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 3.000,- Kč žalobci, a to ve lhůtě do 30 dnů od právní moci usnesení (§ 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

10 O nákladech řízení rozhodl soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 21. prosince 2017

Olga Stránská, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru