Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

46 A 104/2015 - 24Rozsudek KSPH ze dne 12.01.2016

Prejudikatura

4 As 171/2014 - 26


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 46 A 104/2015 - 24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Olgy Stránské a soudců Mgr. Ing. Petra Šuránka a JUDr. Milana Podhrázkého ve věci žalobce T. G., bytem R., K. L., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému
, se sídlem Zborovská 81/11, Krajskému úřadu Středočeského kraje

150 21 Praha 5, o žalobě na ochranu proti nečinnosti

takto:

I. Žalovanému se ukládá, aby ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku rozhodl ve věci odvolání žalobce proti rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. DP-972-10/2014.

II. Žalovaný je povinen do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku zaplatit žalobci k rukám jeho zástupce, Mgr. Jaroslava Topola, náhradu nákladů řízení ve výši 10.228,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu druhého zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), dodanou do datové schránky soudu dne 14. 9. 2015, domáhá ochrany proti nečinnosti žalovaného. Tvrzená nečinnost žalovaného spočívá v nevydání rozhodnutí o odvolání, které žalobce podal proti rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. DP-972-10/2014 (dále jen „rozhodnutí magistrátu“). Žalobce tvrdí, že dotyčné odvolání podal prostřednictvím svého zmocněnce K. S., a to dne 11. 8. 2014 elektronickým podáním z adresy na adresu elektronické podatelny Magistrátu města Mladá Boleslav. Magistrát města

Mladá Boleslav žalovanému předal správní spis dne 25. 8. 2014. Žalovaný však o podaném odvolání do 30 dnů nijak nerozhodl. Dle žalobce měl žalovaný o podaném odvolání rozhodnout, a to i za situace, kdy je vyhodnotil jako podané opožděně. Žalobce také dodal, že již vyčerpal právním předpisem poskytovaný prostředek proti nečinnosti, neboť dne 24. 9. 2014 podal k Ministerstvu dopravy žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti. K této žádosti se ministerstvo do dne podání žaloby nijak nevyjádřilo. Z těchto důvodů žalobce navrhl, aby soud uložil žalovanému povinnost rozhodnout do 15 dnů od právní moci rozsudku o jeho odvolání proti rozhodnutí magistrátu a současně žalovanému uložil povinnost nahradit žalobci náklady řízení.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že rozhodnutí o přestupku spáchaném žalobcem bylo jeho zástupci doručeno písemně dne 14. 7. 2014 (dne 16. 7. 2014 vhozeno do schránky) a elektronicky dne 2. 7. 2014. Rozhodnutí tedy nabylo právní moci dne 30. 7. 2014 a odvolání žalobce ze dne 11. 8. 2014 bylo proto podáno opožděně. Žalovaný dále zdůraznil, že při vyřizování věcí postupuje podle pořadí, v jakém bylo podání na odvolací orgán doručeno. Prodloužení lhůt pro vyřízení odvolání je pak způsobeno nárůstem počtu odvolacích řízení a snížení personálního obsazení příslušného odboru v důsledku snížení příspěvku státu na přenesenou působnost. Žalovaný dále zdůraznil, že žalobce nevyčkal rozhodnutí nadřízeného orgánu ve věci jeho stížnosti na nečinnost, přičemž nadřízený orgán může o dané věci sám rozhodnout v rámci atrakce dle ustanovení § 80 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen „správní řád“).

Z předloženého správního spisu vyplynulo, že rozhodnutím Magistrátu Mladá Boleslav ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. DP-972-10/2014, byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bodu 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 300/2013 Sb. (dále jen „zákon o silničním provozu“) spočívajícím v tom, že dne 15. 2. 2014 kolem 21:48 hodin řídil osobní vozidlo v obci Libichov na silnici I/38 rychlostí nejméně 140 km/h, ačkoliv nejvyšší dovolená rychlost v obci byla 50 km/h, a za to mu byla uložena pokuta ve výši 6.500,- Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 6 měsíců. Ve spisu jsou založeny doručenky, ze kterých je zjevné, že rozhodnutí bylo přímo žalobci doručeno dne 4. 7. 2014, K. S. bylo dne 16. 7. 2014 vhozeno do schránky a elektronicky mu bylo na určenou adresu zasláno dne 2. 7. 2014 (potvrzení o převzetí emailu není obsahem spisu). Na daném rozhodnutí je vyznačen den, kdy došlo k nabytí právní moci, a to 30. 7. 2014. Odvolání proti shora označenému rozhodnutí podal K. S. jako zástupce žalobce dne 11. 8. 2014 prostřednictvím svého emailu . Spis dále obsahuje sdělení Magistrátu města Mladá Boleslav ze dne 21. 8. 2014 adresované žalobci, v němž je mu sdělováno, že jeho podané odvolání je opožděné, když odvolací lhůta proti shora označenému rozhodnutí uplynula dne 30. 7. 2014 a odvolání žalobce bylo podáno až 11. 8. 2014. Současně je uvedeno, že dne 21. 8. 2014 byl správní spis odeslán žalovanému.

Soud vyzval účastníky řízení, aby se vyjádřili, zda ve věci požadují nařídit jednání. Ti mlčky s rozhodnutím soudu bez nařízení jednání vyjádřili souhlas. Soud proto o žalobě rozhodoval podle § 51 odst. 1 s. ř. s. bez nařízení jednání.

Podaná žaloba je včasná a má předepsané náležitosti. Soud také v žalobcem předložených kopiích stížnosti na nečinnost poslané elektronicky K. S. dne 24. 9. 2014 Ministerstvu dopravy, které její převzetí téhož dne potvrdilo, ověřil, že žalobce vyčerpal prostředky, jež se mu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu nabízely ve správním řízení. Že by ministerstvo jako nadřízený orgán žalovaného na žádost o opatření proti nečinnosti reagovalo (např. prodloužením lhůty pro vydání rozhodnutí či atrakcí věci), z ničeho nevyplynulo. Ministerstvo v tomto směru nereagovalo ani na žádost soudu o předložení souvisejícího správního spisu.

Podle § 51 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“), není-li v tomto nebo jiném zákoně stanoveno jinak, vztahují se na řízení o přestupcích obecné předpisy o správním řízení.

Podle § 71 odst. 3 správního řádu, pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,

b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

Podle § 90 odst. 6 správního řádu vydá odvolací správní orgán rozhodnutí v odvolacím řízení ve lhůtách stanovených v § 71. Lhůta počíná běžet dnem předání spisu odvolacímu správnímu orgánu k rozhodnutí (§ 88).

Ze správního spisu vyplynulo, že žalobce zastoupen zmocněncem podal proti rozhodnutí magistrátu odvolání, k jehož vyřízení je příslušný žalovaný. Dne 21. 8. 2014 magistrát spis žalovanému odeslal, i přes nevyznačené datum převzetí spisu žalovanému lze tedy důvodně předpokládat, že žalovaný jej obdržel do konce srpna 2014 (žalobcem uváděné datum 25. 8. 2014 je zcela reálné); ostatně správní spis soudu předkládal právě žalovaný. S ohledem na délku lhůty pro vyřízení odvolání (30 dnů, protože v řízení se nejeví potřeba nařizovat ústní jednání) nelze pochybovat o tom, že v den rozhodnutí soudu tato lhůta již musela uplynout, a to i kdyby soud vycházel až z data 6. 10. 2015, kdy žalovaný soudu předložil kopie listin obsažených ve správním spisu.

Za daných okolností proto má soud za nepochybné, že žalovaný je v řízení o odvolání žalobce proti rozhodnutí magistrátu nečinný. Na tom nemůže nic změnit ani omluva nadměrnou zatížeností žalovaného a nedostatečným personálním obsazením, neboť to nejsou zákonné důvody ospravedlňující prodloužení lhůty pro vydání správního rozhodnutí. K těm soud přihlédl pouze v tom směru, že žalovanému stanovil pro vydání rozhodnutí maximální přípustnou lhůtu v trvání 30 dnů.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. (důvody zvláštního zřetele hodné pro jiné posouzení této otázky tvrzeny nebyly a ani soud je nenalezl). Žalovaný nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť ve věci neměl úspěch. Žalobci, který byl ve věci plně úspěšný, přiznal soud náhradu nákladů řízení v celkové částce 10.228,- Kč, a to za zaplacený soudní poplatek v částce 2.000,- Kč a za právní služby v částce 8.228,- Kč. Tuto částku tvoří odměna za dva úkony právní služby po 3.100,- Kč [převzetí a příprava zastoupení a sepsání žaloby – § 7 bod 5, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů] a dvě paušální částky jako náhrada hotových výdajů po 300,- Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, vše zvýšeno o částku 1.428,- Kč odpovídající 21 % DPH.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 12. ledna 2016

Olga Stránská, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost: Alena Léblová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru