Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

46 A 103/2015 - 18Usnesení KSPH ze dne 05.11.2015


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 46 A 103/2015 - 18

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Olgy Stránské a soudců Mgr. Jitky Zavřelové a Mgr. Ing. Petra Šuránka ve věci žalobkyně P., a.s., se sídlem x, zastoupené Mgr. Martinem Buřičem, advokátem se sídlem Štěpánská 39, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Krajskému úřadu Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 7. 2015, č. j. 094270/2015/KUSK,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2015, č. j. 46 A 103/2015-13, se zrušuje.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 7. 2015, č. j. 094270/2015/KUSK (dále též „napadené rozhodnutí“), jímž žalovaný zamítl její odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Kolín, odboru výstavby (dále jen „stavební úřad“) ze dne 22. 5. 2015, č. j. SU 74295/14-sie, sp. zn. SU 13364/2014, jako opožděné. Tímto rozhodnutím bylo žalobkyni nařízeno odstranění přístavby objektu bez č. p. na pozemku p. č. x v k. ú. a obci Kolín.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 12. 10. 2015, č. j. 46 A 103/2015-9, řízení zastavil z důvodu, že žalobkyně neuhradila soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč ani ve lhůtě uvedené v dodatečné výzvě soudu. Po obdržení platby s variabilním symbolem odpovídajícím spisové značce tohoto řízení pak soud usnesením ze dne 22. 10. 2015, č. j. 46 A 103/2015-13, rozhodl o vrácení (opožděně) zaplaceného soudního poplatku žalobkyni.

Následně se však soud od žalobce ve věci sp. zn. 46 A 110/2015 dozvěděl, že v důsledku chyby v psaní obsahovala výzva soudu k zaplacení soudního poplatku nesprávný variabilní symbol, na základě kterého byla od něj přijatá platba soudního poplatku nesprávně přiřazena žalobkyni v tomto řízení, třebaže platba s věcí a soudním spisem sp. zn. 46 A 103/2015 nijak nesouvisí.

Podle § 12 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích“), vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu.

Ze zjištění soudu ze spisu sp. zn. 46 A 110/2015 stejně jako i z označení účtu plátce na záznamu o složení plyne, že platba soudního poplatku nebyla uskutečněna žalobkyní a k její věci byla přiřazena pouze omylem. S ohledem na uvedené zde nebyl žádný důvod pro vydání usnesení o vrácení soudního poplatku žalobkyni. Soud proto v souladu s § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nesprávné usnesení soudu ze dne 22. 10. 2015, č. j. 46 A 103/2015-13, bez dalšího zrušil. Na tom, že řízení žalobkyně bylo zastaveno, se nic nemění.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není kasační stížnost přípustná [§ 104 odst. 2 s. ř. s.].

V Praze dne 5. listopadu 2015

Olga Stránská, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Vlasáková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru