Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

45 Az 34/2019 - 32Usnesení KSPH ze dne 20.04.2020

Prejudikatura

3 Azs 40/2008 - 67


přidejte vlastní popisek

45 Az 34/2019 - 32

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl soudkyní Mgr. Jitkou Zavřelovou ve věci žalobce: A. K., narozený dne x,

státní příslušník Gruzie, t. č. neznámého pobytu, zastoupený opatrovníkem Mgr. Ondřejem Ripelem, advokátem, sídlem Na Příkopě 857/18, Praha 1,

proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, sídlem Nad Štolou 3, Praha 7,

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 9. 2019, č. j. OAM-742/ZA-ZA12-ZA22-2019,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Ustanovenému opatrovníku žalobce Mgr. Ondřejovi Ripelovi, advokátovi, se přiznává odměna ve výši 4 114 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), doručenou zdejšímu soudu dne 28. 11. 2019, domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí, jímž byla žádost žalobce o mezinárodní ochranu podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), zamítnuta jako zjevně nedůvodná.

2. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce).

3. Soud v průběhu řízení zjistil, že žalobce je neznámého pobytu. Žalobce za adresu svého pobytu v žalobě označil adresu Pobytového střediska B. (dále jen „pobytové středisko“). Ve vyjádření k žalobě ze dne 2. 1. 2020 označil žalovaný za pobyt žalobce totéž pobytové zařízení. Na této adrese však žalobce dne 10. 1. 2020 soudní zásilku nepřebral, podle doručujícího orgánu zde nemá označenou schránku, a zásilka se proto vrátila zpět soudu. Z přípisu Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, ze dne 29. 1. 2020, vyplynulo, že žalobcova poslední nahlášená adresa pobytu byla v místě pobytového střediska, a to až do jeho svévolného odchodu dne 1. 1. 2020. Současné místo pobytu žalobce jim nebylo známé. Tytéž informace byly dne 30. 1. 2020 ověřeny u pobytového střediska a vyplynuly též z lustrace žalobce v elektronické evidenci žadatelů o mezinárodní ochranu. Ani žalovaný k dotazu soudu přípisem ze dne 4. 2. 2020 nesdělil více, než že žalobce svévolně opustil pobytové středisko a od 1. 1. 2020 mu není znám aktuální pobyt žalobce. Za této situace ustanovil soud usnesením zdejšího soudu ze dne 14. 2. 2020, č. j. 45 Az 34/2019-29, žalobci opatrovníka.

4. Protože místo současného pobytu žalobce nelze zjistit, soud řízení zastavil podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu. 5. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože řízení bylo zastaveno. 6. O odměně žalobci ustanoveného opatrovníka bylo rozhodnuto na základě skutečností zřejmých ze spisu. Výši odměny určil soud na 4 114 Kč. Tato částka je odměnou za jeden účelně provedený úkon právní služby (příprava a převzetí zastoupení při výkonu funkce opatrovníka ustanoveného soudem účastníku řízení), která činí 3 100 Kč podle § 7, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), ve znění účinném od 20. 11. 2019. K této částce soud přičetl paušální částku jako náhradu hotových výdajů ve výši 300 Kč za jeden úkon podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu. Tuto odměnu soud žalobci přiznal, ačkoli opatrovník žalobce neučinil úkon nahlédnutí do spisu, který by nahradil první poradu s klientem (která je v dané věci pro neznámý pobyt žalobce vyloučena), a to vzhledem k trvání vyhlášeného nouzového stavu v České republice a aktuálním bezpečnostním opatřením, kvůli nimž byly možnosti nahlížení do spisu omezeny. Součet výše uvedených částek byl zvýšen o částku 714 Kč odpovídající 21 % DPH, neboť ustanovený opatrovník žalobce je plátcem daně z přidané hodnoty. Odměna bude opatrovníku vyplacena z účtu Krajského soudu v Praze ve stanovené lhůtě.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Praha 20. dubna 2020

Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.

soudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru