Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

45 Az 18/2019 - 30Usnesení KSPH ze dne 24.01.2020

Prejudikatura

3 Azs 40/2008 - 67


přidejte vlastní popisek

45 Az 18/2019 - 30

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl soudkyní Mgr. Jitkou Zavřelovou ve věci žalobkyně: T. C., narozená X,

státní příslušnice Gruzie, t. č. neznámého pobytu, zastoupená opatrovníkem Mgr. Pavlem Mařanem, advokátem, sídlem Nerudova 691/19, Mladá Boleslav,

proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 7. 2019, č. j. OAM-598/ZA-ZA11-ZA22-2019,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Ustanovenému opatrovníku žalobkyně Mgr. Pavlu Mařanovi, advokátovi, se přiznává odměna ve výši 4 114 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), doručenou zdejšímu soudu dne 15. 8. 2019, domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí, jímž byla zamítnuta její žádost o mezinárodní ochranu podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce).

3. Soud v průběhu řízení zjistil, že žalobkyně je neznámého pobytu. Za adresu svého pobytu žalobkyně v žalobě označila adresu P. s. B. – J. (dále jen „p. s.“), podle evidence žadatelů o mezinárodní ochranu se měla zdržovat od 19. 8. 2019 do 10. 2. 2020 na adrese propustky X. Z přípisu Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, ze dne 30. 10. 2019, taktéž vyplynulo, že žalobkyně má nahlášenou adresu pobytu od 23. 7. 2019 v pobytovém středisku, a že ode dne 19. 8. 2019 do 10. 2. 2020 je žalobkyně na propustce na adrese X. Tentýž údaj o pobytu žalobkyně byl zjištěn i v rámci kontaktu s pobytovým střediskem dne 24. 10. 2019 a dne 4. 11. 2019. Na uvedené adrese však žalobkyně soudní zásilky nepřebrala dne 19. 9. 2019, ani dne 24. 10. 2019, jakož ani dne 13. 11. 2019. Zásilky nebylo možné vložit do její schránky a v místě doručení nebylo možné zanechat ani písemné oznámení. Soud za účelem doručení soudních písemností žalobkyni dokonce dne 24. 10. 2019 přistoupil k vlastnímu šetření na místě samém. V té souvislosti bylo zjištěno, že se na adrese X, nachází panelový dům, žalobkyně zde neměla označený zvonek a nebyla osobně zastižena. K dotazu soudu byla na místě neznámá.

4. Vzhledem k tomu, že na doručovací adrese X, žalobkyně soudní zásilky opakovaně nepřebírala, na této adrese se ji nepodařilo zastihnout a byla zde neznámá, ustanovil ji soud pro řízení opatrovníka Mgr. Pavla Mařana, advokáta.

5. Jelikož místo skutečného současného pobytu žalobkyně nelze zjistit, soud řízení zastavil podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu. 6. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože řízení bylo zastaveno. 7. Odměnu opatrovníka, ustanoveného žalobkyni usnesením zdejšího soudu ze dne 4. 12. 2019, č. j. 45 Az 18/2019-28, platí stát. Výši odměny určil soud na 4 114 Kč. Tato částka je odměnou za jeden účelně provedený úkon právní služby (příprava a převzetí zastoupení při výkonu funkce opatrovníka ustanoveného soudem účastníku řízení), která činí 3 100 Kč podle § 7, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), ve znění účinném od 20. 11. 2019. K této částce soud přičetl paušální částku jako náhradu hotových výdajů ve výši 300 Kč za jeden úkon podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu. Součet výše uvedených částek byl zvýšen o částku 714 Kč odpovídající 21 % DPH, neboť ustanovený opatrovník žalobkyně je plátcem daně z přidané hodnoty. Soud doplňuje, že za samostatný úkon přitom nepovažoval nahlížení do spisu dne 23. 1. 2020. Tento úkon totiž soud při nedoložení uskutečnění první porady s klientkou (která je v dané věci vyloučena) považuje za úkon první poradu s klientkou nahrazující, a tedy za součást převzetí a přípravy zastoupení. Odměna bude opatrovníku vyplacena z účtu Krajského soudu v Praze ve stanovené lhůtě.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Praha 24. ledna 2020

Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.

soudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru