Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

45 Az 13/2014 - 40Usnesení KSPH ze dne 03.07.2014

Prejudikatura

3 Azs 40/2008 - 67


přidejte vlastní popisek

45Az 13/2014-40

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Jitkou Zavřelovou v právní věci žalobce: B. K., státní příslušnost , t. č. neznámého pobytu, zastoupený JUDr. Annou Doležalovou, MBA, advokátkou se sídlem Jablonského 604/7, 326 00 Plzeň, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, pošt. schr. 21/OAM, 170 34 Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 3. 2014, č. j. OAM-17/LE-BE03-BE03-2014,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovené zástupkyni JUDr. Anně Doležalové, MBA, advokátce se sídlem Jablonského 604/7, 326 00 Plzeň, se přiznává odměna ve výši 10.200 Kč, která jí bude vyplacena ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto ustanovení z účtu Krajského soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo rozhodnuto tak, že řízení se zastavuje podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o azylu“) z důvodu nepřípustnosti žádosti podle § 10a písm. e) zákona o azylu.

V době zahájení soudního řízení byl žalobce umístěn v Zařízení pro zajištění cizinců v (dále jen „ZZC“). Žalovaný k žádosti soudu sdělil přípisem ze dne 3. 6. 2014, že žalobce byl dne 26. 5. 2014 vyhoštěn do země své státní příslušnosti. Ustanovená zástupkyně k žádosti soudu sdělila přípisem ze dne 12. 6. 2014, že obdržela informaci o realizaci vyhoštění žalobce, avšak místo jeho pobytu se jí dosud nepodařilo zjistit. Přípisem ze dne 13. 6. 2014 potvrdila Policie ČR, ředitelství cizinecké policie že žalobce byl dne 26. 5. 2014 z území České republiky vyhoštěn natrvalo a současné místo pobytu žalobce není známo.

Podle ustanovení § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce).

Protože v daném případě jsou splněny zákonné podmínky pro postup podle § 33 písm. b) zákona o azylu (žalobce je neznámého pobytu, neboť se všemi dostupnými prostředky nepodařilo zjistit adresu jeho pobytu v , kam byl vyhoštěn), soud řízení podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 33 písm. b) zákona o azylu zastavil.

V důsledku zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Žalobci byla usnesením ze dne 27. 3. 2014, č. j. 45 Az 13/2014 – 15, ustanovena zástupcem z řad advokátů JUDr. Anna Doležalová, MBA, advokátka se sídlem Jablonského 604/7, 326 00 Plzeň. Odměna ustanoveného zástupce byla stanovena na 10.200 Kč, a to za tři úkony právní služby po 3.100 Kč [převzetí a příprava zastoupení, dvě písemná podání soudu (doplnění žaloby a replika k vyjádření žalovaného) – § 7, § 9 odst. 4 písm. d), a § 11 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném do 30. 6. 2014], k čemuž byla přičtena paušální částka jako náhrada hotových výdajů ve výši 3 x 300 Kč podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky. Uvedená částka bude zástupkyni žalobce vyplacena z účtu Krajského soudu v Praze do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 3. července 2014

Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.

samosoudkyně

Za správnost: Božena Kouřimová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru