Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

45 Az 1/2012 - 60Usnesení KSPH ze dne 05.12.2012

Prejudikatura

7 Azs 34/2004


přidejte vlastní popisek

45 Az 1/2012 - 60

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Jitkou Zavřelovou v právní věci žalobce: Y. A. M., alias A. H., alias E. E. T E., státní příslušník, tč. neznámého pobytu, zastoupeného JUDr. Alenou Lněničkovou, advokátkou, se sídlem Jandova 8, 190 00 Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 6. 2012, čj. OAM-114/LE-BE02-PA03-2012, Ev. č. L009244,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovené zástupkyni JUDr. Aleně Lněničkové, advokátce se sídlem Jandova 8, 190 00 Praha 9, se přiznává odměna ve výši 2400 Kč, která jí bude vyplacena ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto ustanovení z účtu Krajského soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného, jímž bylo podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o azylu“) zastaveno řízení o udělení mezinárodní ochrany z důvodu nepřípustné žádosti podle § 10a písm. e) zákona o azylu.

Soud v průběhu řízení zjistil, že žalobce vystupuje pod novou identitou, a to jako Elsonbati Elsheshtawi Taha Elshesht, narozen 8. 8. 1987, státní příslušník Egyptské arabské republiky. Ze sdělení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra – Zařízení pro zajištění cizinců Bělá – Jezová ze dne 29. 10. 2012, č. j. UT-BJ-62/2012, dále soud zjistil, že žalobce byl dne 19. 10. 2012 vyhoštěn z území České republiky. Tuto skutečnost potvrdil informační odbor Ředitelství služby cizinecké policie ve sdělení ze dne 26. 11. 2012, č. j. CPR-13262-497/ČJ-2012-9CIVV. Místo pobytu v cizině se soudu nepodařilo zjistit.

Podle ustanovení § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce). Protože v daném případě jsou zákonné podmínky pro postup podle citovaného ustanovení splněny, soud řízení podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 33 písm. b) zákona o azylu zastavil.

V důsledku zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Žalobci byla usnesením ze dne 1. 8. 20012, č. j. 45 Az 1/2012 – 36, ustanovena zástupkyní z řad advokátů JUDr. Alena Lněničková, advokátka se sídlem Jandova 8, 190 00 Praha 9. Odměna ustanovené zástupkyně byla stanovena na 2400 Kč, a to za jeden úkon právní služby po 2010 Kč [převzetí a příprava zastoupení – § 7, § 9 odst. 3 písm. f), a § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb.], k čemuž byla přičtena paušální částka jako náhrada hotových výdajů ve výši 1 x 300 Kč podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky. Uvedená částka bude opatrovnici žalobce vyplacena z účtu Krajského soudu v Praze.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 5. prosince 2012

Mgr. Jitka Zavřelová, v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Zdeňka Vlasáková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru