Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

45 Af 11/2014 - 42Rozsudek KSPH ze dne 27.05.2016


přidejte vlastní popisek

45 Af 11/2014 – 42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců JUDr. Věry Šimůnkové a Mgr. Ing. Petra Šuránka ve věci žalobce P. B. se sídlem x, zastoupeného Mgr. Jiřím Slavíčkem, advokátem, se sídlem Na Pankráci 11/449, 140 00 Praha 4, proti žalovanému Generálnímu ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 8. 2013, č. j. 37588-2/2013-900000-304.7,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Městskému soudu v Praze dne 15. 10. 2013 se žalobce domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj (dále jen „celní úřad“) ze dne 3. 5. 2013, č. j. MRN 13CZ6100001DURRL0, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Rozhodnutím celního úřadu bylo mj. (pod položkou č. 1) rozhodnuto o celním zařazení, vyměření cla a propuštění do režimu volného oběhu tohoto zboží: Terénní osmikolový traktor pro práci v těžkém terénu, využitelný pro práci v lesnictví a zemědělství, výkon 26 HP/19,4 kW, 2 ks, nové (dále jen „vozidla“). Tato vozidla byla zařazena do kódu kombinované nomenklatury 8703211000, v souladu s touto celní sazbou bylo vyměřeno clo ve výši 65.951,- Kč.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 10. 12. 2013, č. j. 9 Af 46/2013-13, věc postoupil Krajskému soudu v Praze.

Žalobce v žalobě namítá nezákonnost žalobou napadeného rozhodnutí s tím, že toto rozhodnutí je postaveno na nesprávném a neúplném zjištění skutkového stavu. Žalovaný i celní úřad si zjišťovali informace o zboží s označením „A. 8x8 700 HD EU“ z internetových stránek, aniž by si ověřili, že na internetových stránkách jsou vyobrazeny i jiné produkty A. Tyto produkty jsou přitom od žalobcem deklarovaného zboží odlišné. Žalovaný tedy rozhodoval na základě nesprávných informací a navíc v rozporu se zařazením předmětného zboží do kategorie motorových vozidel - traktory, které vyplývá z homologace provedené Ministerstvem dopravy a z výrobcem vystaveného prohlášení o shodě. Žalovaný proto podle žalobce dospěl k nesprávným závěrům.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě trvá na správnosti svého rozhodnutí. Ve svém rozhodnutí vycházel z podkladů předložených žalobcem. Odmítá, že rozhodoval podle podkladů a informací, které se k předmětnému zboží vůbec nevztahují. Tuto námitku považuje za velmi nekonkrétní a dále v části čerpání informací z internetových stránek za nedůvodnou. Odkazy na internetové stránky www.argostav.com a www.activeaagriculture.com totiž žalovanému předložil sám žalobce v odvolání s tím, že na těchto internetových stránkách lze nalézt způsoby využití vozidla v zemědělství. Při získávání informací z webových stránek poté žalovaný vycházel z označení typu vozidla „A. 8x8 700 HD EU“ tak, jak bylo vozidlo specifikováno na faktuře, a zjišťoval pouze údaje a informace vztahující se k tomuto konkrétnímu vozidlu. Pro charakteristiku vozidla dále žalovaný využil žalobcem předložený propagační materiál výrobce vozidel A. Žalovaný tak při vymezení a popisu zboží vycházel pouze z podkladů poskytnutých žalobcem a žádné další podklady nepoužil ani nehodnotil.

Žalovaný dále nesouhlasí s tím, že by vyjádření Ministerstva dopravy ze dne 28. 5. 2013, č. 43/2013-150-ORG2/1, (dále jen „vyjádření Ministerstva dopravy“) o tom, že vozidla byla homologována v kategorii T1 – traktory, a prohlášení o shodě byly v celním řízení závaznými podklady. Při zařazování vozidla do kategorie vozidel pro provoz na pozemní komunikaci je vozidlo posuzováno podle zcela odlišných právních předpisů než při sazebním zařazování, odlišné jsou rovněž parametry, které je nezbytné při těchto dvou odlišných posouzeních vyhodnotit. Postup sazebního zařazení je v napadeném rozhodnutí podrobně popsán. Nad rámec argumentace užité v žalobou napadeném rozhodnutí dodává, že pokud by z těchto podkladů při hodnocení povahy zboží vyšel, pak by takové posouzení zboží bylo provedeno v rozporu s právními předpisy uplatňovanými při sazebním zařazování zboží a v rozporu s prostředky pro výklad sazebního zařazení zboží [Vysvětlivky k Harmonizovanému systému popisu a číselného označování zboží, Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské společenství 2011/C 137/01(dále jen „Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře“)].

Žalobce v replice setrval na svém názoru, že žalovaný ve věci rozhodl na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu. Žalovaný jednak nerespektoval vyjádření Ministerstva dopravy, a také vycházel z informací obsažených na zahraničních webových stránkách, aniž by si ověřil, jestli se marketingové informace uvedené na těchto stránkách vztahují k předmětným vozidlům. Závěry žalovaného jsou též v rozporu s tím, jak vozidla posuzují jiné členské státy, například německý K. ve F. vozidlo kategorizoval jako traktor T1. Tutéž kategorizaci provedl výrobce v prohlášení o shodě.

Svůj postup žalovaný nevysvětlil. Omezil se pouze na odkaz na marketingové informace z webových stránek a na konstatování, že o celním zařazení rozhodl na základě Vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře. Ty přitom i podle žalovaného připouštěly dvě možnosti celního zařazení, přičemž žalovaný zvolil tu možnost, která je pro žalobce méně výhodná. Závěrem žalobce uvádí, že jelikož posouzení, zda vozidla jsou traktory či nikoli, vyžaduje odborných znalostí, bylo povinností žalovaného postupovat podle § 56 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovit znalce a jeho znaleckým posudkem následně provést důkaz.

Soud po zjištění, že žaloba je včasná a jsou splněny podmínky jejího věcného projednání, napadené rozhodnutí přezkoumal a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Ze správního spisu zjistil Krajský soud v Praze následující relevantní skutečnosti:

Dne 30. 4. 2013 bylo žalobcem podáno celní prohlášení vedené celním úřadem pod č. j. MRN 13CZ6100001DURRL0. Zboží pod číslem položky 1 tohoto prohlášení je popsáno jako „terénní osmikolový traktor pro práci v těžkém terénu, využitelný pro práci v lesnictví i zemědělství, výkon 26 HP/19,4 kW, 2 kusy, nové“. K prohlášení byly přiloženy faktury vystavené společností O. D. & G. L. se sídlem v Kanadě, nákladový list, potvrzení o dopravě, čestné prohlášení podle § 15a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů a plná moc pro přímé zastoupení žalobce v celním řízení společností D. Ch. R., s. r. o.

Jak vyplývá z protokolu o ústním jednání ze dne 3. 5. 2015, č. j. 61531/2013-610000-22.5, byla celním úřadem provedena fyzická kontrola zboží a přiložených dokladů. Výsledkem této kontroly byl závěr, že druh zboží deklarovaný žalobcem neodpovídá skutečnému druhu zboží, o čemž byl vystaven kontrolní protokol č. j. KP13-CZ610206-155570. Ústní jednání se uskutečnilo za účasti zástupce žalobce, který při tomto jednání uvedl, že trvá na jím navrženém zařazení zboží do kódu kombinované nomenklatury 87019020. Kontrola sice akcentovala 6 sedacích míst ve vozidle, ale podle stávající legislativy jsou ve vozidle sedací místa pouze 2. Celní úřad přesto přistoupil k opravě celního prohlášení žalobce, a to tak, že zboží pod číslem položky 1 zařadil do kódu kombinované nomenklatury 87032110 a vydal dne 3. 5. 2013 pod č. j. MRN 13CZ6100001DURRL0 rozhodnutí o celním zařazení zboží, vyměření cla a propuštění zboží do režimu volného oběhu.

Součástí správního spisu je dále stanovisko Celního úřadu pro Středočeský kraj k sazebnímu zařazení zboží ze dne 2. 5. 2013, č. j. 60891/2013-610000-21, podle kterého mělo být předmětné zboží zařazeno do kódu kombinované nomenklatury 87032100. Celní orgán při tomto posouzení vycházel z popisu zboží a internetových stránek prodejce vozidel.

Proti rozhodnutí celního úřadu podal žalobce dne 31. 5. 2013 odvolání. K odvolání přiložil EU Certificate of Conformity (C. O. C. list) a Schvalovací certifikát vydaný dne 20. 7. 2010 Spolkovým úřadem pro dopravu Německé spolkové republiky, podle kterého byla vozidla zařazena do kategorie vozidel T1. Z těchto certifikátů dále vycházelo k odvolání rovněž přiložené vyjádření Ministerstva dopravy, podle kterého je vozidlo zařazeno do kategorie vozidel T1 – traktor, neboť je homologováno podle rámcové směrnice č. 2003/37/ES, o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS (dále jen „směrnice č. 2003/37/ES“). Pro podporu svých tvrzení žalobce k odvolání dále přiložil propagační materiál výrobce vozidel a odkázal na internetové stránky výrobce.

Na základě žádosti celního úřadu bylo dne 15. 7. 2013 vydáno nové stanovisko k zařazení vozidla do celního sazebníku č. j. 96728/2013-610000-21. Podle tohoto stanoviska není možné vozidlo zařadit do kódu kombinované nomenklatury 87019020, neboť vozidlo nesplňuje všechny podmínky pro kódy 87019011 až 87019090 uvedené ve Vysvětlivkách ke kombinované nomenklatuře.

Součástí spisu je dále nedatovaný výtisk propagačních materiálů z internetových stránek výrobce vozidla, ze kterého mj. vyplývá, že se jedná o vozidlo určené pro použití do extrémního terénu o hmotnosti vozidla 570 kg, tažné síle 818 kg, nosnosti 521 kg, maximální rychlosti 32 km/h a výkonu 26 kW.

Při ústním jednání účastníci setrvali na svých stanoviscích.

Jedním ze základních prvků Evropské unie je společný vnitřní trh, který je založen na 4 základních svobodách – volném pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. Základním institutem pro zajištění volného pohybu zboží na území vnitřního jednotného trhu je celní unie. Na území celní unie platí ustanovení společného celního kodexu, tedy nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, Celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „celní kodex“) a na dovoz zboží ze třetích zemí se aplikuje společný celní sazebník, tedy nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. 6. 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku nařízení (dále též jen „nařízení č. 2658/87“ nebo „celní sazebník“). Z pohledu třetích států je tak vnitřní jednotný trh jednotným celním územím. Základním cílem celní unie je podpora obchodu se zbožím v rámci Evropské unie a ochrana jednotného vnitřního trhu před dovozy z nečlenských států.

Žalobce namítá, že žalovaný celním řízení, které předcházelo vydání žalobou napadeného rozhodnutí, nezjistil dostatečně skutkový stav. Konkrétně brojí proti tomu, že žalovaný nevzal v úvahu skutečnosti, které plynou z výrobcem vystaveného prohlášení o shodě a z vyjádření Ministerstva dopravy. Z těchto listin plyne, že vozidla jsou homologována v kategorii T1 – traktory podle směrnice č. 2003/37/ES.

Již žalovaný však v žalobou napadeném rozhodnutí přesvědčivě vysvětlil, proč tyto listiny nemohou být relevantní pro účely sazebního zařazení zboží. Uvedl mimo jiné, že tyto listiny jsou vydávány podle jiných právních předpisů a za jiným účelem než je zařazení do celního sazebníku. Uvedená kategorizace provedená pro účely schválení typu vozidla (homologace vozidla) proto nemá podle žalovaného žádný vliv na sazební zařazení vozidla při jeho dovozu. S tímto závěrem se soud ztotožňuje a dodává, že účelem homologace vozidla je nastavení minimálních standardů, jež má vozidlo splňovat pro to, aby jeho pohyb po komunikacích neznamenal nedůvodné riziko pro jeho provozovatele ani pro další účastníky provozu. Zařazení do kategorie dle směrnice č. 2003/37/ES, resp. dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“), do kterého byla uvedená směrnice transponována, má za cíl specifikovat blíže různé kategorie vozidel, pro které pak stanoví různé základní podmínky provozu – ovlivňuje např. zákonem stanovený interval pro konání pravidelné technické prohlídky vozidla (srov. § 79 zákona č. 56/2001 Sb.).

Účel celních předpisů je však jiný a řízení o sazebním zařazení zboží je značně svébytné. Pro samotné sazební zařazení dováženého zboží je zásadním nařízení č. 2658/87, které zavádí nomenklaturu zboží nazvanou „kombinovaná nomenklatura“. Kombinovaná nomenklatura je založena na celosvětovém harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží, který byl vypracován Radou pro celní spolupráci, nyní Světovou celní organizací, a zaveden mezinárodní úmluvou uzavřenou v Bruselu dne 14. 6. 1983 a schválenou jménem Evropského hospodářského společenství rozhodnutím Rady 87/369/EHS ze dne 7. 4. 1987. Kombinovaná nomenklatura přejímá čísla a šestimístné položky harmonizovaného systému, přičemž pouze sedmé a osmé místo je jejím dalším vlastním tříděním. Toto pozadí vzniku kombinované nomenklatury a její důvody (ochrana vnitřního jednotného trhu) vedou k tomu, že v zájmu jednoty sazebního zařazení zboží je třeba důsledně sledovat všeobecná pravidla stanovená nařízením č. 2658/87 a Vysvětlivkami ke kombinované nomenklatuře. Nelze proto přihlížet k tomu, jak bylo vozidlo kategorizováno pro úplně jiné účely, například pro účely jeho provozu na pozemních komunikacích.

Žalobce dále brojí proti způsobu, jakým žalovaný zjišťoval informace rozhodné pro zařazení zboží do kódu celního sazebníku. Má za to, že žalovaný rozhodoval na základě nesprávných podkladů, protože informace zjišťoval z internetových stránek výrobce. Tato námitka je především velmi obecná. Žalobce vlastně vůbec nebrojí proti konkrétním skutkovým závěrům (tj. technickým údajům posuzovaných vozidel), ale brojí jen proti způsobu, jakým byly tyto údaje zjištěny. Opomíjí však, že odkaz na internetové stránky uvedl on sám ve svém odvolání, a stejně tak k odvolání přiložil propagační materiál, přičemž oba tyto zdroje navrhl na podporu svých tvrzení jako důkaz. Za této situace bylo zcela na místě, pokud se žalovaný uvedenými důkazy zabýval. K předloženému propagačnímu materiálu žalovaný uvedl, že se primárně týká jiného typu vozidla, konkrétně vozidla A. 8x8 750 EFI, nicméně v závěrečné tabulce jsou uvedeny i technické údaje posuzovaných vozidel (tedy typu A. 8x8 700 HD EU). Pokud jde o další postup žalovaného při získávání informací, plyne z žalobou napadeného rozhodnutí, že žalovaný nejprve z dovozních dokladů zjistil přesný typ vozidel (tedy typ A. 8x8 700 HD EU) a následně z žalobcem uvedených webových stránek zjistil příslušné technické údaje. Z žalobou napadeného rozhodnutí a rovněž z obsahu správního spisu, jehož součástí je i výtisk propagačního materiálu z internetových stránek výrobce týkající se dovezeného vozidla, je tedy jednoznačné, že žalovaný si existence jiných modelů předmětného vozidla byl vědom a pro zařazení vozidla do nomenklaturního kódu použil pouze údaje vztahující se k předmětnému vozidlu. Námitka proto není důvodná. V této souvislosti soud dodává, že za takto jednoznačně zjištěného skutkového stavu (technických údajů vozidel, které byly pro celní zařazení v dané věci podstatné) nebylo vůbec na místě ustanovovat znalce postupem podle § 56 správního řádu. Byť v obecnosti není vyloučeno, že by pro účely zjištění některých technických charakteristik v souvislosti se sazebním řízením mohlo být vypracování znaleckého posudku nezbytné, v dané věci tato potřeba s ohledem na shora uvedené nevyplynula. Pokud se pak žalobce domnívá, že bylo třeba vypracovat znalecký posudek pro účely samotného sazebního zařazení, mýlí se. Samotné sazební zařazení je totiž úvahou právní, k níž není příslušný znalec, ale toliko správní orgán.

Velmi obecně pak žalobce také namítá, že žalovaný dospěl k nesprávným závěrům. Soud se proto zabýval i tím, zda byla dovezená vozidla správně sazebně zařazena. Vycházel z technických údajů, které k vozidlům zjistil žalovaný a které žalobce nezpochybnil. Z těchto údajů plyne, že posuzováno bylo vozidlo určené pro použití do extrémního terénu o hmotnosti vozidla 570 kg, tažné síle 818 kg, nosnosti 521 kg, maximální rychlosti 32 km/h a výkonu 26 kW, přičemž žalovaný toto vozidlo zařadil do kódu celní nomenklatury 8703211000. S tímto závěrem se soud ztotožňuje a vzhledem k tomu, že žalovaný svůj postup v žalobou napadeném rozhodnutí podrobně a přiléhavě odůvodnil, odkazuje soud právě na úvahy žalovaného. Žalovaný předně vysvětlil, jakou právní úpravu je třeba na sazební zařazení aplikovat, tedy odkázal na nařízení č. 2658/87 a na jeho základě vydané Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře, které jsou podle judikatury Soudního dvora Evropské unie platným prostředkem pro výklad celního sazebníku, pokud jsou v souladu s jeho ustanoveními a nemění jejich význam (rozsudek SDEU ve věci Chem-Tec, C-798/79, rozsudek SDEU ve věci Waterman SAS, C-400/03). Následně žalovaný provedl přiléhavý rozbor této právní úpravy a dospěl ke správnému závěru, že vozidlo pro zařazení do kódu kombinované nomenklatury 87019020, jak požaduje žalobce, nesplňuje podmínku plynoucí z Vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře, a sice že tažná síla nebrzděného tahače je nejméně dvojnásobek vlastní hmotnosti bez nákladu nebo více, neboť hmotnost vozidla je 570 kg a jeho tažná síla pouhých 818 kg. Vozidlo také nesplňuje podmínku jediného sedadla výhradně pro řidiče s tím, že vozidlo není určeno k přepravě jiných osob, protože předmětná vozidla jsou konstruována tak, že mohou přepravovat až 6 osob.

K tomu soud dodává, že tato podmínka (stejně jako řada dalších) plynou ze změny Vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 7. 2007 (2007/C 164/02). Z takto změněných Vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře je dále jednoznačné, že vozidla, aby mohla být zařazena jako zemědělské a lesnické traktory, tj. do kódů 87019010 až 87019050, musí primárně splňovat výše uvedené podmínky (a další podmínky specifikované v příslušné části Vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře) jinak musí být zařazena do čísla 8703 HS. Je tedy mylná úvaha žalobce, uvedená v jeho replice, že žalovaný z více v úvahu přicházejících možností zvolil tu, která je pro žalobce méně výhodná. Dvě možnosti celního zařazení totiž přicházely v úvahu pouze ve fázi, kdy byla aplikována pravidla plynoucí ze samotného celního sazebníku. Poté, co však žalovaný zcela přípustně aplikoval pravidla plynoucí z Vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře, neboť ty jsou v souladu s poznámkami uvedenými přímo v celním sazebníku a nemění jejich význam, je jednoznačné, že vozidlo mohlo být zařazeno pouze do čísla 8703 HS. Žalovaný následně v souladu s technickými parametry vozidlo zařadil i do odpovídající položky a podpoložky kombinované nomenklatury s tím, že výsledný kód je 8703211000. Ani tato námitka tudíž není důvodná.

Žalobce se svými námitkami neuspěl. Jelikož v řízení o žalobě nevyšly najevo žádné vady, k nimž je nutno přihlížet z úřední povinnosti, krajský soud zamítl žalobu jako nedůvodnou (§ 78 odst. 7 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť ve věci neměl úspěch. Žalovaný náhradu účelně vynaložených nákladů neuplatnil. Soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 27. května 2016

Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Pavlína Švejdová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru