Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

45 A 67/2016 - 84Usnesení KSPH ze dne 21.07.2017

Prejudikatura

8 Ao 8/2011 - 129


přidejte vlastní popisek

45 A 67/2016 - 84

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců Mgr. Ing. Petra Šuránka a Mgr. Tomáše Kocourka, PhD., ve věci žalobkyně: X, X

sídlem X, X, zastoupena advokátkou Mgr. Kateřinou Janstovou sídlem Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

za účasti: X X bytem X, X, zastoupený advokátkou JUDr. Jarmilou Hanykovou, CSc. sídlem Hráského 406, 256 18 Benešov

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. SZ 081422/2016/KUSK REG/EMB, č. j. 092591/2016/KUSK,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků ani osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrací soudní poplatek ve výši 3.000 Kč.

Odůvodnění:

1 Žalobkyně se podanou žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) odeslanou dne 18. 7. 2016 domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. SZ 081422/2016/KUSK REG/EMB, č. j. 092591/2016/KUSK, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Benešov, odboru výstavby a územního plánování (dále jen „stavební úřad“), ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. VÝST/82861/2015/JA, č. j. MUBN/20229/2016/VÝST. Rozhodnutím stavebního úřadu byla povolena a umístěna stavba „stavební úpravy, přístavby a nástavby rodinného domu č. p. x za účelem změny užívání na komunitní dům seniorů“ (dále jen „předmětná stavba“) na pozemcích parc. č. st. x, parc. č. x a parc. č. x, vše v k. ú. X, obec X (dále jen „dotčené pozemky“). Toto rozhodnutí bylo vydáno ve prospěch osoby zúčastněné na řízení (dále jen „stavebník“).

2 Podáním ze dne 25. 10. 2016 žalovaný soudu sdělil, že v rámci přezkumného řízení bylo rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 13. 10. 2016, č. j. MMR-33239/2016-83/2359, napadené rozhodnutí zrušeno a věc mu byla vrácena k novému projednání. Toto rozhodnutí posléze k výzvě soudu i doložil.

3 Podáním ze dne 12. 7. 2017 žalobkyně soudu doložila rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj ze dne 15. 6. 2017, č. j. 47789/2016 – 31 - 4, jímž byl zamítnut rozklad osoby zúčastněné na řízení proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, čímž se zrušení napadeného rozhodnutí v přezkumném řízení stalo pravomocným.

4 Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

5 Splnění podmínek řízení soud zjišťuje kdykoliv v průběhu řízení. Jednou z podmínek řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. s. ř. s. je také existence napadeného rozhodnutí. Ze žalovaným a žalobkyní předložených rozhodnutí vydaných v přezkumném řízení však soud zjistil, že napadené rozhodnutí bylo s účinky ke dni právní moci rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj zrušeno.

6 Proto soud podanou žalobu výrokem I. podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl, neboť (neodstranitelně) odpadla jedna z podmínek řízení.

7 O náhradě nákladů řízení soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut. Osobě zúčastněné na řízení pak ve smyslu § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu nákladů nepřísluší, neboť jí soud žádnou povinnost neuložil a soudu není známa ani žádná okolnost hodná zvláštního zřetele, která by výjimečné přiznání náhrady nákladů odůvodňovala.

8 Podle § 10 odst. 3 věty poslední zákona o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Protože podaná žaloba byla odmítnuta, posledním výrokem soud rozhodl o vrácení žalobcem uhrazeného soudního poplatku ve výši 3.000 Kč za podání žaloby, a to ve lhůtě plynoucí z ustanovení § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 21. července 2017

Mgr. Jitka Zavřelová, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost: Alena Léblová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru