Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

45 A 6/2013 - 42Usnesení KSPH ze dne 17.01.2014

Prejudikatura

1 As 73/2013 - 36


přidejte vlastní popisek

45A 6/2013 – 42

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců JUDr. Věry Šimůnkové a Mgr. Ing. Petra Šuránka v právní věci žalobců 1) E. P. a 2) J. K., oba bytem , zastoupených Mgr. Veronikou Zelenkovou, advokátkou se sídlem Husinecká 567/3, 130 00 Praha 3, proti žalovanému Krajskému úřadu Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 10. 2012, sp. zn. SZ 140343/2012/KUSK REG /AB, č. j. 152092/2012/KUSK,

takto:

V řízení bude dále pokračováno na straně žalující pouze s E. P., bytem .

Odůvodnění:

Žalobci podali společně žalobu podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), jíž se domáhají zrušení shora označeného rozhodnutí (dále též „napadené rozhodnutí“), kterým žalovaný zamítl jejich odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Lysá nad Labem, stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“) ze dne 25. 7. 2012, č. j. SÚ/38461/12/Fia, sp. zn. SÚ/9545/2010/Fia, a toto rozhodnutí potvrdil. Uvedeným rozhodnutím stavební úřad dodatečně povolil změnu stavby rodinného domu č. p. 373 na pozemku st.p. 488/2 v k. ú. Lysá nad Labem.

Podáním ze dne 10. 01. 2014 sdělila zástupkyně žalobců soudu, že žalobce 2) v průběhu řízení zemřel a že žalobkyně 1) se stala jediným vlastníkem nemovitostí dotčených napadeným rozhodnutím. Proto navrhla, aby v řízení bylo nadále pokračováno pouze se žalobkyní jako procesní nástupkyní žalobce.

Z přiložené kopie úmrtního listu soud ověřil, že žalobce zemřel dne 25. 09. 2013. Z usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 2. 12. 2013, č. j. 24 D 1080/2013-41 (Nd 289/2013), jež nabylo právní moci dne 2. 12. 2013, bylo dále zjištěno, že uvedený soud schválil dědickou dohodu, na jejímž základě žalobkyně nabyla z dědictví spoluvlastnický podíl na stavbě a pozemcích, od nichž žalobci odvozovali svou aktivní procesní legitimaci. Z přiloženého výpisu z katastru nemovitostí ze dne 13. 01. 2014 pak vyplynulo, že žalobkyně je nyní jediným vlastníkem dotčených nemovitostí.

Podle § 64 s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení ve správním soudnictví přiměřeně ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu.

Podle § 107 odst. 1 o. s. ř. obsaženého v části třetí o. s. ř., jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.

Podle § 107 odst. 2 o. s. ř., ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří vstoupili do práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde.

Smrtí žalobce zanikla jeho právní osobnost a tedy i způsobilost být účastníkem řízení (§ 33 odst. 2 s. ř. s., § 23 a § 3029 odst. 1 nového občanského zákoníku). V souladu s dědickou dohodou schválenou dědickým soudem přešlo vlastnické právo, jehož tvrzené dotčení napadeným rozhodnutím bylo základem žalobcovy aktivní legitimace v tomto soudním řízení, v plném rozsahu na žalobkyni. V důsledku toho se stala procesním nástupcem žalobce ve smyslu § 107 odst. 2 o. s. ř. žalobkyně. Proto soud podle § 107 odst. 1 věty poslední o. s. ř. rozhodl tak, že v řízení bude na straně žalující nadále pokračováno pouze s žalobkyní.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve třech vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 17. ledna 2014


Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.

předsedkyně senátu

´

Za správnost: Božena Kouřimová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru