Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

45 A 58/2013 - 4Usnesení KSPH ze dne 13.12.2013


přidejte vlastní popisek

45A 58/2013 - 4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců JUDr. Věry Šimůnkové a Mgr. Ing. Petra Šuránka v právní věci žalobce: N. S., nar. ,t. č. bytem, proti žalovanému: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schránka 155/SO, 140 21 Praha 4, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného,

takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podle § 79 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“) domáhá, aby soud uložil žalovanému povinnost rozhodnout v soudem stanovené lhůtě o žádosti žalobce o povolení trvalého pobytu na území České republiky a zaplatit žalobci náklady řízení.

Podle ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s. nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.

Z ustanovení § 7 odst. 5 téhož zákona pak plyne, že není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému.

Podle ustanovení § 79 odst. 2 s. ř. s. je v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu žalovaným správní orgán, který podle žalobního tvrzení má povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení. V dané věci sice žalobkyně žalovaného výslovně neoznačila, nicméně z obsahu její žaloby je zřejmé, že žaloba směřuje proti Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, která je příslušná k rozhodnutí o odvolání podaném proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky čj. OAM-00294-6/DP-2011, které bylo žalobkyni doručeno dne 30. 9. 2011 a kterým byla zamítnuta její žádost o udělení dlouhodobého pobytu za účelem sloučení rodiny. I přes nedostatek ve výslovném označení žalovaného je z obsahu žaloby zcela jasné, čeho se žaloba týká, proti komu směřuje a co žalobkyně navrhuje. Krajský soud proto pro účely určení místní příslušnosti nepovažoval na nezbytné vyzývat žalobkyni v souladu s § 37 odst. 5 s. ř. s. k odstranění vad žaloby.

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců přitom sídlí v Praze 4, tedy v obvodu Městského soudu v Praze. Proto k projednání a rozhodnutí věci místně příslušný Městský soud v Praze, jemuž zdejší soud věc podle § 7 odst. 5 s. ř. s. postupuje.

Pro úplnost soud dodává, že v dané věci nelze vycházet ze speciální právní úpravy místní příslušnosti obsažené v § 172 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, neboť ta se výslovně vztahuje pouze na řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí a nikoli na řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 13. prosince 2013

Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost: Božena Kouřimová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru