Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

45 A 51/2014 - 13Usnesení KSPH ze dne 25.08.2014

Prejudikatura

4 Ads 37/2004


přidejte vlastní popisek

45A 51/2014 – 13

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Jitky Zavřelové a soudců Mgr. Ing. Petra Šuránka a JUDr. Věry Šimůnkové v právní věci žalobce: M. Š., bytem , , proti žalovanému: 1) Katastrální úřad pro Středočeský kraj a 2) Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, oba se sídlem Pod Sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, o žalobě doručené dne 26. 7. 2014 a označené jako „žaloba proti rozhodnutí žalovaného 2) ze dne 24. 7. 2014, čj. ZKI PR-O-92/733/2014-11“,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Praze dne 26. 7. 2014 označenou jako „žaloba proti rozhodnutí žalovaného 2) ze dne 24. 7. 2014, čj. ZKI PR-O-92/733/2014-11“ se žalobce domáhá, aby soud vydal rozsudek, kterým zruší omezení vlastnického práva budovy č. p. 852 umístěné na pozemku p. č. 1713/31, k. ú. Buštěhrad, a kterým uloží žalovanému 1) u této budovy odstranit omezení vlastnického práva žalobce i jakékoliv poznámky o exekuci, a to jak ve vlastním katastru nemovitostí, tak v jeho internetové prezentaci. K této žalobě žalobce přiložil mj. rozhodnutí žalovaného 2) ze dne 24. 7. 2014, čj. ZKI PR-O-92/733/2014-11, kterým bylo pro nepřípustnost zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno ze dne 9. 6. 2014, čj. V-3644/2014-203, o povolení vkladu.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30. 8. 2014, čj. 45 A 51/2014-9, žalobce vyzval, aby upřesnil, zda jeho žaloba směřuje na zahájení řízení proti rozhodnutí správního orgánu nebo na zahájení řízení na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením; v případě, že se jedná o žalobu proti rozhodnutí [dle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „s. ř. s.“)], nechť žalobce řádně upraví žalobní návrh (§ 71 odst. 1 s. ř. s.); v případě, že se jedná o žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu (§ 82 s. ř. s. a násl.), nechť žalobce specifikuje, jakým zásahem správního orgánu, který není rozhodnutím a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, byl přímo zkrácen na svých právech a v návaznosti na to upraví žalobní návrh (§ 87 odst. 2 s. ř. s.). Ke splnění výše uvedeného soud žalobci stanovil lhůtu patnácti dnů od doručení tohoto usnesení a poučil ho, že nebude-li žaloba v uvedené lhůtě doplněna nebo opravena a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o žalobě usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek.

Na výzvu soudu k odstranění vad žaloby reagoval žalobce svým podáním ze dne 8. 8. 2014, v němž uvedl, že žalovaný 1) vytváří chaos, který ztěžuje právní kvalifikaci jeho jednání. Ačkoli by měl všechny úkony provádět písemně, o omezení vlastnického práva by měl být sepsán protokol, ve kterém by mělo být uvedeno, kdy a z jakého důvodu došlo k omezení vlastnického práva, zapisuje žalovaný 1) do katastru úkony bez jakékoliv protokolace. Žalovaný provedl úkon, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti a tento úkon splňuje náležitosti podle § 65 s. ř. s. Dále žalobce uvádí, že rozhodnutí čj. ZKI PR-O-92/733/2014-11, které mu bylo doručeno dne 25. 7. 2014 je nepochybně rozhodnutím a obsahuje jediný výrok, který žalobce napadá. Dále dodává, že úkon katastrálního úřadu nepochybně splňuje i kritéria pro nezákonný zásah. Závěrečný petit žalobce ponechává ve stejné podobě, jako tomu bylo v žalobě.

Podle ustanovení § 37 s. ř. s., musí být především z každého podání zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje a co navrhuje (odst. 3), přičemž předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek (odst. 5). Jak tedy především plyne z citovaných ustanovení, soud odmítne podání, které je vadné nebo neúplné, pouze tehdy, pokud toto podání není ve lhůtě stanovené ve výzvě soudu doplněno nebo opraveno a pro tento nedostatek není možno v řízení dále pokračovat, nestanoví-li zákon jinak.

V projednávané věci předně z žaloby vůbec nebylo zřejmé, o jaký žalobní typ ve smyslu soudního řádu správního jde. Ačkoli byla žaloba označena jako žaloba proti rozhodnutí (konkrétně uvedenému), obsah žaloby ani petit takovému vymezení neodpovídal. Proto soud žalobce vyzval k odstranění vad žaloby. Z reakce žalobce je však zřejmé, že vytýkané vady zůstaly neodstraněny. Žalobce i nadále trvá na tom, že se jedná o žalobu proti rozhodnutí žalovaného 2), avšak neuvádí odpovídající petit (na zrušení takového rozhodnutí) a ani odpovídající žalobní body. Naopak setrvale argumentuje zásahem do vlastnického práva provedeným žalovaným 1).

Protože tedy žalobce ve stanovené lhůtě neopravil vady žaloby a v řízení pro tento nedostatek nebylo možné pokračovat, soud žalobu odmítl (§ 37 odst. 5 s. ř. s.). Za tohoto stavu soud samostatně nerozhodoval o návrhu na vydání předběžného opatření.

Závěrem soud upozorňuje na skutečnost, že v podobné věci žalobce již rozhodoval, přičemž žalobu žalobce svým usnesením ze dne 9. 11. 2013, čj. 46 A 108/2013 – 17, rovněž odmítl, byť z jiných důvodů. Poskytl zde však žalobci podrobné vysvětlení, jak postupovat v případě zápisu poznámky o zatížení vlastnického práva do katastru nemovitostí a v případě podání žádosti o opravu chyby v katastrálním operátu.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 25. srpna 2014

Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost: Božena Kouřimová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru