Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

45 A 50/2014 - 29Usnesení KSPH ze dne 18.08.2014

Prejudikatura

13 Kss 2/2014 - 74


přidejte vlastní popisek

45A 50/2014 – 29

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců JUDr. Věry Šimůnkové a Mgr. Ing. Petra Šuránka ve věci žalobkyně O. G., nar. , státní příslušnost, bytem , proti žalované Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 5. 2014, č. j. MV-18699-5/SO/sen-2014,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) domáhá zrušení rozhodnutí žalované ze dne 7. 5. 2014, č. j. MV-18699-5/SO/sen-2014 (dále jen „napadené rozhodnutí“), jímž žalovaná zamítla její odvolání proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 15. 1. 2014, č. j. OAM-45805-17/DP-2013, a toto rozhodnutí potvrdila. Uvedeným rozhodnutím Ministerstvo vnitra zamítlo žádost žalobkyně ze dne 3. 9. 2013 o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.

Žalobkyně podala v této věci žalobu osobně na podatelně Městského soudu v Praze dne 26. 6. 2014. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2014, č. j. 5 A 102/2014-13, byla věc postoupena Krajskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

Z předloženého správního spisu soud zjistil (ve shodě s tvrzením žalobkyně), že napadené rozhodnutí jí bylo doručeno dne 23. 5. 2014.

V první řadě soud přistoupil k posouzení včasnosti žaloby. Podle § 72 odst. 1 s. ř. s., žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

Zvláštním ustanovením zákona je v této věci § 172 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o pobytu cizinců“), který stanoví, že žaloba proti správnímu rozhodnutí musí být podána do 30 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni nebo ode dne sdělení jiného rozhodnutí správního orgánu, pokud není dále stanoveno jinak. Zmeškání lhůty nelze prominout.

S ohledem na doručení napadeného rozhodnutí dne 23. 5. 2014 byl posledním dnem pro podání žaloby pondělek dne 23. 6. 2014. Žaloba však byla podána až dne 26. 6. 2014 v 7:45, jak plyne z podacího razítka Městského soudu v Praze.

Není tak pochyb, že žalobu je třeba odmítnout pro opožděnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. (výrok I.). Druhým výrokem tohoto usnesení bylo rozhodnuto o nákladech řízení, a to v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Praze dne 18. srpna 2014

Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost: Božena Kouřimová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru