Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

45 A 19/2014 - 35Usnesení KSPH ze dne 11.09.2014

Prejudikatura

45 A 10/2013 - 36


přidejte vlastní popisek


Čj. 45A 19/2014 – 35

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců Mgr. Ing. Petra Šuránka a JUDr. Milana Podhrázkého v právní věci žalobce M. H., bytem , zastoupeného JUDr. Vladimírou Smetanovou, advokátkou se sídlem Vodičkova 20, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1535, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 12. 2013, čj. KRPS-185336-33/ČJ-2011-0100KR-PK,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u Městského soudu v Praze dne 20. 2. 2014 domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí žalovaného a vrácení věci k dalšímu řízení. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí náměstka ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje pro ekonomiku ve věcech služebního poměru ze dne 29. 7. 2013, č. j. KRPS-185336-25/ČJ-2011-0100VO-RG42, ve věci náhrady škody podle § 101 a § 181 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Městský soud v Praze tuto žalobu usnesením ze dne 5. 3. 2014, čj. 3 Ad 5/2014-21, postoupil Krajskému soudu v Praze. Usnesením z téhož data pod čj. 3 Ad 4/2014-21 pak Městský soud v Praze postoupil Krajskému soudu v Praze ještě jednu žalobu směřující proti témuž rozhodnutí žalovaného. Tato druhá žaloba je u Krajského soudu v Praze vedena pod sp. zn. 45 A 18/2014.

Krajský soud v Praze dospěl k závěru, že žalobu je třeba odmítnout.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže o téže věci již řízení u soudu probíhá. To je vyjádření podmínky vztahující se k právnímu principu ne bis in idem. Řízení lze tedy vést tehdy, pokud mu nebrání překážka již probíhajícího řízení v téže věci. Totožnost věci je přitom dána dvěma znaky, a to totožností účastníků (včetně jejich nástupců) a totožností samotné věci (kauzy).

Krajský soud ze své úřední činnosti zjistil, že pod sp. zn. 45 A 18/2014 je vedena tatáž věc. Jde o žalobu mezi týmiž účastníky řízení proti témuž rozhodnutí žalovaného, kterou žalobce podal dne 17. 2. 2014 (tj. dříve než věc vedenou pod sp zn. 45 A 19/2014) u Městského soudu v Praze. Toto řízení nebylo dosud skončeno. Co do žalobního nároku a žalobního důvodu je tato žaloba totožná s žalobou podanou u zdejšího soudu. Znak totožnosti věci (kauzy) je proto naplněn.

Jelikož Krajský soud v Praze dospěl k závěru, že v téže věci již řízení u soudu probíhá, žalobu podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl.

Krajský soud v Praze v souladu s § 60 odst. 3 soudního řádu správního rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 11. září 2014

Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost: Božena Kouřimová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru