Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

45 A 17/2017 - 22Usnesení KSPH ze dne 23.02.2017

Prejudikatura

1 Ads 4/2004

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 As 64/2017

přidejte vlastní popisek

45A 17/2017 - 22

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců Mgr. Tomáše Kocourka, Ph. D., a Olgy Stránské ve věci žalobců: a) V. H. a b) I. H., oba bytem X, proti žalovanému: Městský úřad ve Voticích, se sídlem Komenského náměstí 700, 259 17 Votice, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 9. 2004, č. j. Výst. 328.1-36/03/2004, a ze dne 13. 7. 2011, sp. zn. 3088/10/Výst./-Če, č. j. 1625/11/Výst./-Če,

takto:

I. Žaloba se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobci se společnou žalobou podanou k poštovní přepravě dne 26. 1. 2017, doručenou zdejšímu soudu dne 30. 1. 2017, domáhají zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného (dále „napadené rozhodnutí“), kterým bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění liniové stavby „Přeložka silnice I/3 Olbramovice“. Toto rozhodnutí bylo vydáno dne 29. 9. 2004, právní moci nabylo 12. 11. 2004. Dále žalobci v žalobě uvedli, že platnost tohoto rozhodnutí byla opakovaně prodlužována a napadají i tato prodloužení. S ohledem na nejasnost tohoto vyjádření soud žalobce usnesením ze dne 3. 2. 2017, č. j. 45 A 17/2017 – 15, vyzval, aby všechna rozhodnutí, která žalobou napadají, řádně označili, a aby připojili jejich opis. Na to žalobci reagovali podáním doručeným soudu dne 16. 2. 2017, ve kterém uvedli, že žádají zrušení posledního prodloužení platnosti územního rozhodnutí, čili rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 7. 2011, sp. zn. 3088/10/Výst./-Če, č. j. 1625/11/Výst./-Če.

Krajský soud v Praze se nejprve zabýval otázkou přípustnosti žaloby.

Podle § 68 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), je žaloba proti rozhodnutí nepřípustná „nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného.“ Za úplné vyčerpání řádných opravných prostředků se považuje nejen jejich podání, ale také vyčkání na vydání rozhodnutí o nich, které jediné je posléze napadnutelné žalobou ve správním soudnictví. V dané věci řádný opravný prostředek (odvolání) přípustný byl, a to proti oběma žalobou napadeným rozhodnutím. Z tvrzení žalobců však neplyne, že by jej žalobci podali.

Žaloba podaná proti rozhodnutím vydaným správním orgánem I. stupně proto není přípustná a soud ji z tohoto důvodu podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 68 písm. a) s. ř. s. odmítl.

Nad rámec toho soud poznamenává, že i kdyby byla žaloba přípustná, byla by opožděná. Lhůta pro podání žaloby proti rozhodnutí je stanovena v § 72 s. ř. s., které v odst. 1 stanoví: „Žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.“; a v odst. 4 dále stanoví: „Zmeškání lhůty nelze prominout.“ Žalobou napadené územní rozhodnutí je z roku 2004 a bylo účastníkům řízení doručováno vyvěšením na úřední desku, přičemž právní moci nabylo dne 12. 11. 2004 (žalobci žádné vady v doručování netvrdí). Opožděnost žaloby je tedy zjevná. Druhé žalobou napadené rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí je z roku 2011, přičemž i toto bylo účastníkům řízení doručováno vyvěšením na úřední desku. Byť soud nezná přesné datum vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a ani jeho právní moc, lze se i v tomto případě s ohledem na to, že žalobci opět nenamítají žádné konkrétní vady jeho doručování (naopak uvádí, že nabylo právní moci dne 17. 12. 2011), domnívat, že pro časový odstup od vydání tohoto rozhodnutí, je žaloba opožděná.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle nějž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-oli řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 23. února 2017

Mgr. Jitka Zavřelová, v.
r.

předsedkyně senátu

Za správnost: Božena Kouřimová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru