Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

45 A 101/2016 - 37Usnesení KSPH ze dne 06.04.2017

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

45 A 101/2016 – 37

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců Olgy Stránské a Mgr. Tomáše Kocourka, Ph.D., ve věci žalobce: F. J., bytem O., PSČ X, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 10. 2016, č. j. 131114/2016/KUSK,

takto:

I. Řízení se zastavuje

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), doručenou soudu dne 20. 10. 2016, domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 10. 2016, č. j. 131114/2016/KUSK, sp. zn. SZ_131114/2016/KUSK, jímž žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí ředitelky Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Březnice ze dne 1. 8. 2016, č. j. 825/2016, sp. zn. 577-2016 – 627/2011, kterým bylo rozhodnuto o vyloučení žalobce ze školy.

Žalobce s podáním žaloby nesplnil poplatkovou povinnost. Soud jej proto usnesením ze dne 10. 11. 2016, č. j. 45 A 101/2016 – 17, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 1 týdne. Na výzvu soudu žalobce reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků. Dne 8. 3. 2017 soud usnesením, č. j. 45 A 101/2016 – 33, žalobce osvobodil od soudních poplatků ze dvou třetin a současně ho vyzval, aby zaplatil částku 1.000 Kč, tj. jednu třetinu soudního poplatku za žalobu podle položky 18, bod 2, písm. a) Sazebníku soudních poplatků, a to ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení. Usnesení obsahovalo poučení o následku nezaplacení poplatku. Žalobci bylo toto usnesení doručeno (vhozeno do schránky) dne 13. 3. 2017. Lhůta stanovená pro zaplacení soudního poplatku uplynula dne 20. 3. 2017. Žalobce však v soudem stanovené lhůtě, ani později do vydání tohoto usnesení, poplatkovou povinnost nesplnil.

Podle § 47 s. ř. s. platí, že soud řízení usnesením zastaví, […] c) stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě, ani později do vydání tohoto usnesení, nebyl zaplacen soudní poplatek za žalobu, rozhodl soud výrokem I. o zastavení řízení (§ 47 s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

Protože bylo řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 6. dubna 2017

Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Pavlína Švejdová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru