Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

44 Af 4/2011 - 125Usnesení KSPH ze dne 30.05.2016

Prejudikatura

3 A 141/2011 - 40


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 44 Af 4/2011 – 125

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Věry Šimůnkové a soudců Olgy Stránské a Mgr. Ing. Petra Šuránka ve věci žalobce: A. a.s., (dříve P. O. a.s.), se sídlem D., P., zastoupen JUDr. Jaromírem Mlejnským, Ph.D., advokátem se sídlem Velké Kunratické 1325, 148 00 Praha 4, proti žalovanému: Celní úřad pro hlavní město Prahu (dříve Celní úřad Praha D1), se sídlem Washingtonova 1623/7, 110 00 Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 4. 2007, č.j. 802-11/07-176800-021,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou dne 20. 6. 2007 Městskému soudu v Praze a následně postoupenou Krajskému soudu v Praze (dále jen „soud“) se žalobce domáhal zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného, jímž byla zamítnuta jeho námitka proti exekučnímu příkazu na přikázání peněžité pohledávky vydanému žalovaným dne 13. 10. 2006, č.j. 8452/06-1768-021/E.

Podáním doručeným zdejšímu soudu do datové schránky dne 24. 5. 2016 žalobce vzal zpět jím podanou žalobu. Vzhledem k tomu, že podání žalobce obsahující zpětvzetí žaloby nevzbuzuje jakékoliv pochybnosti, soud řízení zastavil. Vyšel přitom z ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), podle něhož soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 30. května 2016

JUDr. Věra Šimůnková, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost: Alena Léblová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru