Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

44 A 95/2010 - 4Usnesení KSPH ze dne 20.10.2010


přidejte vlastní popisek


44 A 95/2010 - 4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Šimůnkové a soudkyň JUDr. Dalily Marečkové a Mgr. Jitky Zavřelové v právní věci navrhovatelK: . M., , proti odpůrci: Úřad městské části Praha –B., , o návrhu na neplatnost hlasování,

takto:

I. Návrh se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se u Krajského soudu v Praze návrhem ze dne 19. 10. 2010 podle § 60 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů domáhá vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do zastupitelstva městské části Praha – B. konaných ve dnech 15. – 16. 10. 2010 ve volebním okrsku č. 672.

Krajský soud v Praze není k projednání věci místně příslušný, a proto je podaný návrh nepřípustný.

Podle § 92 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“), je návrh nepřípustný též tehdy, byl-li podán u věcně nebo místně nepříslušného soudu. Podle § 61 zákona č. 491/2001 Sb. je k řízení podle § 60 téhož zákona příslušný krajský soud. Podle ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s. nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých zákonů (zákon o soudech a soudcích), v obvodu hlavního města Prahy působnost krajského soudu vykonává Městský soud v Praze a působnost okresních soudů vykonávají obvodní soudy.

Vzhledem k tomu, že se navrhovatel návrhem domáhá ochrany ve věci voleb do zastupitelstva městské části Praha – B., tedy brojí proti Úřadu městské části Praha – B. sídlem v Praze, tedy v obvodu Městského soudu v Praze, neníK rajský soud v Praze k projednání věci místně příslušný, neboť místně příslušným je podle ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s. Městský soud v Praze. Z těchto důvodů byla věc v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 92 s. ř. s odmítnuta.

Na okraj Krajský soud v Praze poznamenává, že s ohledem na krátké lhůty pro podání návrhu a pro rozhodnutí soudu ve volebních věcech o věci rozhodl, aniž vyčkal, zda navrhovatel svůj návrh podaný elektronicky bez ověřeného elektronického podpisu ve lhůtě tří dnů potvrdí písemným podáním shodného obsahu nebo předloží jeho originál (§ 37 odst. 2 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 93 odst. 4 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

Toto usnesení krajský soud doručí účastníkům řízení a vyvěsí jej na úřední desce soudu. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Praze dne 20. 10. 2010

JUDr. Věra Šimůnková, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Vlasáková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru