Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

44 A 104/2010 - 24Usnesení KSPH ze dne 09.11.2010


přidejte vlastní popisek


44 A 104/2010 - 24

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Šimůnkové a soudkyň JUDr. Dalily Marečkové a Mgr. Jitky Zavřelové, v právní věci navrhovatele: J. N., proti odpůrci: Obecní úřad T., o návrhu na neplatnost hlasování

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 27. 10. 2010 v zákonné desetidenní lhůtě stanovené v § 60 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“) ve spojení s § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) návrh na neplatnost hlasování z důvodu porušení § 30 volebního zákona tím, že starosta obce a kandidát za Sdružení nezávislých kandidátů se v průběhu voleb ve dnech 15. a 16. 10. 2010 pohyboval ve volební místnosti, čímž měl možnost ovlivňovat přicházející voliče a event. manipulovat shlasovacími lístky. Po uzavření volební místnosti zůstal uzavřen s volební komisí v prostorách volební místnosti, kde se nacházela volební schránka. Na základě zjištěných skutečností podal navrhovatel trestní oznámení u policie Liběchov k prošetření událostí. K prokázání opakované přítomnosti starosty obce ve volební místnosti navrhl provést důkaz svědeckými výpověďmi J. K. a B. Š. a zjištěními policie Liběchov.

Krajský soud v Praze (dále jen „soud“) vyzval odpůrce k zaslání vyjádření k návrhu a předložení příslušné volební dokumentace spolu se stanoviskem starosty obce a členů volební komise.

Starosta obce v písemném stanovisku uvedl, že jako starosta obce a vedoucí obecního úřadu byl odpovědný za plnění úkolů podle volebního zákona, včetně organizačně technického zabezpečení průběhu voleb. Pro výkon funkce starosty v malé obci T. byl uvolněn a většinu úkolů zajišťuje osobně. Jediná volební místnost byla zřízena (tak jako v průběhu všech voleb) v zasedací síni budovy Obecního úřadu T. (dále jen „obecní úřad“), která je oddělena od úřadovny obecního úřadu spojovací chodbou. V době konání voleb byl opakovaně přítomen v úřadovně obecního úřadu, a to z důvodu řešení havárie vodovodního řadu (15. 10. 2010 kolem 16.00 hodin), z provozních důvodů souvisejících s činností firmy, která provádí v obci budování zábradlí (před budovou obecního úřadu a podél chodníku) a z důvodu vytvoření podmínek pro činnost okrskové volební komise (otevření a uzamčení budovy obecního úřadu, dovoz večeře v pátek 15. 10. 2010 kolem 17.00 hodin, oběda v sobotu 16. 10. 2010
2

kolem 12.30 hodin a zajištění dopravy členů okrskové volební komise v sobotu kolem 11.00 hodin s přenosnou volební schránkou k občanům obce, kteří o tento způsob volby požádali). Ve volební místnosti byl přítomen v okamžiku, kdy sám volil a kdy přijel pro členy komise, aby mohli navštívit voliče s přenosnou volební schránkou. Žádným způsobem neovlivňoval přicházející voliče a neprováděl „volební agitaci či propagaci“ tak, jak uvádí navrhovatel. Stejně tak nemohl manipulovat a nemanipuloval s hlasovacími lístky. Za naprosto nepravdivé a ničím nepodložené považuje tvrzení navrhovatele, že po uzavření volební místnosti „zůstal uzavřen s volební komisí v prostorách volební místnosti, kde se nacházela volební schránka“. Jeho přítomnost v budově obecního úřadu byla výhradně z výše uvedených důvodů, a neměla a nemohla mít vliv na průběh a regulérnost voleb. Je mu známo, že navrhovatel podal v této souvislosti trestní oznámení, v rámci něhož podávají vysvětlení jednotliví členové okrskové komise. Není mu známo, s jakým výsledkem policie věc uzavřela.

Dne 4. 11. 2010 bylo soudu doručeno písemné vyjádření členů okrskové volební komise, jmenovitě předsedkyně I. N., místopředsedkyně D. M., členky M. T. a zapisovatelky K. F. ze dne 3. 11. 2010. Všechny shodně uvedly, že v době konání voleb do zastupitelstva obce ve dnech 15. a 16. 10. 2010 byl starosta obce opakovaně přítomen v úřadovně obecního úřadu k vyřizování záležitostí týkajících se chodu obce – netekla voda a k zajištění občerstvení pro volební komisi a zajištění dopravy členů okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou. V době sčítání (uzavření volební místnosti) nebyl starosta obce přítomen ve volební místnosti a nemohl manipulovat s volebními lístky.

Ze sdělení Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru, obvodního oddělení Liběchov ze dne 8. 11. 2010, Č. j. KRPS-135551-1/ČJ-2010-010616 vyplývá, že spisový materiál vedený u označeného oddělení pod č. j. KRPS-125091/ČJ-2010-010616, týkající se narušení průběhu voleb v obci T., byl odložen ad acta k případnému dalšímu využití. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že ve věci se njeedná o trestný čin či přestupek a věc nelze vyřídit jinak.

Podle § 90 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 60 odst. 1 volebního zákona se každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, může návrhem u soudu domáhat neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb nebo neplatnosti volby kandidáta. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí.

Soud se proto předně zabýval splněním procesních náležitostí podaného návrhu a v tomto směru uzavřel, že návrh byl podán včas (výsledky voleb do zastupitelstev obcí vyhlásila Státní volební komise v úterý dne 19. října 2010), a to aktivně legitimovaným subjektem, neboť navrhovatel byl zapsán do seznamu ve volebním okrsku obce T.

Aktivně legitimovaný subjekt se pak může návrhem u soudu domáhat neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb nebo neplatnosti volby kandidáta, přičemž důvodem návrhu (§ 60 odst. 2 až 4 volebního zákona) je tvrzení, podle kterého byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování, výsledky voleb nebo výsledky volby kandidáta. Z uvedeného plyne, že na základě návrhu aktivně legitimovaného subjektu se soud zabývá přezkumem hlasování, přezkumem zjištěných volebních výsledků a jejich vyhlášení .
3

Soud věc přezkoumal v řízení podle části třetí, hlavy druhé, dílu čtvrtého s. ř. s. bez jednání, které není třeba nařizovat (§ 90 odst. 3 s. ř. s.), a dospěl k následujícím zjištěním a právním názorům.

Problematiku volební kampaně řeší volební zákon § 30 odst. 3, v němž stanoví, že ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí. Soud se proto musel zabývat otázkou, zda navrhovatelem popsaným způsobem došlo k porušení citovaného ustanovení volebního zákona, a to navíc způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb a hlasování v obci T.

Z předložených vyjádření starosty obce a členek okrskové volební komise vzal soud za prokázané, že starosta obce byl v době konání voleb přítomen v úřadovně obecního úřadu a byl také (z důvodů výše popsaných) přítomen v místnosti okrskové volební komise. Přítomnost starosty obce v místech, která uvádí navrhovatel, je tedy nesporná. Nebylo proto důvodu slyšet navrhovatelem navržené svědky, neboť ti by pouze potvrdili to, co připouští starosta obce sám. Sporným tak zůstává pouze důvod přítomnosti. Navrhovatel spojuje přítomnost starosty obce v objektu obecního úřadu a ve volební místnosti s možností starosty obce ovlivňovat přicházející voliče a manipulovat s hlasovacími lístky. Starosta obce vysvětluje svou přítomnost v objektu, v němž probíhaly volby, tím, že jde o budovu obecního úřadu, v níž byla již tradičně zřízena volební místnost a nvíž vykonává funkci starosty obce. Přítomnost ve volební místnosti pak odůvodňuje jednak realizací svého volebního práva a dále potřebou vytvořit podmínky pro činnost okrskové volební komise a potřebou zajistit dopravu za voliči, kteří se nemohli dostavit do volební msítnosti. To rovněž potvrzují všechny členky okrskové volební komise.

Za této situace není tvrzení navrhovatele o porušení § 30 odst. 3 volebního zákona doloženo, naopak je vyvráceno stanoviskem starosty obce, které považuje soud za zcela logické. Není ničím neobvyklým, natož pak v rozporu se zákonem, zdržuje-li se starosta obce (a zároveň kandidát volební strany) v objektu obecního úřadu, byť v jeho zasedací místnosti probíhají volby. Navíc jde-li o přítomnost nezbytnou v souvislosti s plněním úkolů potřebných k zajištění chodu úřadu (výše konkretizovaných), potažmo okrskové volební komise. Tvrzení navrhovatele, že starosta obce svou přítomností v objektu, kde byla zřízena volební místnost, a ve volební místnosti, mohl ovlivňovat voliče, je proto pouze nepodloženou domněnkou navrhovatele.

Zcela vyvráceno, a to stanovisky členek okrskové volební komise, je pak tvrzení navrhovatele o porušení § 30 odst. 3 volebního zákona tím, že po uzavření volební místnosti zůstal starosta obce uzavřen s volební komisí ve volební místnosti. Na tomto místě soud připomíná, že výkon funkce člena volební komise je vázán slibem podle § 17 odst. 4 volebního zákona, jehož složením se členové volební komise zavazují vykonávat svědomitě a nestranně svoji funkci a řídit se při tom Ústavou, zákony a jinými právními předpisy. Je proto jen stěží představitelné, že by se členky okrskové volební komise tomuto slibu zpronevěřily a připustily tak flagrantní porušení volebního zákona, které naznačuje navrhovatel. Nadto soud uvádí, že s výjimkou doby zjišťování výsledků voleb, může ve volební místnosti setrvat po celou dobu voleb kterýkoliv občan, pokud nenarušuje jejich průběh. Uvedený závěr dovodil soud z § 40 odst. 1 volebního zákona, který upravuje omezení přítomnosti v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, pouze ve vztahu k době sčítání hlasů. Z toho plyne, že mimo uvedenou dobu má přístup do volební místnosti kdokoli. Za pořádek ve volební místnosti pak odpovídá podle § 35 odst. 1 volebního zákona předseda okrskové komise. V dané věci pokud jde o přítomnost
4

starosty obce při sčítání hlasů, navrhovatel neunesl důkazní břemeno a pokud jde o narušení průběhu voleb ničeho netvrdil.

Současně je třeba uvést, že pokud měl navrhovatel výhrady kprůběhu voleb, mohl je ihned uplatnit u okrskové volební komise. Ta by je pak musela uvést do zápisu o průběhu a výsledku hlasování [§ 42 odst. 2 písm. g) volebního zákona]. V zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1 v obci T., který byl vyhotoven dne 16. 10. 2010 v 15.06 hodin, však žádné oznámení či stížnosti v daném směru uvedeny nejsou.

Nad rámec právě uvedeného soud konstatuje, že i kdyby k porušení volebního zákona navrhovatelem popsaným způsobem došlo, nebylo by ani v tomto případě možno dojít k závěru, že by tímto způsobem mohly být ovlivněny výsledky hlasování či voleb. Soud je totiž přesvědčen o tom, že k možnému ovlivnění voličů na místní úrovni ve dnech voleb nemůže u rozhodující části voličů vůbec dojít. Voliči v malých obcích a menších městech jsou, na rozdíl od větších měst, formováni ve svých rozhodnutích bezprostředními a každodenními zkušenostmi s obcí a s jednotlivými kandidáty zvlášť, a právě ty jsou základem jejich volby. Domnívat se, že by jejich rozhodnutí zvrátila pouhá přítomnost jednoho z kandidátů ve volební místnosti a vobjektu, v němž byla volební místnost umístěna, by bylo pošetilé, nehledě na otázku, kolik voličů by si vůbec takové přítomnosti (zvláště mimo volební místnost) vůbec všimlo.

S přihlédnutím ke shora uvedenému soud uzavírá, že porušení volebního zákona způsobem tvrzeným navrhovatelem neshledal, a proto návrh jako nedůvodný zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle kterého ve věcech volebních nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Toto usnesení bude doručeno účastníkům řízení a bude vyvěšeno na úřední desce; právní moci nabývá dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. Ve věcech volebních je podle

§ 104 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost nepřípustná.

V Praze dne 9. listopadu 2010

JUDr. Věra Šimůnková, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Vlasáková
5

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru