Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Af 3/2018 - 35Usnesení KSPH ze dne 23.01.2018

Prejudikatura
4 Azs 60/2007 - 136

přidejte vlastní popisek

43 Af 3/2018 - 35

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců Mgr. Jana Čížka a Mgr. Tomáše Kocourka, Ph.D. ve věci

žalobkyně: S. L. s.r.o. sídlem O.,R. zastoupené JUDr. Mgr. Petrou Novákovou, Ph.D., advokátkou sídlem náměstí Míru 314/15, Praha 2 proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, sídlem Masarykova 427/31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 7. 2017, č. j. 31954/17/5300-21441-702127,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 3 000 Kč. Tato částku jí bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně podala dne 26. 9. 2017 u Městského soudu v Praze žalobu podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), kterou se domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 7. 2017, č. j. 31954/17/5300-21441-702127, kterým bylo zamítnuto její odvolání a potvrzeno rozhodnutí Finančního úřadu pro Středočeský kraj ze dne 15. 3. 2017, č. j. 981291/17/2121-50522-204587. 2. Městský soud v Praze usnesením ze dne 4. 1. 2018, č. j. 6 Af 47/2017-25, postoupil věc zdejšímu soudu jako věcně a místně příslušnému. 3. Soudu je dále z vlastní úřední činnosti známo, že žalobkyně vedle žaloby podané u Městského soudu podala dne 26. 9. 2017 další samostatnou žalobu proti shora označenému rozhodnutí žalovaného přímo u zdejšího soudu. Tato věc je vedena pod sp. zn. 48 Af 23/2017.

Shodu s prvopisem potvrzuje A. S.

2
43 Af 3/2018

4. Soud zkoumal, zda jsou splněny podmínky řízení a zda neexistují překážky bránící věcnému projednání věci. 5. Jednou z negativních podmínek řízení je překážka probíhajícího či zahájeného řízení (litispendence) bránící tomu, aby po zahájení řízení probíhalo u soudu o téže věci jiné řízení. Smyslem a účelem této podmínky je zabránit situaci, kdy je o jedné a téže věci jednáno a rozhodováno soudem dvakrát. Připuštění možnosti projednávání téže věci ve více řízeních by totiž bylo v rozporu s principem právní jistoty a zásadou předvídatelnosti soudního rozhodování (srov. rozsudek NSS ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 1 As 47/2011-75). Totožnost věci je přitom dána totožností účastníků řízení a identickým předmětem řízení (napadeným rozhodnutím). 6. Soud zjistil, že v této věci byla žaloba podána u městského soudu prostřednictvím datové schránky, do níž byla dodána dne 26. 9. 2017 v 8:52:30 hod. Ve věci sp. zn. 48 Af 23/2017 byla žaloba podána u zdejšího soudu rovněž prostřednictvím datové schránky, do níž byla dodána dne 26. 9. 2017 v 8:51:34 hod. V této věci tedy byla žaloba podána cca. o 1 minutu později. Z obsahu žalob je dále zřejmé, že obě směřují proti shora označenému rozhodnutí žalovaného a až na označení soudu, jemuž jsou určeny, jsou obsahově zcela totožné. Okruh účastníků soudního řízení je rovněž shodný. 7. Překážka litispendence tedy od počátku brání projednání této věci, neboť žaloba byla u Městského soudu v Praze podána až v okamžiku, kdy již bylo podáním žaloby u Krajského soudu v Praze zahájeno řízení v totožné věci. Soud dále ověřil, že ve věci sp. zn. 48 Af 23/2017 jsou splněny všechny podmínky řízení a nic nebrání meritornímu projednání věci. Soudu nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly vést v dohledné době k odpadnutí překážky litispendence. Za daných okolností se tedy jedná o neodstranitelný nedostatek podmínek řízení, který trvá i v době vydání tohoto usnesení. 8. Soudu proto nezbylo než nyní podanou žalobu pro nedostatek podmínek řízení odmítnout [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. 9. K odmítnutí žaloby došlo před prvním jednáním ve věci. Soud tedy podle § 10 odst. 3 věty třetí a odst. 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 3 000 Kč žalobkyni, a to ve lhůtě do 30 dnů od právní moci usnesení (§ 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích). 10. O nákladech řízení rozhodl soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.
Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

Shodu s prvopisem potvrzuje A. S.

3
43 Af 3/2018

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 23. ledna 2018

Mgr. Jitka Zavřelová v. r.

předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje A. S.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru