Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Ad 4/2011 - 20Rozsudek KSPH ze dne 31.01.2012

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Ads 33/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

62 Cad 14/2009 – 32

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vackem v právní věci žalobce: Karel Mařan, nar. 1. 3. 1947, Malá Kostelní 146, 463 31 Chrastava, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 5. 2007, č. j. 470 301 007,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 17. 2. 2009 domáhal přezkoumání uvedeného rozhodnutí žalované o výplatě plného invalidního důchodu podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Podáním ze dne 18. 5. 2009, došlým soudu dne 19. 5. 2009, vzal žalobce svoji žalobu v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.) může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) věty prvé s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že soud dosud o žalobě do jejího zpětvzetí nerozhodl a žalobce vzal žalobu v plném rozsahu zpět, rozhodl soud o zastavení řízení.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě 2 týdnů po doručení tohoto usnesení, k Nejvyššímu správnímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel dle § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s., dle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost obsahovat kromě obecných náležitostí označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V Liberci dne 20. května 2009

JUDr. Pavel Vacek, v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení : Zita Frydrychová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru