Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Ad 17/2014 - 30Usnesení KSPH ze dne 01.06.2016

Prejudikatura

13 Kss 2/2014 - 74


přidejte vlastní popisek

43 Ad 17/2014 - 30

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Milanem Podhrázkým v právní věci žalobce: M. P., nar. x, bytem x, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 10. 2013, čj. MPSV-UM/20118/13/4S-HMP,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou Městskému soudu v Praze dne 8. 1. 2014, která byla usnesením městského soudu ze dne 6. 2. 2014, čj. 4 Ad 1/2014-15, postoupena zdejšímu soudu jako místně příslušnému, domáhal zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí, jímž žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Úřadu práce ČR – Krajské pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 10. 6. 2013, čj. MPSV-UP/910315/13/AIS-SSL. Správní orgán I. stupně tímto rozhodnutím žalobci podle § 14 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, snížil žalobci příspěvek na péči od měsíce července roku 2013 z částky 4.000 Kč měsíčně na částku 800 Kč měsíčně.

Podle § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), lze žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

Z doručenky žalobou napadeného rozhodnutí, která je součástí správního spisu, soud v projednávané věci zjistil, že toto rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 24. 10. 2013, což stvrdil svým vlastnoručním podpisem. Lhůta k podání žaloby proti napadenému rozhodnutí tedy podle citovaného § 72 odst. 1 s. ř. s. uplynula dne 27. 12. 2013. Žaloba však byla dle podacího razítka na obálce založené v soudním spise předána k poštovní přepravě až dne 7. 1. 2014, tedy po uplynutí lhůty k jejímu podání, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 72 odst. 4 s. ř. s.).

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.

S ohledem na výše uvedené je zjevné, že žaloba byla v dané věci podána opožděně, a proto soud rozhodl výrokem pod bodem I. tak, že se žaloba odmítá, aniž by se jí mohl věcně zabývat.

Soud pak výrokem pod bodem II. rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť žaloba byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 1. června 2016

JUDr. Milan Podhrázký, v. r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Vlasáková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru