Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 A 96/2019 - 16Usnesení KSPH ze dne 09.01.2020

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

43 A 96/2019 - 16

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Mgr. Jitky Zavřelové a soudců Mgr. Jana Čížka a Mgr. Lenky Oulíkové ve věci

žalobce: M. D.,

t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve V. R., X,

proti žalované: Vězeňská služba České republiky, Věznice Oráčov, sídlem Oráčov 159, Oráčov, o žalobě proti rozhodnutí ředitele věznice ze dne 12. 9. 2019 o stížnosti žalobce proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu odsouzenému ze dne 5. 9. 2019, č. j. VS-203957/ČJ-2019-802632-KŘ,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí, jímž ředitel Věznice Oráčov rozhodl tak, že stížnost žalobce proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu odsouzenému ze dne 5. 9. 2019, č. j. VS-203957/ČJ-2019-802632-KŘ, zamítl, neboť spáchání kázeňského přestupku odsouzeným a jeho zavinění bylo prokázáno a uložený kázeňský trest je úměrný závažnosti spáchaného přestupku a je v souladu s účelem výkonu trestu.

Žalobce s podáním žaloby nesplnil poplatkovou povinnost, Krajský soud v Praze ho proto usnesením ze dne 22. 11. 2019, č. j. 43 A 96/2019-9, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení. Výzva byla žalobci doručena do vlastních rukou dne 27. 11. 2019, a lhůta pro splnění výzvy (zaplacení soudního poplatku) pak uplynula dnem 12. 12. 2019. Žalobce však soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil. Ve stanovené lhůtě nepodal ani návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

S ohledem na citovanou právní úpravu a v souladu s poučením, kterého se žalobci dostalo ve výzvě k zaplacení soudního poplatku, soud řízení zastavil podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s., podle které nemá v případě zastavení řízení právo na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 9. ledna 2020

Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru