Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 A 79/2018 - 44Usnesení KSPH ze dne 25.07.2018


přidejte vlastní popisek

43 A 79/2018 - 44

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců Mgr. Tomáše Kocourka, Ph.D., a Mgr. Jana Čížka v právní věci navrhovatele: P. v. p. k. m. r. v o. T., proti odpůrkyni: obec Trubín, se sídlem Obecní 26, Trubín, o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Navrhovateli se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2 000 Kč.

Odůvodnění:

1. Krajskému soudu v Praze byl dne 6. 7. 2018 doručen návrh, jímž navrhovatel požaduje určit, že návrh na konání místního referenda, jenž navrhovatel dne 11. 6. 2018 předal obecnímu úřadu odpůrkyně, nemá nedostatky. Místní referendum se má dle tohoto návrhu konat o otázce, zda obyvatelé obce Trubín souhlasí s připojením této obce k městu Králův Dvůr. Obecní úřad Trubín vyzval navrhovatele výzvou ze dne 20. 6. 2018, čj. 340/2018, k odstranění vad návrhu. Navrhovatel se domnívá, že tato výzva byla neoprávněná, neboť návrh žádnými vadami netrpěl. Proto se proti výzvě brání podáním návrhu k soudu dle § 91a odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), současně však na výzvu obecního úřadu reagoval a dne 4. 7. 2018 mu doručil své vyjádření k výzvě spolu s opravenými a doplněnými podpisovými archy. 2. Odpůrkyně ve vyjádření k návrhu uvedla, že poté, co obdržela doplnění návrhu navrhovatele na konání místního referenda, starostka obce rozhodla, že tento návrh bude předložen na prvním příštím veřejném jednání zastupitelstva, které se má konat dne 25. 7. 2018. Z toho dovozuje, že nejsou splněny podmínky pro projednání návrhu podaného soudu, neboť možnost podání návrhu dle § 57 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místním referendu“), je dána v situaci, kdy se přípravný výbor marně domáhá vyhlášení místního referenda zastupitelstvem obce; v takové situaci navrhovatel již není. Odpůrkyně dále uznala, že návrh na konání místního referenda, ve znění jeho opravy ze dne 4. 7. 2018, nemá nedostatky. To se projevilo tím, že byl návrh zařazen na pořad následujícího zasedání zastupitelstva obce. 3. Odpůrkyně předložila soudu pozvánku na zasedání Zastupitelstva obce Trubín, které se bude konat dne 25. 7. 2018 a která byla zveřejněna na úřední desce odpůrkyně dne 17. 7. 2018, což soud ověřil nahlédnutím na webové stránky www.trubin.cz (sekce Úřední deska). Z pozvánky plyne, že dne 25. 7. 2018 v 19:00 hod. se má konat veřejné zasedání zastupitelstva obce, jako bod 6 programu je navrženo projednání návrhu na konání místního referenda.

Shodu s prvopisem potvrzuje A. S.

2
43 A 79/2018

4. Soud je povinen kdykoliv za řízení i bez návrhu zkoumat, zda jsou splněny všechny podmínky řízení (§ 103 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, užitý na základě § 64 s. ř. s.). Jednou z podmínek řízení je trvání potřeby ochrany práv, která je odrazem myšlenky, že soud by se měl věcí zabývat pouze tehdy, jestliže je skutečně třeba poskytnout ochranu právům, nikoliv vyslovovat akademické soudy v situaci, kdy již není zapotřebí poskytovat ochranu právům, neboť nastala skutečnost, pro niž je další vedení sporu bezpředmětné a neúčelné (viz usnesení NSS ze dne 22. 1. 2015, čj. Ars 7/2014 – 126). 5. Návrhem podle § 91a odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 57 odst. 1 písm. a) zákona o místním referendu se může přípravný výbor domáhat ochrany u soudu, jestliže nesouhlasí s výzvou obecního úřadu k odstranění vad návrhu na konání místního referenda. Pokud soud, jenž v tomto řízení rozhoduje dle skutkového a právního stavu ke dni svého rozhodování (viz usnesení NSS čj. Ars 7/2014 – 126, bod 18), shledá návrh důvodným, vysloví, že návrh na konání referenda nemá nedostatky. Právě tohoto rozhodnutí se navrhovatel svým návrhem domáhá. V takovém případě je starosta obce, v níž se nevolí rada obce, povinen předložit návrh na konání místního referenda k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání [§ 12 odst. 4 zákona o místním referendu ve spojení s § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“)]. 6. V řízení bylo prokázáno, že starostka odpůrkyně předložila návrh navrhovatele na konání místního referenda k projednání obecnímu zastupitelstvu, a to na jeho nejbližší zasedání, které se má uskutečnit dne 25. 7. 2018. Tento úkon je výrazem toho, že dle Obecního úřadu Trubín, jenž je jako jediný orgán obce oprávněn podle § 12 zákona o místním referendu posuzovat splnění náležitostí návrhu na konání referenda, je již návrh bezvadný. Po podání návrhu k soudu tak nastaly skutečnosti, jejichž výsledkem je, že bylo dosaženo všeho, čeho lze dosáhnout podáním návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, k soudu, tedy předání návrhu na konání referenda obecním úřadem prostřednictvím rady obce (starosty) zastupitelstvu obce. Je tak zřejmé, že odpadla potřeba ochrany práv navrhovatele, neboť již neexistuje spor o to, zda je návrh bezvadný či nikoliv, další vedení řízení by v porovnání s aktuální situací nepřispělo k lepší ochraně práv navrhovatele, naopak by se jednalo o akademické souzení bez reálného dopadu na věc samu. 7. Soud nevyčkával výsledku projednání návrhu na konání místního referenda zastupitelstvem. Ať již zastupitelstvo naloží s návrhem při svém zasedání dne 25. 7. 2018 jakkoliv (i když jej vůbec neprojedná), otevře se tím navrhovateli prostor k jiné procesní ochraně práv, neboť se bude moci domáhat vyhlášení referenda soudem dle § 91a písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 57 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu. Tento následek nastane i v případě, že zastupitelstvo nebude při zasedání dne 25. 7. 2018 usnášeníschopné, pročež bude muset být jeho zasedání ukončeno dle § 92 odst. 3 obecního zřízení (viz Brus, M. – H., L. – P., L. – R., F. – Š., V. Soudní řád správní. Komentář. Praha: N. L., 2014, komentář k § 91a). Zastupitelstvo není oprávněno posuzovat náležitosti návrhu na konání místního referenda dle § 10 a § 11 zákona o místním referendu, není proto třeba k ochraně práv navrhovatele ponechat soudní řízení v běhu až do okamžiku rozhodnutí zastupitelstva o návrhu. K ochraně práv navrhovatele je počínaje zařazením návrhu na konání referenda na program zasedání zastupitelstva obce uzpůsoben jiný procesní prostředek, a sice návrh na vyhlášení místního referenda. 8. Jelikož soud shledal, že v průběhu soudního řízení odpadla jedna z podmínek řízení, přičemž její nedostatek nelze odstranit, soud návrh bez dalšího odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. 9. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 93 odst. 4 s. ř. s. tak, že právo na náhradu nákladů řízení nemá žádný z účastníků. 10. Podle § 10 odst. 3 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), rozhodl soud o vrácení zaplaceného soudního poplatku navrhovateli v plné výši, neboť k odmítnutí návrhu došlo před prvním jednáním ve

Shodu s prvopisem potvrzuje A. S.

3
43 A 79/2018

věci. Soudní poplatek bude navrhovateli vrácen ve lhůtě dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 25. července 2018

Mgr. Jitka Zavřelová v. r.

předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje A. S.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru