Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Co 453/2012Usnesení NS ze dne 06.09.2012

HeslaExekuce
Odvolání
Zastoupení
KategorieA
Publikováno53/2013 Sb. rozh. civ.
EcliECLI:CZ:KSPH:2012:20.CO.453.2012.1
Dotčené předpisy

§ 44b předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 15 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 16 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 51 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

č.j. 20 Co 453/2012 – 220

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Dlouhé a soudkyň JUDr. Pavly Havlíkové a JUDr. Martiny Kasíkové ve věci oprávněného: S. K., zastoupeného JUDr. Miroslavem Mošnou, advokátem se sídlem O. Peška 725, Kladno proti povinnému: M. K., zastoupenému JUDr. Soňou Illner Pajerovou, advokátkou se sídlem Dlouhá 16, Praha 1, o provedení exekuce, o odvolání soudního exekutora JUDr. M. U., Exekutorský úřad Praha 9 proti usnesení Okresního soudu v Mělníku ze dne 20.3.2012 č.j. 16 Nc 4217/2008-196,

takto:

Usnesení soudu I. stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Soud I. stupně shora citovaným usnesením rozhodl, že zprošťuje JUDr. J. D., soudního exekutora Exekutorského úřadu Plzeň – jih pověření k provedení exekuce, nařízené usnesením Okresního soudu v Mělníku dne 8.4.2008, č.j. 16 Nc 4217/2008-8 (výrok I.) a že provedením této exekuce pověřuje soudního exekutora Mgr. T. P., Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, Nymburk (výrok II.). Toto rozhodnutí soud I. stupně odůvodnil s poukazem na ust. § 15 odst. 1 písm. c) a § 44b exekučního řádu tím, že vyhověl žádosti oprávněného o změnu exekutora po zjištění, že JUDr. J. D. byl na svoji žádost ke dni 31.12.2011 odvolán z funkce soudního exekutora.

Proti tomuto usnesení se odvolal JUDr. M. U., soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 9, jako zástupce odvolaného soudního exekutora JUDr. J. D. Poukazoval na to, že po odvolání soudního exekutora výkon exekutorského úřadu zaniká, nicméně řízení jsou nadále spravována osobou zástupce odvolaného soudního exekutora, se kterým má již dohodou určený odvolaný soudní exekutor podíl na odměně. Ministerstvo uskuteční do 1 měsíce od uvolnění exekutorského úřadu výběrové řízení na nového exekutora. Zastupování odvolaného soudního exekutora pak končí dnem, kdy byl po zániku výkonu exekutorského úřadu jmenován do exekutorského úřadu nový exekutor. Podle § 15 odst. 5 ex.ř. exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu převezme neukončené spisy tohoto úřadu a provádí dále exekuční a další činnost; účastníky řízení o tom informuje a oprávněného poučí, že může požádat o změnu exekutora. V daném případě bylo dosud naplněno to, že po odvolání soudního exekutora JUDr. J. D. jeho zástupce řádně vykonává svou činnost. Skutečnost, že dosud nebyl do exekutorského úřadu jmenován nový exekutor, nelze pak přičítat k tíži odvolaného soudního exekutora. Výběr osoby soudního exekutora je sice v dispozici oprávněného, tento však toto své právo realizuje tím, že v návrhu na nařízení exekuce označí konkrétní osobu exekutora, který má být provedením exekuce pověřen. Poté, co se tak stane, může oprávněný navrhnout změnu exekutora pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných, což není případ odvolání soudního exekutora (viz rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 31.3.2011, sp.zn. 61 Co 105/2011, dále usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci, č.j. 40 Co 218/2012-32). Není tedy v případě změny exekutora možný jiný postup, než jaký exekuční řád uvádí v ust. § 44b. V dané věci oprávněný důvodnost svého požadavku na změnu exekutora neprokázal, soudnímu exekutorovi pak nebylo umožněno před vydáním rozhodnutí se k tomuto návrhu vyjádřit. Z těchto důvodů navrhoval, aby bylo napadené usnesení soudu I. stupně zrušeno.

Odvolací soud podle ust. § 212 a násl. o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení soudu I. stupně a odvolání neshledal důvodným.

V dané věci byla usnesením Okresního soudu v Mělníku ze dne 8.4.2008, č.j. 16 Nc 4217/2008-8 ve prospěch oprávněného pravomocně nařízena exekuce podle notářského zápisu ze dne 29.6.2006, sp.zn. NZ 354/2006, N 365/2006, sepsaného I. L., notářkou v Kladně a jejím provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. J. D., Exekutorský úřad Plzeň – jih. Soudní exekutor JUDr. J. D. byl ke dni 31.12.2011 z funkce soudního exekutora odvolán; zástupcem soudního exekutora JUDr. J. D. je JUDr. M. U., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 9 (viz informace zveřejněná na portálu Exekutorské komory České republiky). Podáním, došlým soudu 16.3.2012 oprávněný požádal o změnu exekutora; navrhl, aby provedením exekuce soud pověřil soudního exekutora Mgr. T. P., Exekutorský úřad Nymburk.

Případ, kdy je uvolněn exekutorský úřad a ještě není vybrán a jmenován nový exekutor, řeší po novele exekučního řádu (zák. č. 286/2009 Sb.) ust. § 15 a § 16, kde se výslovně stanoví, že ustanovený zástupce provádí exekuční a další činnost do jmenování nového exekutora do exekutorského úřadu, přičemž podíl na odměně se určí dohodou, a pokud k ní nedojde, rozhodne Komora. Novým obsazením exekutorského úřadu se v neukončených spisech z hlediska účastníků nic nemění. Exekutor převezme neukončené spisy a provádí v nich dále exekuční i další činnost, přičemž o této změně účastníky řízení informuje. Nově jmenovaný exekutor rovněž zajišťuje další administrativní záležitosti, jako je předání ukončených spisů, registrů, razítek, průkazů a pečetidel podle § 103 odst. 1. Stanoví se rovněž, že zastupování končí, byl-li po zániku výkonu exekutorského úřadu jmenován do exekutorského úřadu nový exekutor anebo pominou-li jiné důvody, pro které zastupování vzniklo.

Podle názoru odvolacího soudu lze na danou situaci analogicky vztáhnout ust. § 15 odst. 5 exekučního řádu. Soudní exekutor JUDr. J. D., Exekutorský úřad Plzeň – jih, který byl soudem pověřen k provedení exekuce, byl ke dni 31.12.2011 z funkce exekutora odvolán a tím zanikl výkon exekutorského úřadu. Pokud jde o další postup, zákon předpokládá, jak bylo již shora uvedeno, že bude do exekutorského úřadu jmenován exekutor, který převezme neukončené spisy tohoto exekutorského úřadu a bude provádět dále exekuční činnost. Pro oprávněného pak tato situace znamená, že může požádat o změnu exekutora a v takovém případě je důvod pro změnu exekutora dán ze zákona (soud tedy nezkoumá důvody zvláštního zřetele hodné jako tomu je v případě změny exekutora ve smyslu ust. § 44b ex.ř. ). V daném případě oprávněný v souvislosti se zánikem výkonu exekutorského úřadu využil svého práva daného mu shora citovaným ustanovením a navrhnul změnu soudního exekutora, když k zániku výkonu exekutorského úřadu došlo ke dni 31.12.2011 a návrh na změnu exekutora oprávněný soudu podal 16.3.2012; bylo by čistě formalistickým přístupem takovému návrhu nevyhovět jen proto, že do příslušného exekutorského úřadu exekutor ještě nebyl jmenován. Námitky odvolatele, které se vztahují k postupu podle ust. § 44b ex.ř., tak nejsou vzhledem k výše uvedenému posouzení věci významné.

Odvolací soud proto usnesení soudu I. stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 6. září 2012JUDr. Eva Dlouhá, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru