Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

61 Ad 5/2020 - 42Rozsudek KSPA ze dne 20.01.2021

Prejudikatura

6 Ads 11/2013 - 20


přidejte vlastní popisek

61 Ad 5/2020-42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Venclovou, Ph.D., v právní věci

žalobkyně: D. V.

proti

žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963
sídlem Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5, Smíchov

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 12. 5. 2020, č. j. X

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení ze dne 12. 5. 2020, č. j. X se ruší

a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení uvedeným ve výroku tohoto rozsudku byly podle § 90 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), zamítnuty námitky žalobkyně proti prvostupňovému rozhodnutí č. j. X ze dne 25. 2. 2020 a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Žalovaným rozhodnutím ve spojení s prvostupňovým rozhodnutím byla žalobkyni snížena výše invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně podle § 56 odst. 1 písm. e) a § 41 odst. 3 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“) s tím, že pracovní schopnost žalobkyně z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla o 50 %.

2. Žalobkyně napadla rozhodnutí žalované včasnou žalobou podanou podle ust. § 65 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“). Žalobkyně tvrdí nezákonnost napadeného rozhodnutí, neboť žalovaná nezjistila řádně skutkový stav věci, když podhodnotila zdravotní potíže žalobkyně a následně uzavřela, že zdravotní stav žalobkyně odpovídá nadále invaliditě druhého stupně. Za rozhodující zdravotní příčinu označila žalobkyně roztroušenou sklerózu výrazného charakteru, přičemž poukázala na potíže s chůzí, na odvápnění kostí a psychické obtíže.

3. Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě setrvala na skutkovém zhodnocení věci a na právním názoru předestřeném v žalobou napadeném rozhodnutí. 4. Krajský soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí v mezích řádně uplatněných žalobních bodů podle právního a skutkového stavu k datu vydání napadeného rozhodnutí podle § 75 odst. 1, 2 s.ř.s.

5. Z obsahu správního spisu bylo zjištěno, že podle posudku o invaliditě, který zpracovala posudková lékařka OSSZ Pardubice dne 11. 2. 2020 podle ust. § 8 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (dále jen „ZOPSZ“), byla vzata za rozhodující zdravotní postižení žalobkyně roztroušená skleróza mozkomíšní, forma R/R od roku 1988-1990, s dominující paraparézou dolních končetin, s pravostrannou převahou, instabilitou, MR mozku z ledna 2019 stacionární, EDSS 5,5, biologická léčba (Ocrevus a 3 měs.), se zařazením do kapitoly VI. (postižení nervové soustavy), položky 6c (demyelinizační postižení, roztroušená skleróza mozkomíšní, jiná degenerativní postižení CNS - středně těžké funkční postižení) přílohy vyhl. č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity), čemuž odpovídá míra poklesu pracovní schopnosti o 50 % s tím odůvodněním, že biologická léčba přináší pozitivní účinky, onemocnění je v remisi. V řízení o námitkách bylo novým posudkem žalované (pracoviště ČSSZ Hradec Králové, oddělení lékařské posudkové služby) ze dne 29. 4. 2020 předchozí zařazení zdravotního stavu žalobkyně plně potvrzeno. Míra poklesu pracovní schopnosti žalobkyně tak byla shodně ohodnocena na 50 % s tím, že se u žalobkyně jedná o středně těžké funkční postižení, které je dlouhodobě v remisi.

6. Krajský soud provedl ve věci důkaz posudkem poklesu pracovní schopnosti žalobkyně, který byl vypracován v souladu s § 4 odst. 2 ZOPSZ posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV“), pracoviště v Hradci Králové dne 7. 12. 2020. V posudkové komisi jako odborná lékařka zasedala MUDr. J. N., s odborností neurologie. Z uvedeného posudku krajský soud zjistil, že PK MPSV, pracoviště v Hradci Králové, vzala za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně toto zdravotní postižení: „Roztroušená skleróza mozkomíšní, forma R/R od roku 1988-1990, s dominující paraparézou dolních končetin, s pravostrannou převahou, instabilitou, MR mozku z ledna 2019 stacionární, EDSS 5,5, stav po opakovaných atakách, poslední v červnu 220, trvá biologická léčba (Ocrevus a 3 měs.).“ PK MPSV zařadila rozhodující zdravotní postižení žalobkyně do kapitoly VI., položky 6 písm. d) /těžké funkční postižení, podstatné omezení celkové výkonnosti a pohyblivosti (chůze 100 m, funkčně významná spasticita na dvou končetinách, ataxie, afektivní nebo kognitivní poruchy), některé denní aktivity podstatně omezeny/ přílohy vyhlášky o posuzování invalidity a stanovila míru poklesu pracovní schopnosti žalobkyně na 60 %. Uvedené zařazení PK MPSV odůvodnila lékařskými nálezy založenými v dokumentaci žalobkyně (viz str. 3-6 posudku) a dále tím, že žalobkyně byla odborně přešetřena při jednání PK MPSV se závěrem, že objektivně vykazuje paraparetickou chůzi s výraznějším postižením pravé dolní končetiny, kterou nezvedá od podložky. Stoj a chůze je možná jen při využití opory zdí nebo nábytku. Jedná se proto o těžké funkční postižení, celková výkonnost a hybnost žalobkyně je podstatně omezena (chůze do 100 m s oporou).

7. Pokud jde o další zdravotní postižení, pak je žalobkyně dle závěru PK MPSV v péči psychiatra pro afektivní poruchu - kombinace organické afektivní poruchy, středně těžké depresivní fáze při základním neurologickém onemocnění (RSM) a poruchy přizpůsobení. Dominuje depresivní nálada, úzkost, hypobulie, insomnie. Dochází přitom po stránce duševní ke zhoršování zdravotního stavu. S ohledem na uvedené psychické postižení a dále s ohledem na osteoporózu při chronické medikaci, smíšenou inkontinenci, a skoliózu páteře zvýšila uvedená PK MPSV zjištěné ohodnocení poklesu pracovní schopnosti žalobkyně dle rozhodujícího zdravotního postižení o dalších 10 % podle § 3 odst. 1 vyhlášky o posuzování invalidity, tedy celkově stanovila míru poklesu pracovní schopnosti žalobkyně na 70 %.

8. Podle § 39 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

9. Podle § 3 správního řádu, nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

10. Shora uvedeným řádně odůvodněným posudkem PK MPSV, pracoviště v Hradci Králové, k němuž neměla žádná z procesních stran výhrady, bylo prokázáno, že žalovaná ve správním řízení nezjistila přesně a úplně skutečný stav věci, když při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti žalobkyně podhodnotila její zdravotní stav. U žalobkyně se k datu vydání žalovaného rozhodnutí jednalo o invaliditu třetího stupně, neboť její pracovní schopnost poklesla o 70 %. Žalovaná proto nenaplnila požadavky ust. § 3 správního řádu a dopustila se tak vady řízení. Krajský soud proto žalované rozhodnutí podle § 78 odst. 1, 4 s.ř.s. pro vady řízení zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. V dalším řízení je žalovaná ve smyslu § 78 odst. 5 s.ř.s. vázána právním názorem soudu vysloveným ohledně stupně invalidity žalobkyně, včetně příslušného zařazení zdravotního postižení žalobkyně a procentuálního ohodnocení míry poklesu její pracovní schopnosti ve smyslu přílohy vyhlášky o posuzování invalidity, jak uvedeno shora. V dané věci proto žalovaná v dalším řízení vezme za prokázané, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žalobkyně způsoboval k datu vydání žalovaného rozhodnutí pokles pracovní schopnosti žalobkyně o 70 %, tedy u žalobkyně se ve smyslu § 39 odst. 2 písm. c) zákona o důchodovém pojištění jednalo o invaliditu třetího stupně.

11. O nákladech řízení rozhodoval krajský soud podle zásady úspěchu ve věci zakotvené v § 60 odst. 1 s. ř. s., přičemž se žalobkyně se nároku na náhradu nákladů řízení vzdala, tudíž jí nebyly žádné náklady řízení proti žalované přiznány.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům řízení. Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Pardubicích dne 20. ledna 2021

JUDr. Petra Venclová, Ph. D., v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru