Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

53 Ad 5/2011 - 23Usnesení KSPA ze dne 14.03.2011

Prejudikatura

2 As 11/2005


přidejte vlastní popisek

53Ad 5/2011 – 23

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Monikou Chaloupkovou ve věci žalobce: S. F. proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 25, 125 08 Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 11. 9. 2009, č. „X“,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 20. 1. 2011, doručenou žalované dne 25. 1. 2011, domáhal soudního přezkoumání v záhlaví tohoto usnesení uvedeného rozhodnutí žalované, jímž byl žalobci přiznán starobní důchod od 3. 3. 2008 podle ust. § 29 písm. a) zákona č. 155/1995, o důchodovém v pojištění ve znění platném v době vydání napadeného rozhodnutí, a podle čl. 46 odst. 2 Nařízení Rady (EHS) 1408/71.

Dle § 65 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Dle § 72 odst. 1 s. ř. s. žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení, nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu proti jehož rozhodnutí směřuje. Dle odstavce čtvrtého téhož ustanovení zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Dle odstavce třetího citovaného ustanovení s. ř. s. připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Dle odstavce čtvrtého je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně.

Ze shora uvedeného (mimo jiné) plyne, že jedním ze základních předpokladů meritorního přezkoumání žalovaného rozhodnutí je skutečnost, že žaloba byla podána včas (tedy v zákonem stanovené lhůtě). Tato podmínka však v dané věci splněna nebyla.

Z tvrzení žalobce v žalobě ze dne 20. 1. 2011 a v jejím doplnění ze dne 2. 3. 2011 jasně vyplývá, že žalobce napadá žalobou rozhodnutí žalované ze dne 11. 9. 2009. Toto rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 16. 9. 2009, jak je prokázáno originálem doručenky (dodejky) ve správním spisu.

Jak již soud uvedl výše, žalobu proti rozhodnutí správního orgánu lze v souladu s § 72 odst. 1 s. ř. s. podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení. Jelikož se v případě lhůty pro podání žaloby (§ 72 odst. 1 s. ř. s.) jedná o lhůtu určenou podle měsíců (§ 40 odst. 2 s. ř. s.), končí tato uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil její počátek (= den doručení žalovaného rozhodnutí žalobci – viz § 72 odst. 1 s. ř. s.). Dnem, který se svým označením shodoval se dnem, který určil počátek dvouměsíční lhůty (16. 9. 2009), bylo pondělí 16. 11. 2009.

Žaloba tak byla předána k poštovní přepravě zjevně po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro podání žaloby (posledním dnem lhůty pro podání žaloby bylo pondělí 16. 11. 2009), jejíž zmeškání nelze prominout (§ 72 odst. 4 s. ř. s.).

Za těchto okolností soudu nezbylo, než žalobu jako pozdě podanou odmítnout (§ 46 odst. 1 písm. b/ s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., dle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům.

Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s. ř. s., a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Pardubicích dne 14. března 2011

Mgr. Monika Chaloupková, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Monika Marelová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru