Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

53 Ad 25/2011 - 92Usnesení KSPA ze dne 07.01.2013

Prejudikatura

6 As 25/2003

1 A 589/2002


přidejte vlastní popisek

53 Ad 25/2011-92

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní Mgr. Monikou Chaloupkovou ve věci žalobkyně S. H., zastoupené Mgr. Blankou Duškovou, advokátkou, se sídlem Nám. Gen. Knopa 837, 564 01 Žamberk, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 14.12.2010, č. j. X/315-JD,

takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 14.12.2010, č. j. X/315-JD, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Zástupkyni žalobkyně se přiznává vůči České republice náhrada nákladů soudního řízení ve výši 4 000,- Kč, která jí bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Hradci Králové do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 14.12.2010, č.j. X/315-JD, žalovaná zamítla námitky žalobkyně a potvrdila rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) ze dne 26.7.2010, č.j. X, kterým ČSSZ zamítla žalobkyni žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 písm. a) zákona číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“), neboť nezískala v rozhodném období potřebnou dobu pojištění.

Žalobkyně se včasnou žalobou domáhala soudního přezkumu citovaného rozhodnutí, jeho zrušení a též zrušení rozhodnutí ČSSZ ze dne 26.7.2010 a vrácení věci žalované k dalšímu řízení s odůvodněním, že datum vzniku invalidity nebyl posuzujícími lékaři správně vyhodnocen, neboť žalobkyně byla invalidní pro invaliditu třetího stupně již před dosažením 18 let věku a její postižení jí neumožňovalo soustavnou přípravu k pracovnímu uplatnění.

Na základě zadání soudu byly ve věci v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vypracovány Posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, pracovištěm Hradec Králové, dne 16.5.2012, pracovištěm Praha, dne 4.9.2012, a pracovištěm Brno, dne 21.11.2012, posudky zdravotního stavu žalobkyně ke dni vydání napadeného rozhodnutí. Všechny tři posudky byly žalobkyni řádně doručeny.

Podáním doručeným soudu dne 2.1.2013 vzala žalobkyně žalobu v celém rozsahu zpět. Soud proto postupoval podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), a řízení zastavil.

O nákladech řízení pak soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první s.ř.s., kdy žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Pokud se týká zástupkyně žalobkyně, advokátka byla žalobkyni ustanovena na náklady státu. Náhradu výdajů, které vznikly advokátce v souvislosti se zastupováním žalobkyně, proto soud v souladu s § 35 odst. 8 s.ř.s. ustanovené advokátce přiznal vůči státu. Konkrétně se jedná o odměnu za pět úkonů právní služby po 500,- Kč za převzetí a přípravu zastoupení, podání žaloby, odpovědi na výzvy soudu ze dne 20.6.2012 a ze dne 3.10.2012 a zpětvzetí žaloby (§ 9 odst. 2, § 7 bod 2., § 11 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky číslo 177/1996 Sb.) a pět paušálních částek za pět úkonů právní služby po 300,- Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky), celkem tedy náhrada nákladů řízení činí 4 000,- Kč.

Poučení:

Toto usnesení nabývá právní moci dnem doručení účastníkům řízení (§ 54 odst. 5 ve spojení s § 55 odst. 5 s.ř.s.). Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení usnesení). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení usnesení, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo usnesení doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Pardubicích dne 7.1.2013

Mgr. Monika Chaloupková, v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Píchová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru