Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

53 Ad 19/2012 - 26Rozsudek KSPA ze dne 18.06.2013

Prejudikatura

1 A 589/2002


přidejte vlastní popisek

53 Ad 19/2012-26

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Monikou Chaloupkovou ve věci žalobce: R. H., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 2. 11. 2012, č. j. X/46091-KRM,

takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 2. 11. 2012, č. j. X/46091-KRM, sezastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 2. 11. 2012, č. j. X/46091-KRM, žalovaná zamítla námitky žalobce a potvrdila rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) ze dne 22. 8. 2012, č. j. X, kterým ČSSZ zamítla žalobci žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“), neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí (dále jen „OSSZ“) ze dne 13. 8. 2012 není žalobce invalidní, když jeho pracovní schopnost poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu toliko o 20%.

Žalobce se včasnou žalobou domáhal soudního přezkumu citovaného rozhodnutí, jeho zrušení a též zrušení rozhodnutí ČSSZ ze dne 22. 8. 2012 a vrácení věci žalované k dalšímu řízení s odůvodněním, že míra poklesu jeho pracovní schopnosti je vyšší než stanovená v rámci řízení o jeho námitkách, kdy žalovaná dospěla k závěru, že pokles jeho pracovní schopnosti činí 25%. Žalobce je vyučen jako opravář textilních strojů, v tomto oboru však pracoval jen 1,5 roku a následně se živil jako řidič nákladních aut. Tuto práci je schopen vykonávat pouze maximálně 3 hodiny denně, následující den je však „v podstatě k nepoužití“. Žalobce je značně omezen i v běžném životě, kdy jen samotná jízda v osobním automobilu je pro něj velmi namáhavá. Žalobce navrhl provést důkaz kompletní zdravotní dokumentací a posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „PK MPSV“) vypracovaným na základě zadání soudu.

Na základě zadání soudu byl ve věci v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vypracován PK MPSV, pracovištěm Hradec Králové, dne 3. 4. 2013, posudek zdravotního stavu žalobce ke dni vydání napadeného rozhodnutí, který byl žalobci řádně doručen.

Podáním doručeným soudu dne 14. 6. 2013 žalobce vzal podanou žalobu zpět. Soud proto postupoval podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a řízení zastavil.

O nákladech řízení pak soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., kdy žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení:

Toto usnesení nabývá právní moci dnem doručení účastníkům řízení (§ 54 odst. 5 ve spojení s § 55 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení usnesení). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení usnesení, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo usnesení doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Pardubicích dne 18. června 2013

Mgr. Monika Chaloupková v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: V. P.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru