Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

53 Ad 12/2011 - 8Usnesení KSPA ze dne 26.05.2011

Prejudikatura

4 Azs 3/2004


přidejte vlastní popisek

53 Ad 12/2011-8

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Monikou Chaloupkovou ve věci žalobců: a) J.M., , b) O. P., proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, o podání žalobců ze dne 17. 3. 2011,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 21. 3. 2011 bylo ke Krajskému soudu v Hradci Králové – pobočce v Pardubicích doručeno podání „k č.j. Rozsudek 50Ad 5/2010“ označené jako „Stížnost na nepřiměřenou dobu trvání správního řízení“. V podání byli označeni žalobci a) a b), jak jsou uvedeni v záhlaví tohoto usnesení.

Krajský soud posoudil návrh žalobců jako novou žalobu, která však nesplňovala náležitosti podání dle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“). Protože podání jako žaloba nesplňovalo některé náležitosti, jež jsou s.ř.s. vyžadovány a vykazovalo vady, které mohly být odstraněny, vyzval soud v souladu s § 37 odst. 5 a § 80 odst. 3 s.ř.s. usnesením ze dne 13. 4. 2011 č.j. 53 Ad 12/2011-4 žalobce, aby potřebné náležitosti doplnili a odstranili tím vady podání.

Nadto, ač byli v žalobě označeni dva žalobci, byla žaloba podepsána pouze žalobcem b), aniž by byla doložena plná moc opravňující jej k jednání také za žalobce a). Proto soud vyzval žalobce také k předložení plné moci, která by osvědčila, že žalobce b) je oprávněn činit za žalobce a) úkony v soudním řízení.

K odstranění vad podání stanovil krajský soud žalobcům lhůtu dvou týdnů ode dne doručení usnesení ze dne 13. 4. 2011, čj. 53 Ad 12/2011-4. Usnesení bylo žalobci a) doručeno dne 19. 4. 2011, žalobci b) bylo doručeno dne 22. 4. 2011. Do dnešního dne však žalobci na výzvu nijak nereagovali a vady podání neodstranili, ač byli poučeni o tom, že neodstraní-li vady ve stanovené lhůtě, soud podání usnesením odmítne (§ 37 odst. 5 s.ř.s.). Jelikož v daném případě došlo k marnému uplynutí lhůty, soud podání žalobců v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 písm. a) a § 37 odst. 5 s.ř.s. z důvodu nedostatku podmínky řízení odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta. Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům řízení. Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s. ř. s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Pardubicích dne 26.5.2011

Mgr. Monika Chaloupková, v. r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Monika Marelová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru