Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

52 A 89/2020 - 43Usnesení KSPA ze dne 22.02.2021

Prejudikatura

1 As 34/2004


přidejte vlastní popisek

52 A 89/2020-43

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Dvořáka a soudců Mgr. Ondřeje Bartoše a Mgr. et Mgr. Jaroslava Vávry ve věci

žalobce: V. Š., narozený dne X

bytem X
doručovací adresa X

proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, IČ 46494804,
Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 4. 2020, č. j. ZKI PA-O-07/00227/2020/11, ve věci opravy chyby v katastrálním operátu,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 3 000 Kč.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou, doručenou soudu dne 30. 12. 2020, domáhá přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo rozhodnuto o odvolání proti rozhodnutí Katastrální úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Pardubice, ze dne 6. 2. 2020, č. j. OR-836/2019-606-11, vydanému ve věci opravy chyby v katastrálním operátu podle § 36 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

2. Krajský soud si od žalovaného vyžádal vyjádření k žalobě a také správní spis; obojí mu bylo doručeno dne 12. 2. 2021. Ve vyjádření k žalobě žalovaný předně navrhl, aby žaloba byla odmítnuta pro opožděnost, neboť byla podána po uplynutí lhůty uvedené v § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

3. Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud usnesením návrh odmítne, byl-li podán předčasně nebo opožděně. 4. Podle § 72 odst. 1 s. ř. s. žalobu proti rozhodnutí správního orgánu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Podle § 72 odst. 4 s. ř. s. zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

5. Krajský soud po seznámení se s obsahem správního spisu konstatuje, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 30. 4. 2020, a jak vyplývá z doručenky (č. l. 132 správního spisu), bylo žalobci doručeno dne 7. 5. 2020. Žalobu bylo tedy ve smyslu § 72 odst. 1 s. ř. s. třeba podat nejpozději 7. 7. 2020. Podal-li žalobce žalobu až 30. 12. 2020, učinil tak opožděně. Soudu tak nezbylo, že ji podle § 46 odst. 1 s. ř. s. odmítnout.

6. O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá

právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. 7. O vrácení soudního poplatku rozhodl soud podle § 10 odst. 3 in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle něhož platí, že byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu zaplacený poplatek.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům (§ 55 odst. 5 za použití § 54 odst. 5 s. ř. s).

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Pardubice 22. února 2021

JUDr. Jan Dvořák v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru