Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

52 A 85/2020 - 22Usnesení KSPA ze dne 25.01.2021

Prejudikatura

3 Azs 38/2004


přidejte vlastní popisek

52 A 85/2020-22

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Dvořáka a soudců Mgr. Ondřeje Bartoše a Mgr. et Mgr. Jaroslava Vávry, ve věci

žalobce: MUDr. M. K., Ph.D., narozený X

bytem X

proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje
sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 10. 2020, č. j. KrÚ 64860/2020,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal u krajského soudu žalobu, kterou se domáhá přezkoumání v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí – stavebnímu povolení Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy, ze dne 20. 4. 2020, č. j. MmP 38003/2020, kterým byla povolena stavba „Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S. K. Neumanna“.

Dne 15. 1. 2021 bylo krajskému soudu prostřednictvím datové schránky doručeno podání žalobce, kterým vzal svou žalobu zcela zpět. Současně požádal, aby mohl uplatňovat svá práva jako zúčastněná osoba v řízení, vedeném krajským soudem pod sp. zn. 52 A 88/2020.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), soud ve správním soudnictví zastaví řízení, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

V projednávané věci není pochyb o projevu vůle, kterým žalobce vzal svou žalobu zcela zpět; proto soud, postupuje podle výše citovaného ustanovení zákona, řízení zastavil. Jeho podání v projednávané budou postoupena k věci 52 A 88/2020.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Řízení bylo zastaveno před zaplacením soudního poplatku žalobcem.

Poučení:

Proti rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Pardubice 25. ledna 2021

JUDr. Jan Dvořák v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru