Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

52 A 83/2010 - 61Usnesení KSPA ze dne 04.04.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

52 A 83/2010-61

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Dvořáka a soudců Mgr. Moniky Chaloupkové a JUDr. Pavla Peláka ve věci žalobců a) B. P., a b) Z. P., , oba zastoupení JUDr. Josefem Filipem, advokátem, se sídlem Komenského 156, 562 01 Ústí nad Orlicí, proti žalovanému Krajskému úřadu Pardubického kraje, se sídlem Komenského Náměstí 125, 532 11 Pardubice, za účasti: 1) V. P., 2) Města Česká Třebová, se sídlem Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, 3) J.R., 4) D. R., 5) V. K., 6) I.D., a 7) Kauflandu Česká republika, v.o.s., se sídlem Pod Višňovkou 1662/25, 140 00 Praha 4, zastoupeného JUDr. Jiřím Ctiborem, LL.M., Ph.D., advokátem, se sídlem Národní 41/973, 110 00 Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2.11.2010 č.j. 79027/ODSHI/2010/Sv,

takto:

I. Řízení sezastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Po právní moci tohoto usnesení bude každému ze žalobců vrácen zaplacený soudní poplatek za řízení ve výši 2 000,- Kč.

Odůvodnění:

Včasnou žalobou ze dne 29.12.2010 se žalobci domáhali soudního přezkumu v záhlaví citovaného rozhodnutí žalovaného, jeho zrušení a případně též zrušení prvoinstančního rozhodnutí, vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení a náhrady nákladů soudního řízení.

Podáním doručeným soudu dne 31.3.2011 vzali žalobci podanou žalobu v celém rozsahu zpět s odůvodněním, že v předmětné věci došlo s investorem k dohodě o narovnání sporných práv a kompenzaci. Žalobci se zároveň výslovně vzdali práva na náhradu nákladů soudního řízení.

Z důvodu zpětvzetí žaloby soud postupoval podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) a řízení zastavil.

O nákladech řízení pak soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s.ř.s., kdy žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno, přičemž současně přihlédl k tomu, že žalobci se tohoto práva výslovně vzdali.

Závěrem pak soud v souladu s § 10 odst. 3 věty první zákona číslo 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobcům, neboť podle citovaného ustanovení: „Soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnost, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.“

Poučení:

Toto usnesení nabývá právní moci dnem doručení účastníkům řízení (§ 54 odst.5 ve spojení s § 55 odst.5 s.ř.s.). Proti pravomocnému usnesení je přípustná kasační stížnost, která se podává prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, a to ve lhůtě do dvou týdnů od doručení usnesení, z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání (§ 105 odst.2 s.ř.s).

V Pardubicích dne 4.4.2011

JUDr. Jan Dvořák, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Marelová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru