Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

52 A 72/2012 - 21Usnesení KSPA ze dne 23.01.2013Řízení před soudem: odkladný účinek žaloby; vznik nepoměrně větší újmy

Publikováno2839/2013 Sb. NSS

přidejte vlastní popisek

52A 72/2012 -21

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Dvořáka a soudkyň Mgr. Moniky Chaloupkové a JUDr. Petry Venclové, Ph.D., ve věci žalobce: V. M., zastoupeného Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem: AK Čechovský & Václavek a partn., Václavské náměstí 21, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem Náměstí hrdinů 1634/3, Poštovní schránka 155/50, 140 21 Praha 4, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16.11.2012, č.j. MV-131810-8/SO/sen-2011, o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku žalobě,

takto:

Žalobě se přiznává odkladný účinek.

Odůvodnění:

Dne 18.12.2012 byla nadepsanému krajskému soudu doručena žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16.11.2012, č.j. MV-131810-8/SO/sen-2011, jímž bylo jako opožděné zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně MV ČR, Odboru azylové a migrační politiky č.j. OAM-21629 – 10/DP-2011 ze dne 19.7.2011, jímž bylo podle § 66 odst.1 písm.c) zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“) zastaveno řízení o žádosti žalobce o udělení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání.

Podáním doručeným krajskému soudu dne 18.12. 2012 navrhl žalobce, aby byl žalobě přiznán odkladný účinek podle § 73 odst. 2 zák.č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“). Lhůta 30 dnů k rozhodnutí o přiznání odkladného účinku podle § 73 odst.4 s.ř.s. začala běžet uhrazením soudního poplatku, tedy dnem 3.1.2013.

Podle § 73 odst. 2 s.ř.s. soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.

Podle § 73 odst.3 s.ř.s. se přiznáním odkladného účinku pozastavují do skončení řízení před soudem účinky napadeného rozhodnutí.

Žalobce považuje svoji žalobu za důvodnou, když nezákonnost rozhodnutí žalovaného považuje za zcela zjevnou v nezákonném použití fikce doručení, z čehož dovozuje plné právo na přiznání odkladného účinku žalobě. Svůj návrh zdůvodnil tím, že na území ČR žije již dlouhou dobu a podniká zde. V ČR má funkční rodinné zázemí, žije ve společné domácnosti je svými nezl. dětmi H. V. a H. D., kteří mají na území ČR povolen dlouhodobý pobyt. Na základě vydaného rozhodnutí žalovaného mu hrozí nutnost opuštění ČR, když v současnosti k pobytu na území ČR nemá legální povolení. V zemi původu přitom nemá žádný zdroj příjmů ani zázemí. Má za to, že napadeným rozhodnutím došlo k zásahu do jeho práva na soukromý a rodinný život, garantovaného mu jak Listinou základních práv a svobod, tak dokumenty mezinárodního práva. Nepoměrně větší újmu na straně žalobce, než jaká může přiznáním odkladného účinku vzniknout jiným osobám, spatřuje žalobce právě v nutnosti opustit území ČR, má-li se chovat za dané situace v souladu se zákony ČR.

Žalovaný k výzvě soudu ve stanovené lhůtě nepodal vyjádření k návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku žalobě.

Krajský soud rozhodl o návrhu na přiznání odkladného účinku tak, že žalobci vyhověl, tedy odkladný účinek žalobě přiznal, a to z následujících důvodů:

Krajský soud posoudil závažnost tvrzení žalobce, zejména jeho rodinný stav, přičemž rodičovský vztah k nezl. dětem shora uvedeným byl žalobcem doložen kopiemi rodných listů a pasů těchto dětí. Právě v reálném nežádoucím zpřetrhání rodinných vazeb, když bez přiznání odkladného účinku žalobě by byl žalobce nucen opustit území ČR, seznal krajský soud důvody pro přiznání odkladného účinku žalobě, když má za to, že v dané věci není přiznáním odkladného účinku ohrožen důležitý veřejný zájem a současně je splněna ta podmínka pro přiznání odkladného účinku žalobě, že výkonem žalovaného rozhodnutí, tedy opuštěním území ČR, by žalobci vznikla nepoměrně větší újma, než jaká může jeho přiznáním vzniknout třetím osobám. Tuto újmu je třeba spatřovat jak v zpřetrhání rodinných vazeb, tak ve ztrátě sociálního a pracovního zázemí na území ČR.

Přiznáním odkladného účinku žalobě jsou v daném případě respektována rovněž práva dětí žalobce na ochranu jejich rodinného života vyjádřená zejména v čl. 32 odst. 4, věta první Ústavy: „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči.“ Na úrovni mezinárodněprávních dokumentů je pak ochrana práva dětí na rodinný život vyjádřena v Deklaraci práv dítěte, a to v zásadě č. 6 jako oprávněný požadavek dítěte na péči rodičů, dále v Úmluvě o právech dítěte: „Rodina, jako základní jednotka společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí, musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti.“ Nuceným vycestováním žalobce z ČR by přitom došlo k jeho odloučení od nezletilých dětí, či v případě jejich vycestování do země původu spolu s žalobcem, když žalobce v zemi původu v současnosti nemá žádné zázemí, k nežádoucímu vystavení nezl. dětí nejistému materiálnímu zabezpečení.

Krajský soud tak dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro přiznání odkladného účinku žalobě ve smyslu § § 73 odst. 2 s.ř.s, tudíž odkladný účinek žalobě přiznal.

Podle § 73 odst.5 s.ř.s. usnesení o přiznání odkladného účinku může soud i bez návrhu usnesením zrušit, ukáže-li se v průběhu řízení, že pro přiznání odkladného účinku nebyly důvody, nebo že tyto důvody v mezidobí odpadly.

Poučení:

Toto usnesení nabývá právní moci dnem doručení účastníkům řízení (§ 55 odst. 5 ve spojení s § 54 odst. 5 s. ř. s.).

Proti tomuto usnesení není přípustná kasační stížnost /§ 104 odst. 3 písm. c) s. ř .s./.

V Pardubicích dne 23.ledna 2013

JUDr. Jan Dvořák v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Píchová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru