Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

52 A 53/2017 - 34Usnesení KSPA ze dne 13.07.2017

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 52 A 53/2017-34

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Dvořáka a soudců JUDr. Aleše Korejtka a Mgr. et Mgr. Jaroslava Vávry ve věci žalobce T.V.T., nar. „X“, státní přísl. Vietnamské socialistické republiky, bytem „X“, zast.: Mgr. Štěpán Svátek, advokát se sídlem Na Pankráci 820/45, 140 00 Praha 4 proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 24. 5. 2017, č.j. MV-156089-5/SO-2016, ke zpětvzetí žaloby

takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované č.j. MV-156089-5/SO-2016, ze dne 24. 5. 2017 se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobci se vrací část soudního poplatku ve výši 2.000,-Kč.

Odůvodnění:

Žalobce podal soudu dne 12. 6. 2017 žalobu proti označenému rozhodnutí žalované, kterým bylo zamítnuto o odvolání a potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 21. 9. 2016, čj. OAM-20989-9/DP-2016. Tímto rozhodnutím správního orgánu I. stupně byla zamítnuta žádost žalobce o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu. Důvodem bylo nesplnění podmínky trestní zachovalosti.

Žalobce následně dne 12. 7. 2017 soudu sdělil, že žalobu bere zpět.

Žalovaná s žalobou předběžně nesouhlasila. Toto stanovisko vyplynulo z vyjádření k návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě.

Dle § 47 písm. a) věta před středníkem s.ř.s. platí, že soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Soud tedy řízení zastavil (výrok I.).

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Uhrazený soudní poplatek za žalobu ve 3.000,-Kč byl žalobci vrácen pouze z části ve výši 2.000,-Kč, přičemž soud rozhodl podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. Soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,-Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Poučení: Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení. Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Pardubice, 13. července 2017

JUDr. Jan D v o ř á k v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vrabcová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru