Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

52 A 23/2013 - 35Rozsudek KSPA ze dne 20.11.2013

Prejudikatura

9 Aps 1/2007

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Aps 11/2013 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

52A 23/2013- 35

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Dvořáka a soudkyň JUDr. Petry Venclové Ph.D. a Mgr. Moniky Chaloupkové v právní věci žalobce: P. Č., v řízení proti 1) žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice, na ochranu před nezákonným zásahem ze dne 6.1.2013 (sp. zn. KrÚ 76797/2012) a proti 2) žalovanému Městskému úřadu Polička, se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička, o ochraně proti nečinnosti ve věci vyřízení žádosti žalobce ze dne 14.1.2011 o poskytnutí údajů z ISEO,

takto:

I. Žaloba se v části, jíž se žalobce domáhá ochrany před nezákonným zásahem, zamítá.

II. Žaloba se v části, jíž se žalobce domáhá ochrany proti nečinnosti, odmítá.

III. Žalobce a 2) žalovaný nemají právo na náhradu nákladů řízení a

1) žalovanému se toto právo nepřiznává.

Odůvodnění:

Vymezení předmětu řízení:

Žalobce se žalobou na ochranu proti nezákonnému zásahu a současně na ochranu proti nečinnosti ve věci jeho žádosti ze dne 14.1.2011 o poskytnutí údajů o místě jeho trvalého pobytu a doručovací adresy z ISEO domáhal, aby krajský soud uložil 1) žalovanému neprodlené obnovení stavu před nezákonným zásahem, tj. dle žalobce nedostatečným vyřízením jeho opravného prostředku ze dne 6.1.2013 (sp. zn. KrÚ 76797/2012) a současně aby uložil 2) žalovanému povinnost poskytnout žalobci požadované údaje.

1) Žalovaný ve vyjádření k žalobě ze dne 21.8.2013 uvedl, že požadovaný výpis byl žalobci vydán dne 30.10.2012, přičemž uznal, že tímto přípisem byl žalobci poskytnut pouze údaj o jeho místě trvalého pobytu, nikoliv o doručovací adrese. Dne 15.8.2013 2) žalovaný na základě pokynu 1) žalovaného z téhož dne zaslal žalobci výpis údajů z AISEO v rozsahu jeho žádosti, tedy doplnil údaj o jeho doručovací adrese. Rovněž upozornil na skutečnost, že žalobce ve své v žádosti o vyřízení stížnosti na způsob podání informací výslovně v rozporu s původní žádostí požadoval úplný výpis údajů z AISEO.

1) Žalovaný jako správní orgán nadřízený 2) žalovanému navrhl odmítnutí, případně zamítnutí žaloby v plném rozsahu.

Zjištění skutkového stavu věci:

Dne 5.12.2011 byla 2) žalovanému doručena žádost žalobce o poskytnutí údaje o místě jeho trvalého pobytu a doručovací adrese, která byla sepsána dne 14.1.2011.

Po uhrazení správního poplatku dne 24.10. 2012 bylo žalobci na jeho žádost odpovězeno dne 30.10.2012 s tím, že v odpovědi byla uvedena adresa trvalého pobytu žalobce („ x“). Žalobce napadl tento způsob vyřízení žádosti podáním ze dne 5.11.2012, přičemž požadoval úplný výpis, o nějž údajně původně žádal. Dne 12.11.2012 bylo žalobci odesláno sdělení s upřesňujícími informacemi. Podáním ze dne 6.12.2012 žalobce trval na vydání úplného výpisu z ISEO. Přípisem ze dne 7.1.2013 1)žalovaný objasnil žalobci, z jakých důvodů nemůže obdržet úplný výpis z ISEO.

Dne 15.8.2013 byl žalobci 2) žalovaným odeslán nový výpis údajů z AISEO s uvedením jeho plné adresy místa trvalého pobytu a s uvedením doručovací adresy. Současně mu byl zaslán omluvný dopis, kdy mu byla vyslovena omluva za to, že mu na základě jeho žádosti ze dne 14.1.2011 nebyl poskytnut údaj o doručovací adrese.

Krajský soud na základě svých skutkových zjištění uzavřel, že žalobcem požadované údaje (nikoliv úplný výpis, jak žalobce mylně tvrdil, což sám v žalobě uznal) byly žalobci ke dni vydání tohoto rozsudku poskytnuty.

Posouzení důvodnosti ochrany před nezákonným zásahem:

Podle ustanovení § 82 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen "zásah") správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, může se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu nebo určení toho, že zásah byl nezákonný.

Podle § 87 odst.1 s.ř.s. soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí; rozhoduje-li soud pouze o určení toho, zda zásah byl nezákonný, vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době zásahu.

Podle § 87 odst.2 s.ř.s. soud rozsudkem určí, že provedený zásah byl nezákonný, a trvá-li takový zásah nebo jeho důsledky anebo hrozí-li jeho opakování, zakáže správnímu orgánu, aby v porušování žalobcova práva pokračoval, a přikáže, aby, je-li to možné, obnovil stav před zásahem. Šlo-li o zásah ozbrojených sil, veřejného ozbrojeného sboru, ozbrojeného bezpečnostního sboru nebo jiného obdobného sboru, uloží soud tento zákaz nebo příkaz správnímu orgánu nebo obci, která takový sbor řídí nebo které je takový sbor podřízen.

Podle § 87 odst.3 s.ř.s.soud zamítne žalobu, není-li důvodná.

S ohledem na to, že žalobce se domáhal ochrany před nezákonným zásahem, nikoliv pouze vyslovení toho, že zásah byl nezákonný, vycházel soud v souladu s ustanovením § 87 odst.1 s.ř.s. ze skutkového stavu k datu vydání rozhodnutí soudu. Jak již uvedeno shora, k datu vydání tohoto rozsudku bylo žádosti žalobce ze dne 14.1.2011 žalobci plně vyhověno dne 15.8.2013. Za daného skutkového stavu věci nezbylo krajskému soudu než žalobu jako nedůvodnou podle § 87 odst.3 s.ř.s. zamítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s., když žalobce neměl právo na náhradu nákladů řízení, neboť byl v řízení neúspěšný a 1) žalovanému žádné náklady v řízení podle obsahu soudního spisu nevznikly.

Posouzení důvodnosti ochrany před nečinností správního orgánu:

Podle ustanovení § 79 odst. 1 s.ř.s. ten, kdo bez výsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení.

Podle § 79 odst. 2 s.ř.s., žalovaným je správní orgán, který podle žalobního tvrzení má povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení.

Podle ustanovení § 81 odst. 1 s. ř. s. soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí.

Krajský soud uzavřel, že v dané věci nešlo o vydání rozhodnutí nebo osvědčení ve smyslu § 81 odst.2 s.ř.s., nýbrž o jiný úkon správního orgánu spočívající v poskytnutí údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel podle § 8 zák. č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel. Tento jiný úkon pak není pokryt soudní ochranou proti nečinnosti ve smyslu § 79 a násl. s.ř.s. Krajský soud proto žalobu proti 2) žalovanému odmítl podle § 46 odst.1 písm.d) s.ř.s. pro nepřípustnost.

Výrok o nákladech řízení ve vztahu mezi žalobcem a 2) žalovaným se opírá o ustanovení § 60 odst.3 s.ř.s.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Pardubicích dne 20. listopadu 2013

JUDr. Jan Dvořák v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Píchová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru