Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

78 Ad 51/2013 - 68Usnesení KSOS ze dne 16.01.2014

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Ads 22/2014 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

78Ad 51/2013-68

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Bohuslavou Drahošovou a soudci JUDr. Janou Záviskou a JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce B. Braun Medical, s. r. o., IČ 48586285, se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, proti žalované České průmyslové zdravotní pojišťovně, IČ 47672234, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, o žalobě proti dopisu České průmyslové zdravotní pojišťovny ze dne 31.1.2013, zn. ČPZP/15110/2013,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odkladný účinek se žalobě nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 5.4.2013 domáhal přezkoumání shora označeného rozhodnutí, kterým žalovaná sdělila žalobci, že jeho podání ze dne 15.1.2013 ve věci řádného opravného prostředku proti rozhodnutí České průmyslové zdravotní pojišťovny o vyřazení zdravotnických prostředků z Číselníků zdravotnických prostředků nepovažuje za řádný opravný prostředek v rámci správního řízení, a proto ve věci nebude postupováno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Žalobce se domáhal vydání rozsudku ve znění pod bodem 1. - Napadené rozhodnutí žalovaného ze dne 31.1.2013 zn. ČPZP/15110/2013, jakož i jemu předcházející rozhodnutí o snížení úhrad ze zdravotního pojištění zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 5 této žaloby ke dni 1.1.2013, se zrušuje. Pod bodem 2. žaloby se domáhal přiznání nákladů řízení. Zároveň se domáhal přiznání odkladného účinku žaloby.

K žalobě připojil „Podklady pro zařazení zdravotnických prostředků a provádění změn v číselníku VZP – ZP (úhradového katalogu VZP-ZP) a dále seznam zdravotnických prostředků dotčených snížením úhrady.

Žalovaná přípisem ze dne 31.1.2013 sdělila žalobci mimo jiné, že platná právní úprava neponechává výši úhrad za poskytnuté zdravotní služby na vůli jednotlivých zdravotních pojišťoven, ale stanoví podmínky, za nichž jsou tyto služby poskytovány a hrazeny. K naplnění zákonných ustanovení (zejména § 13 a násl. zákona č. 48/1997 Sb. vydává Svaz zdravotních pojišťoven ČR a Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR tzv. Číselníky. Jejich tvorba ani jejich změna nepodléhají dle názoru ČPZP režimu správního řízení. To je důvodem, proč ČPZP o změně obsahu Číselníků nevydává samostatné rozhodnutí. Podání ze dne 15.1.2013 nepovažuje za řádný opravný prostředek v rámci správního řízení, a proto ve věci nebude postupováno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Usnesením ze dne 25.4.2013, které nabylo právní moci 27.5.2013, Městský soud v Praze postoupil žalobu Krajskému soudu v Ostravě.

Podle § 4 odst.1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen "správní orgán"),

b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu,

c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, d) kompetenčních žalobách.

Definice rozhodnutí správního orgánu přezkoumatelného správními soudy je obsažena v § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“). Podle tohoto ustanovení, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Podle § 70 odst.1 písm. a) ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími.

Podle § 46 odst. 1 s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže a) soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat,

b) návrh byl podán předčasně nebo opožděně,

c) návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou, d) návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Dle názoru krajského soudu v daném případě dopis, který žalobce označuje za rozhodnutí, není rozhodnutím ve smyslu § 65 odst.1 s.ř.s., neboť tímto dopisem se bezprostředně nezakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti a proto je vyloučen ze soudního přezkumu dle § 70 písm. a) s.ř.s.

Krajský soud proto žalobu žalobce proti rozhodnutí, kterým žalovaná sdělila žalobci, že jeho podání ze dne 15.1.2013 ve věci řádného opravného prostředku proti rozhodnutí České průmyslové zdravotní pojišťovny o vyřazení zdravotnických prostředků z Číselníků zdravotnických prostředků nepovažuje za řádný opravný prostředek v rámci správního řízení, a proto ve věci nebude postupováno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, soud odmítl /§ 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 68 písm. e) s. ř. s. a § 70 písm. a) s. ř. s./, neboť se nejedná o rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., neboť žalobce se domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované, které není rozhodnutím ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s.ř.s.

Pokud se žalobce současně podanou žalobou domáhal vydání předběžného

opatření, pak soud odkladný účinek žalobě nepřiznal, když žalobu odmítl.

Pro úplnost soud uvádí, že podle současné právní úpravy nedochází ke stanovení výše úhrady zdravotnických prostředků v režimu správního řízení a zdravotní pojišťovny tedy nemají ani pravomoc vydávat o této otázce správní rozhodnutí. V procesu stanovení výše úhrad za zdravotnické prostředky právní předpisy neupravují možnost podání opravného prostředku a rozhodnutí nepodléhá žádným procesním pravidlům. Žalobou napadený dopis žalovaného nelze z formálního ani materiálního hlediska považovat za rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 s.ř.s. V procesu stanovení výše úhrad za zdravotnické prostředky zdravotní pojišťovny nevystupují v pozici správního orgánu. V absenci zákonného zmocnění žalované k vydání rozhodnutí v předmětné věci spočívá důvod, pro nějž nelze úkon žalované považovat za rozhdonutí správního orgánu.

Výrok o náhradě nákladů řízení mezi účastníky vychází z § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškáni lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označeni rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 16. ledna 2014

JUDr. Bohuslava Drahošová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru