Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

78 Ad 35/2012 - 23Rozsudek KSOS ze dne 19.09.2013

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 As 103/2013 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

78Ad 35/2012-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Bohuslavy Drahošové a soudců JUDr. Miroslavy Ježoviczové a JUDr. Petra

Indráčka v právní věci žalobkyně: KIMEX LC, a. s., IČ 25390848, Paskov,

Mitrovická 37, zastoupeného JUDr. Oldřichem Krpcem, advokátem se sídlem AK

Ostrava-Stará Bělá, Chrobákova 543/6, proti žalované: Česká obchodní inspekce,

Ústřední inspektorát, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, o žalobě proti rozhodnutí

žalované ze dne 13.4.2012, č.j. ČOI 21675/12/0100/4000/11/12/tu/Št, a rozhodnutí

České obchodní inspekce, inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého se

sídlem v Ostravě ze dne 20.1.2012 č.j. 1251 R-40/11/Šku/Inf, o uložení pokuty,

takto:

I. Rozhodnutí České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, ze dne 13.4.2012, č.j. ČOI 21675/12/0100/4000/11/12/tu/Št a rozhodnutí České obchodní inspekce, inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého se sídlem v Ostravě ze dne 20.1.2012 č.j. 1251 R-40/11/Šku/Inf se zrušují a věc se vrací k dalšímu řízení.

II. Žalovaná jepovinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 8.808,- Kč do 60-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta JUDr. Oldřicha Krpce, AK se sídlem Ostrava-Stará Bělá, Chrobákova 543/6.

Odůvodnění:

I.

Žalobou ze dne 14.6.2012 se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného č.j. ČOI 21675/12/0100/4000/11/12/tu/Št a zároveň zrušení rozhodnutí ČOI, inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého se sídlem v Ostravě č.j. 1251 R-40/11/Šku/Inf a přiznání nákladů řízení.

V žalobě uvedla, že dne 20.1.2012 vydala Česká obchodní inspekce, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě, rozhodnutí sp. zn. ČOI 45006/11/4000, kterým byla žalobkyni uložena pokuta ve výši 2.000,- Kč. Proti tomuto rozhodnutí se žalobkyně odvolala. Žalovaná jako odvolací orgán rozhodnutí správního orgánu potvrdila. Předmětem, jehož se žaloba týká, je namítané nezákonné uložení pokuty spočívající v chybném postupu žalované a k chybné aplikaci právních předpisů. Česká obchodní inspekce, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě doručil dne 24.8.2011 do datové schránky žalobkyně jako právnímu nástupci účastníka řízení, tj. právnické osobě KIMEX LC, a.s., že řízení ve věci uložení pokuty zahájené příkazem ze dne 8.8.2011 bylo usnesením č.j. 807 P-40/11/Šku/Inf ze dne 24.8.2011 zastaveno. Přes toto zastavení byl dne 23.12.2011 vydán pod č.j. 1251P-40/11/Šku/Inf/Cha příkaz o uložení pokuty, který byl napaden odporem a dne 20.1.2012 bylo vydáno rozhodnutí České obchodní inspekce, inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého se sídlem v Ostravě. Žalobkyně je přesvědčena nejen o tom, že postup žalované je v rozporu se zákonem, ale je navíc zmatečný a chaotický. Žalovaná si nedokázala v zahájeném správním řízení zjistit a ověřit skutečnosti nutné jak pro zahájení řízení, tak pro jeho pokračování a vydání rozhodnutí.

Pod bodem III., bod 3. a 5. žaloby žalovaná uvedla, že prostým nahlédnutím do Živnostenského rejstříku, který je k dispozici na internetu, by žalovaná zjistila, že žalobkyně v něm má předmětnou provozovnu zapsánu jako svou provozovnu od 12.1.2011. Do tohoto data se jednalo o provozovnu společnosti KIMEX 07, a.s. a pravděpodobně z toho důvodu věci neznalý zaměstnanec předložil nesprávný živnostenský list. Namítala pod bodem 3.6, že postupem žalované došlo mimo jiné i k porušení základních zásad správního řízení, zejména zásad daných § 3, § 5 a § 6 správního řádu.

Žalovaná v písemném vyjádření k podané žalobě ze dne 31.5.2013 navrhovala zamítnutí žaloby. Uvedla, že odkazuje na závěry uvedené v napadeném rozhodnutí, konstatovala, že žalovaný již ve svém rozhodnutí sám uznal, že správní orgán I. stupně pochybil, když zastavoval řízení a následně vyslovoval nicotnost předchozího rozhodnutí. Uvedla, že chybné označení účastníka řízení v příkazu ze dne 8.8.2011 (stejně jako v kontrolním protokolu) lze považovat za zřejmou nesprávnost, která však nezpůsobuje jeho nepřezkoumatelnost a nejednoznačnost určení adresáta pokuty. Tato vada není vadou neodstranitelnou, nýbrž opravitelnou písařskou chybou. V daném případě je nepochybné, že správní delikt, za který byla žalobci uložena ve správním řízení příslušná pokuta, se skutečně stal a tento delikt nebyl spáchán nikým jiným než žalobcem. Spáchání předmětného správního deliktu bylo žalobci spolehlivě prokázáno.

K námitce nezákonnosti svého postupu žalovaná odkázala na ust. § 89 odst. 2, věta třetí před středníkem správního řádu. Dále odkázala na usnesení Ústavního soudu ČR č.j. I.US 148/02 ze dne 27.8.2003.

Žalovaná uvedla, že ve věci byla učiněna potřebná skutková zjištění a nedošlo k pochybení ani při právním hodnocení předmětné věci se závěrem, že žalobce se dopustil správního deliktu, z něhož byl napadenými rozhodnutími vinen.

II.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalovaného ze dne 13.4.2012 č.j. ČOI 21675/12/0100/4000/11/12/tu/Št, jakož i obsahem připojeného správního spisu žalovaného téhož čísla jednacího. Při řízení o žalobě žalobkyně přitom krajský soud vycházel z ustanovení § 65 a násl. soudního řádu správního, jakož i ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu (ust. § 75 soudního řádu správního), přičemž toto rozhodnutí přezkoumal v mezích žalobních bodů (§ 75 odst. 1, 2 zákona č. 150/2002 Sb. s. ř. s.) a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Provedeným dokazováním krajský soud zjistil, že:

- Obchodní firma KIMEX 07, a.s. byla vymazána z OR dne 6.6.2011. Společnost zanikla (jak plyne z úplného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vložka 3405) fúzí sloučením s nástupnickou společností KIMEX LC, a.s., IČ 25390848, se sídlem Paskov, Mitrovická 37.

- Obchodní firma KIMEX LC, a.s. ke dni 18.8.2011 byla zapsána v živnostenském rejstříku.

- Inspektoři České obchodní inspekce, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě provedli dne 21.4.2011 kontrolu provozovny Herna-casino B. J. 9, O. za přítomnosti provozního vedoucího. V kontrolním protokolu označili název kontrolované firmy: KIMEX 07, a.s. Kontrolní zjištění jsou uvedena na str. 2-5 kontrolního protokolu. Na str. 6 protokolu je uvedeno, že v rozsahu oprávnění zákona č. 634/1992 Sb. a zákona č. 64/1986 byla dne 22.9.2011 provedena změna kontrolního protokolu ze dne 21.4.2011, za přítomnosti vedoucího heren a inspektorů. Změna byla provedena v tomto znění: “Kontrolní protokol ze dne 21.4.2011 se mění takto: Údaj na straně č.1 kontrolního protokolu-Název firmy a obchodní jméno: KIMEX 07, a. s“ IČO: 278 204 16 a údaj na straně č. 4 kontrolního protokolu - „kontrolovaná společnost KIMEX 07, a.s.“, se ruší a nahrazuje se tímto názvem kontrolované firmy “KIMEX LC, a.s.“ IČO: 253 90 848. Dále je na protokolu záznam, že kontrola byla provedena v době od 11.45 hod. do 12.30 hod. dne 22.9.2011.

- Ředitel České obchodní inspekce, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě vydal Příkaz ČOI č.j. 55996/11/4000, 807P-40/11/Šku/Inf/Cha, spis. zn. 45006/11/4000, dne 8.8.2011, kterým účastníku řízení KIMEX 07, a.s., Mitrovická 37, Paskov za správní delikt, kterého se podle zjištění ze dne 21.4.2011 dopustil v provozovně Herna-casino B., J. 9, O., v postavení prodávajícího tím, že řádně neinformoval spotřebitele o způsobu použití prodávaného výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití, když zapalovač nebyl doprovázen nijak vhodnou bezpečnostní informací v textové formě nebo ve formě bezpečnostních symbolů, uložil pokutu ve výši 2.000,- Kč a povinnost nahradit náklad řízení ve výši 1.000,- Kč. Rozhodnutí bylo doručováno prostřednictvím pošty, jak vyplývá z doručenky, na adresu KIMEX 07, a.s., Mitrovická 37, Paskov. Rozhodnutí převzala oprávněná osoba dne 10.8.2011. Doručenka je opatřena razítkem KIMEX 07, a.s. Paskov.

- Proti příkazu ze dne 8.8.2011 podala odpor akciová společnost KIMEX LC, a.s., ve kterém uvedla, že společnost KIMEX 07, a.s. se nemohla uváděného správního deliktu dopustit, neboť provozovnu, která byla předmětem kontroly dne 21.4.2011 od 12.1.2011 již neprovozovala. Odpor podává právní nástupce zaniklé společnosti KIMEX 07 a.s.

- Usnesením ze dne 24.8.2011 Česká obchodní inspekce, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě řízení ve věci uložení pokuty účastníku řízení KIMEX 07, a.s. zastavil, když odpadl jeho důvod. V odůvodnění rozhodnutí je mimo jiné uvedeno, že správní orgán po prověření celého případu dal účastníku řízení za pravdu v tom, že podle dostupných evidencí skutečně provozovnu na adrese J. 976/9, O.-M.O., v době kontroly neprovozovala právnická osoba KIMEX 07, a.s., jež provozování živnosti Hostinská činnost v této provozovně ukončila ke dni 12.1.2011. Současně k témuž datu, tj. ke dni 21.1.2011, zahájila provozování živnosti Hostinská činnost v provozovně na téže adrese společnost KIMEX LC, a.s. Je konstatováno, že kontrolní pracovníci ze strany kontrolované osoby, byli fakticky ze strany společnosti KIMEX LC, a.s. zjevně uvedení v omyl, když inspektorům ČOI byl při kontrole dne 21.4.2011 předložen nesprávný živnostenský list, a sice společnosti, která zde provozování živnosti ukončila dne 21.1.2011.

Dle poučení uvedeném na tomto usnesení, usnesení se pouze zaznamenává do spisu a tím nabývá právní moci.

- Česká obchodní inspekce, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě přípisem ze dne 24.8.2011 vyrozuměla právního nástupce účastníka řízení, KIMEX LC. a.s., že řízení ve věci uložení pokuty proti právnické osobě KIMEX 07, a.s., sídlo Mitrovická 37, Paskov, IČO 278 20 416 zahájené příkazem ze dne 8.8.2011, bylo usnesením č.j. 807P-40/11/Šku/Inf ze dne 24.8.2011 zastaveno. Rozhodnutí bylo doručeno datovou schránkou příjemci KIMEX 07, a.s. dne 24.8.2011.

- Přípisem ze dne 30.9.2011 Česká obchodní inspekce, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě sdělila akciové společnosti KIMEX LC, a.s., že má možnost jako kontrolovaná osoba možnost podat námitky k výsledkům kontrol. K seznámení zasílá „Kontrolní protokoly“ z provedených kontrol.

- Přípisem ze dne 6.10.2011 adresovaným České obchodní inspekci, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě společností KIMEX, a.s., společnost sdělila, že kontrolní protokol se týká záležitostí, která již byla předmětem správního řízení a jako takové bylo také zastaveno. Z toho důvodu považuje postup v této věci za zmatečný a neoprávněný.

- Ředitel České obchodní inspekce, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě dne 23.12.2011 vydal příkaz ČOI 127020/11/4000, č.j. 1251-40/11/ Šku/Inf/Cha, spis. zn. 45006/11/4000, kterým účastníku řízení KIMEX LC, a.s. se sídlem Mitrovická 37, Paskov, IČ:253 90 848 za správní delikt, kterého se podle zjištění ze dne 21.4.2011 dopustil v provozovně Herna-casino B., J. 9, O., v postavení prodávajícího tím, že řádně neinformoval spotřebitele o způsobu použití prodávaného výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití, když zapalovač nebyl doprovázen nijak vhodnou bezpečnostní informací v textové formě nebo ve formě bezpečnostních symbolů, uložil pokutu ve výši 2.000,- Kč a povinnost nahradit náklad řízení ve výši 1.000,- Kč. Rozhodnutí bylo doručeno datovou schránkou dne 27.12.2011.

- Přípisem ze dne 29.12.2011 byl podán KIMEX LC, a.s. proti příkazu ze dne 23.12.2011 odpor, s odkazem na skutečnost, že správní řízení pod sp. zn. 45006/11/4000 bylo již jednou zastaveno.

- Dne 3.1.2012 ČOI vyrozuměla žalobce, že při kontrole dne 21.4.2011 byli kontrolní pracovníci uvedeni v omyl ohledně provozovatele kontrolované herny, je nepochybné, že uvedeného správního deliktu se dne 21.4.2011 dopustil provozovatel herny KIMEX LC, a.s. Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu, navrhovat důkazy až do vydání rozhodnutí, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

- Přípisem ze dne 12.2.2012 sdělil advokát JUDr. Oldřich Krpec v zastoupení společnosti KIMEX LC, a.s. , že právní účinky fúze, tj. zánik společnosti slučované a změna u nástupnické společnosti po sloučení nastávají zápisem fúze do obchodního rejstříku. Fúze společnosti KIMEX 07, a.s. se společností KIMEX LC, a.s., byla do obchodního rejstříku zapsána dne 6.6.2011. Řízení se společností KIMEX LC, a.s. bylo zastaveno a nemůže být znovu zahájeno pro překážku danou § 48 zákona č. 500/2004 Sb.

- Usnesením ze dne 20.1.2012 Česká obchodní inspekce, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě prohlásila nicotnost rozhodnutí-příkazu o uložení pokuty čj. 55996/11/4000 ze dne 8.8.2011, kterým byla uložena pokuta neexistujícímu právnímu subjektu, a to v době vydání příkazu již zaniklé společnosti KIMEX 07, a.s.

- Česká obchodní inspekce, Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě rozhodl Ředitel ČOI dne 20.1.2012 č.j. 1251-R-40/11/Šu/Inf sp. zn. ČOI 45006/11/4000 ve věci účastníka řízení KIMEX LC, a.s. Paskov, tak, že uložil za správní delikt, kterého se dne 21.4.2011 v provozovně Herna – Casino B., J. 976/9, O.-M. O., v postavení prodávajícího dopustil ve smyslu § 24 odst. 7 písm. c/ zák.č. 634/1992 Sb. tím, že u jednoho druhu – 33 kusů výrobků – plynového zapalovače v prodejní nabídce (zapalovač označený B., D. C., cena za kus 10,- Kč, jeden výrobek byl zakoupen v kontrolním nákupu) řádně neinformoval spotřebitele o způsobu použití prodávaného výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávního použití v rozporu s § 9 odst. 1 téhož zákona v návaznosti na požadavky nařízení vlády č. 198/2007 Sb. a ve smyslu požadavku ČSN EN ISO 9994 (94 5201-2006) – zapalovače, bezpečnostní specifikace, kdy zapalovač nebyl doprovázen žádnou vhodnou bezpečnostní informací (instrukcí nebo varováním nebo obojí) v textové formě nebo ve formě bezpečnostních symbolů, které by měly nahradit všechny textové instrukce a varování nebo obojí, které sdělují uživateli řádný způsob použití výrobku. Bezpečnostní informace nebyly umístěny na samotném zapalovači nebo v samostatné příručce nebo letáku, které jsou přibaleny k zapalovači nebo na spotřebitelském obalu, poskytnutými v místě prodeje, u zapalovače nebyla bezpečností informace doprovázena slovem „Varování“ v těsné blízkosti bezpečnostní informace a musí obsahovat v uvedené normě specifikované údaje, v prvé řadě „NENECHÁVEJTE V BLÍZKOSTI DĚTÍ“ nebo „UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ“ (použitelný údaj musí být zvýrazněný a zřetelný), jak je stanoveno v článku 6.3, za což dle § 24 odst. 10 písm. a/ zák.č. 634/1992 Sb. byla uložena pokuta ve výši 2.000,- Kč a povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč s odůvodněním, že kontrolou provedenou inspektory ČOI dne 21.4.2011 na provozovně Herna – Casino B., J. 976/9, M. O., společností KIMEX LC, a.s. se sídlem Mitrovická 37, Paskov, bylo zjištěno, že společnost jako kontrolovaná osoba v postavení prodávajícího u jednoho kusu /33 kusů zapalovačů v prodejní nabídce (zapalovač označený B. C.– cena za kus 10,- Kč, řádně neinformovala spotřebitele o způsobu použití prodávaného výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Na uvedené výrobky, které neodpovídaly požadavkům zvláštních právních předpisů, byl podle § 7 odst. 1 písm. a/ zák.č. 64/1986 Sb. vydán zákaz prodeje výrobků v celkové ceně 330,- Kč až do doby zjednání nápravy. Tím, že účastník řízení písemně řádně neinformoval spotřebitele o způsobu použití prodávaného výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití, porušil právní povinnosti stanovené v § 9 odst. 1 zák.č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dopustil se tak správního deliktu ve smyslu § 24 odst. 7 písm. c/ tohoto zákona.

Při provádění kontroly dne 21.4.2011 byl na uvedené provozovně inspektorům předložen živnostenský list ze dne 30.11.2007 č.j. ŽU/9397/R/07/Kr, podle kterého provozovala tuto provozovnu společnost KIMEX 07, a.s. se sídlem Mitrovická 37, Paskov. Pracovník P. P., provozní vedoucí, přítomný za kontrolovanou osobu, a provozovně během kontroly žádným způsobem nevyjádřil nesouhlas s tím, že je provozovna provozována jiným provozovatelem než tím, kterého uvedli kontrolní pracovníci dle předloženého průkazu živnostenského oprávnění v záhlaví kontrolního protokolu. Správní orgán vydal ve věci zjištěného správního deliktu dne 8.8.2011 rozhodnutí ve formě příkazu vůči této společnosti s uložením pokuty včetně příslušenství za zjištěné protiprávní jednání. Proti vydanému příkazu podala dne 17.8.2011 společnost KIMEX LC, a.s. jako právní nástupce zaniklé společností KIMEX 07 odpor, v němž uvedla, že se nemohla správního deliktu dopustit, neboť předmětnou provozovnu od 12.1.2011 neprovozovala. Po ověření tohoto tvrzení správní orgán usnesením ze dne 24.8.2011 řízení vůči společnosti KIMEX 07 zastavil.

Před vydáním příkazu o uložení pokuty společností KIMEX LC, a.s. správní orgán zvážil vzniklou situaci. Za účelem jasného označení účastníka řízení inspektoři správního orgánu provedli dne 22.9.2011 v provozovně Herna – Casino B., J. 976/9, O.-M.O. dokončení kontroly a změnili kontrolní protokol ze dne 21.4.2011 tak, že jako provozovatel byla označena společnost KIMEX LC. Se změnou kontrolního protokolu byla tato společnost seznámena. Správní orgán uvedl, že má za to, že správní delikt uvedený ve výroku a odůvodnění příkazu byl v provozovně Herna – Casino B. spáchán, přičemž tuto provozovnu v tento den provozoval účastník řízení, společnost KIMEX LC, a.s. Správní orgán dovozoval, že pokud předchozí řízení bylo zastaveno, nic nebrání vydání rozhodnutí ve věci, nic správnímu orgánu nebrání, aby nedostatek napravil. Správní orgán vydal rozhodnutí ve formě příkazu, který byl doručen 27.12.2011. Proti příkazu podala společnost odpor. Účastníku řízení bylo správním orgánem dne 3.1.2012 zasláno vyrozumění před vydáním rozhodnutí. Na to reagoval vyjádřením advokát JUDr. Oldřich Vrbec.

Správní orgán vydal poté rozhodnutí – usnesení, kterým prohlásil příkaz o uložení pokuty č.j. 55996/11/4000 ze dne 8.8.2011 za nicotný.

Dále se správní orgán I. stupně vyjádřil k protiprávnímu jednání účastníka řízení, následkům správního deliktu, které hodnotil jako středně závažné, k okolnostem, za nichž k deliktu došlo. Konstatoval, že pokuta byla uložena při úplné dolní hranici zákonného rozpětí (až do 1. milionu).

- Žalobce proti rozhodnutí sp. zn. ČOI 45006/11/4000 podal odvolání ze dne 6.2.2012. Česká obchodní inspekce, Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě postoupila toto odvolání České obchodní inspekci, ústřední inspektorát, Praha.

- Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát dne 13.4.2012 rozhodla pod č.j. ČOI 21675/12/0100/4000/11/12/tu/Št, sp. zn. ČOI 45006/11/4000 o odvolání společnosti KIMEX LC, a.s. se sídlem Mitrovická 37, Paskov proti rozhodnutí Ředitele inspektorátu ČOI Moravskoslezského a Olomouckého se sídlem v Ostravě sp. zn. ČOI 8465/12/4000 ze dne 20.1.2012, jímž byla společnosti uložena pokuta ve výši 2.000,- Kč za správní delikt podle § 24 odst. 7 písm. c/ zák.č. 634/1992 tak, že podle ust. § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 odvolání zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. Zároveň stanovila lhůtu k zaplacení uložené pokuty s odůvodněním, že kontrolou provedenou inspektory Inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého dne 21.4.2011 (dokončenou dne 22.9.2011) v provozovně Herna – Casino B., J. 976/9, O.-M. O., provozovanou společností KIMEX LC, a.s. bylo zjištěno, že uvedená společnost jako kontrolovaná osoba v postavení prodávajícího u jednoho druhu plynového zapalovače v prodejní nabídce řádně neinformovala spotřebitele o způsobu použití prodávaného výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Společnost tak postupovala v rozporu s § 9 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele v návaznosti na požadavky nařízení vlády č. 198/2007 Sb. o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh a v rozporu s požadavkem ČSN EN ISO 9994 (94 5201) 2006 - zapalovače - bezpečnostní specifikace. Plynový zapalovač nebyl doprovázen žádnou vhodnou bezpečností informací (instrukcí nebo varováním nebo obojím) v textové formě nebo ve formě bezpečnostních symbolů, které by měly nahradit všechny textové instrukce a varování nebo obojí, které sdělují uživateli řádný způsob použití výrobku – článek 6 Instrukce a varování uvedené české harmonizované normy. Na základě těchto zjištění blíže konkretizovaných v rozhodnutí orgánu I. stupně a ve spisech této věci byla společnosti uložena pokuta ve výši 2.000,- Kč a náhrada nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč.

Odvolací orgán uvedl, že po přezkoumání všech předložených písemných materiálů dospěl k závěru, že správní orgán I. stupně učinil ve věci všechna potřebná zjištění ve smyslu § 3 správního řádu a nepochybil ani závěrem, že se společnost dopustila správního deliktu uvedeného ve výroku napadeného rozhodnutí a tento delikt jí byl bezpečně prokázán.

Odvolací orgán souhlasil s odvolatelem potud, že správní orgán I. stupně pochybil tím, že v kontrolním protokolu nepřesně označil jako kontrolovanou osobu společnost KIMEX 07, a.s., ačkoliv správně měla být za kontrolovanou považována společnost KIMEX LC, a.s. Uvedl, že se nejedná o pochybení takové intenzity, které by mělo dopad na zákonnost a správnost přezkoumávaného rozhodnutí a není proto nutné toto rozhodnutí rušit či zastavit správní řízení. Uvedl, že nepřesnost nemá žádný dopad na podstatu skutkových zjištění učiněných při kontrole a že se nedomnívá, že by nepřesné označení kontrolované osoby v kontrolním protokolu bylo v tomto případě vadou, kvůli níž nelze v řízení pokračovat, když následně byla tato vada odstraněna, společnost KIMEX LC, a.s. byla seznámena s obsahem kontrolního protokolu a nebyla tak nijak zkrácena na svých právech.

Odvolací orgán dále uvedl, že nesdílí názor společnosti, že je-li v kontrolním protokolu (vyhotovovaném přímo při kontrole) nepřesně označená kontrolovaná osoba (v důsledku toho, že kontrolní pracovníci vycházeli z živnostenského oprávnění předloženého při kontrole) je takový protokol, resp. zjištění, která jsou v něm zaznamenána zcela nepoužitelný, tuto chybu již nelze žádným způsobem odstranit a porušení zákona, které bylo při kontrole zjištěno, má zůstat nepotrestáno. Nejednalo se o ten případ pochybení, kdy by správní orgán označil za kontrolovanou osobu subjekt, který nemá se skutečným provozovatelem nic společného. Odvolací orgán nepovažoval za případný poukaz odvolatele na ust. § 48 správního řádu za případný.

Pokud jde o námitku směřující proti postupu, jakým orgán I. stupně vyslovoval nicotnost svého předchozího rozhodnutí, resp. zastavoval řízení vůči společnosti KIMEX 07, a.s., odvolací orgán měl za to, že zvolený postup působí poněkud chaoticky a správní orgán by se měl podobných pochybení napříště vyvarovat. Tato pochybení dle jeho názoru nemají vliv na učiněná kontrolní zjištění a na zákonnost rozhodnutí. Porušení § 9 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele bylo společnosti spolehlivě prokázáno a ačkoliv procesní postup správního orgánu vykazoval určité nedostatky, kterých se musí správní orgán na příště vyvarovat, neshledal důvod vydané rozhodnutí rušit a vracet věc zpět k novému projednání či dokonce správní řízení zastavit, neboť ke spáchání správního deliktu nepochybně došlo.

III.

Podle § 68 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků. Podle odst.2 ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší ustanovení.

Podle § 69 odst.1 zák.č. 500/2004 Sb. v písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení "rozhodnutí" nebo jiné označení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Podpis oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou "vlastní rukou" nebo zkratkou "v. r." u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou "Za správnost vyhotovení:" s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí. Podle odstavce druhého v písemném vyhotovení rozhodnutí se uvedou jména a příjmení všech účastníků.

Podle § 70 správního řádu opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.

IV.

Každý zaměstnavatel je při své činnosti povinen dodržovat řadu obecně závazných právních předpisů - zákonů, nařízení vlády a vyhlášek vydaných příslušnými ministerstvy k provedení zákonů. Na dodržování povinností vyplývajících pro zaměstnavatele z právních předpisů dohlížejí různé státní orgány.

Krajský soud se neztotožňuje se závěry žalované uvedenými rozhodnutích, která jsou napadená žalobou.

Pro rozhodnutí soudu je podstatné, že rozhodnutím žalované byla již neexistujícímu předchůdci žalobce za nedostatky kontrolou zjištěné uložena pokuta. Rozhodnutí bylo převzalo žalobkyní dne 10.8.2011. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odpor, ve kterém poukázala na to, že společnost KIMEX 07, a.s. se nemohla uváděného správního deliktu dopustit, neboť provozovnu, která byla předmětem kontroly dne 21.4.2011, od 12.1.2011 již neprovozovala. Žalovaný správní orgán rozhodnutí zrušil a řízení zastavil. Po právní moci rozhodnutí na základě týchž poznatků správní orgán pokračoval v předchozím řízení, a to na základě týchž poznatků (z kontroly provedené 21.4.2011) a dne 20.1.2012 uložil pokutu ze stejného právního důvodu. Dále dne 20.1.2012 vydal usnesení, kterým prohlásil nicotnost rozhodnutí ze dne 8.8.2011-příkazu o uložení pokuty čj. 55996/11/4000.

K námitkám žalobce soud uvádí: Namítá-li žalovaný, že k pochybení při vydání rozhodnutí došlo proto, že byl při kontrole dne 21.4.2011 pracovníky kontrolované provozovny uveden v omyl v označení kontrolované organizace, a prováděl fakticky kontrolu neexistujícího subjektu, bylo na žalovaném, aby si před započetím kontroly ověřil, kterou organizaci kontroluje. Údaje mohl zjistit v obchodním rejstříku, který je běžně dostupný.

Skutečnost, že správní řízení a vydané rozhodnutí dne 8.8.2011 ČOI č.j. 55996/11/4000, 807P-40/11/Šku/Inf/Cha, spis. zn. 45006/11/4000, směřovalo vůči tzv. „non-subjektu“ jako účastníku řízení, a nikoliv vůči právnické osobě, se kterou jako s účastníkem jednáno být mělo, nelze považovat za zřejmou nesprávnost; tuto vadu nelze odstranit opravou změnou označení účastníka řízení v záhlaví rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení stanoví a otázky jejich způsobilosti být nositeli práv a povinnosti posuzuje správní orgán, který řízení vede, z úřední povinnosti, zpravidla také na základě výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského oprávnění, případně dalších podkladů.

Nesprávný postup správního orgánu v tomto směru nelze zhojit poukazem na to, že v řízení nebyla vznesena námitka proti nesprávnému označení subjektu, popř. subjekt sám, způsobem jakým se označoval, uváděl správní orgán v omyl.

Jestliže v řízení o uložení pokuty za správní delikt, zanikl správní subjekt, s nímž bylo řízení vedeno, je na správním orgánu prvního stupně, aby doručil univerzálnímu sukcesoru, který nastoupil do práv v okamžiku zániku předchůdce existujících, tedy i do procesních práv plynoucích z jeho účastenství v řízení. Takové doručení má za následek vznik formální právní moci rozhodnutí, nikoliv však to, že právními nástupci vznikají hmotněprávní povinnosti, např. povinnost zaplatit pokutu.

Při rozhodování musí být respektovány určité základní právní principy; mezi které patří i překážka věci rozhodné. I v řízení před správními orgány platí obecná zásada klasického procesu „ne bis idem“, lze ji dovodit z principu materiální právní moci. Ten v sobě zahrnuje i nezměnitelnost rozhodnutí, tj. nenarušitelnost vzniklých, změněných nebo zaniklých hmotněprávních subjektivních oprávnění a povinností. To platí bez ohledu na to, zda procesní předpis zákaz dvojího projednání téže věci explicitně stanoví nebo nikoli. Žalovaná proto nepostupovala správně, když pokračovala ve správním řízení s žalobkyní pro stejný skutek jako předtím s předchůdcem žalobkyně. Pokud žalovaný správní orgán rozhodl usnesením ze dne 24.8.2011 o tom, že řízení ve věci uložení pokuty účastníků řízení KIMEX 07, a.s., tedy s právním předchůdcem žalobce, zastavuje, neboť odpadl jeho důvod, a tuto skutečnost sdělil nástupci KIMEX ,LC, a.s. , jedná se o věc rozhodnutou.

Na tom nemění nic ani skutečnost, že správní orgán se snažil své pochybení následně odstranit, když vydal dne 20.1.2012 usnesení, kterým prohlásil nicotnost rozhodnutí-příkazu o uložení pokuty čj. 55996/11/4000 ze dne 8.8.2011.

V daném případě správní orgán rozhodl ve věci neexistujícího účastníka (KIMEX 07), rozhodnutí doručil jeho nástupci KIMEX LC, a.s. řízení o zastavení řízení vyznačil ve správním spise a o zastavení řízení informoval KIMEX LC, a.s. přípisem ze dne 24.8.2011 .

Správní soud při přezkoumání rozhodnutí správního orgánu dospěl k závěru, že správní orgán o téže věci dříve pravomocně rozhodl a proto musel přihlédnout z moci úřední k překážce rei iudicatae. Důvod řízení odpadl. S ohledem na zákaz dvojího projednání téže věci, žádný správní orgán nemůže vést správní řízení pro tentýž skutek.

Přestože žalovaná zastavila řízení ve věci uložení pokuty účastníka řízení KIMEX 07, jehož nástupcem se stala společnost KIMEX LC, a.s., rozhodnutí společnosti KIMEX LC, a.s. doručila, žalovaný znovu o téže věci rozhodl.

Jestliže správní orgán již v minulosti pravomocně rozhodl o věci, nemohl o téže věci, téhož účastníka znovu rozhodovat. Nic na tom nemění skutečnost, že v záhlaví původního rozhodnutí žalovaný správní orgán označil účastníka řízení – kontrolovanou společnost, jinak (původně KIMEX 07, nově KIMEX LC, a.s.).

Pokud žalovaný správní orgán v písemném vyjádření k žalobě odkazoval na rozhodnutí Ústavního soudu I.ÚS 148/02 ze dne 27.8.2003, pak krajský soud konstatuje, že předmětem řízení bylo porušení procesních pravidel a právo na soudní ochranu a spravedlivý proces. Návrh byl odmítnut pro zjevnou neopodstatněnost. Použití tohoto rozhodnutí v tomto řízení se nejeví zcela přiléhavé.

Ze všech shora uvedených důvodů krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. napadená rozhodnutí zrušil pro nezákonnost a věc vrátil bez dalších pokynů, když důvod řízení odpadl, přičemž v této věci rozhodl bez jednání, v souladu s ust. § 51 odst. 1 s.ř.s.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst.1 s.ř.s. tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na nákladech řízení částku 8.808,- Kč, což představuje odměnu advokáta za 2 hl. úkony po 2.100,- Kč, 2x režijní paušál po 300,- Kč, tj. celkem 4.800,- Kč, zaplacený soudní poplatek 3.000,- Kč. Protože právní zástupce žalobce doložil, že je plátcem DPH, byla mu přiznána další částka 21% z odměny 4.800,- Kč, tj. 1008,- Kč, vše 8.808,- Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označeni rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 19. září 2013

JUDr. Bohuslava Drahošová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru