Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

78 Ad 32/2012 - 17Rozsudek KSOS ze dne 01.07.2014


přidejte vlastní popisek

78Ad 32/2012-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda a soudců JUDr. Petra Indráčka a JUDr. Jany Záviské v právní věci žalobce T. M., zastoupeného JUDr. Milanem Orságem, advokátem se sídlem Vsetín, Žerotínova 1114, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, adresa pro doručování: Brno, Veveří 7, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 2.5.2012 č.j.: 47091/010/9014/13.4.2012/1541/C8, o zamítnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Vsetín č.j.: 47012/130-9014-1.3.2012-20/PV/SI ze dne 1.3.2012, o doplatku na pojistném na důchodové pojištění za rok 2009,

takto:

I. Žaloba se zamítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozhodnutím žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla odvolání žalobce a potvrdila platební výměr Okresní správy sociálního zabezpečení Vsetín podle ust. § 104c odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., jímž byla žalobci uložena povinnost uhradit doplatek na pojistném na důchodové pojištění za rok 2009 ve výši 62.109,- Kč, a to na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích, který byl na tuto okresní správu sociálního zabezpečení podán dne 31.3.2010.

Žalobce proti rozhodnutí žalované podal včasnou žalobu, ve které namítal, že k jeho návrhu zahájil Krajský soud v Ostravě insolvenční řízení, což doložil vyhláškou č.j. KSOS 31 INS X ze dne 13.10.2009. Usnesením tohoto soudu č.j. KSOS 31 INS X ze dne 26.11.2009 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. O vydání tohoto rozhodnutí o úpadku byla Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín vyrozuměna. Následně usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS X ze dne 25.1.2010 byl na majetek žalobce prohlášen konkurs. Usnesením téhož soudu č.j. KSOS 31 INS X ze dne 26.4.2011 byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 byl podán dne 31.3.2010 a doplatek pojistného měl být tak zaplacen do 8.5.2010. Okresní správa sociálního zabezpečení ve Vsetíně měla uplatnit doplatek pojistného buď přihláškou pohledávky podle ust. § 165 insolvenčního zákona nebo jako pohledávku za podstatou, pokud tato pohledávka vznikla po rozhodnutí o úpadku, jak vyplývá z ust. § 168 odst. 2 písm. e/ insolvenčního zákona. Pohledávka však nebyla žádným zákonným způsobem v době, kdy trvalo insolvenční řízení, uplatněna. Žalobce poukázal na ust. § 14 odst. 1 insolvenčního zákona, podle něhož jsou účastníky insolvenčního řízení dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku. Podle ust. § 248 odst. 1 insolvenčního zákona dlužníkovi věřitelé mohou po prohlášení konkursu svá práva uplatnit jen způsobem a za podmínek stanovených insolvenčním zákonem. To platí pro věřitele, kteří se nestali účastníky insolvenčního řízení. Podle ust. § 312 odst. 1 insolvenčního zákona zrušením konkursu zanikají účinky prohlášení konkursu s výjimkou účastníků, u kterých je možné jejich navrácení do stavu před prohlášením konkursu. Z těchto zákonných ustanovení žalobce dovozuje, že pokud vůči němu nebylo právo na doplatek pojistného uplatněno za prohlášení konkursu, pak vydání platebního výměru na doplatek na pojistném považuje za obcházení zákona, neboť tuto pohledávku bylo možno uplatnit pouze insolvenčního zákona a účinnost prohlášení konkursu spočívající ve způsobu uplatnění práv věřitelů podle § 248 odst. 1 insolvenčního zákona nezaniká zrušením konkursu. Vydáním platebního výměru obchází správní orgán i ustanovení § 203 odst. 4 insolvenčního zákona, neboť pokud by šlo o pohledávku za majetkovou podstatou a tuto by neuspokojil insolvenční správce v plné výši a včas, pak Okresní správa sociálního zabezpečení ve Vsetíně se mohla domáhat splnění žalobou podanou proti insolvenčnímu správci.

Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby jako nedůvodné a odkázala na odůvodnění svého rozhodnutí o podaném odvolání.

Krajský soud přezkoumal na základě žaloby napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (ust. § 75 s.ř.s.) a jsa vázán rozsahem a důvody, které uplatnil žalobce v podané žalobě, dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z obsahu správního spisu Okresní správy sociálního zabezpečení Vsetín sp. zn. 20/2012/PV/OS krajský soud zjistil, že jeho součástí je přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009, přehled údajů z registru OSVČ a přehled pohledávek k datu 10.4.2012, v němž je uveden součet dlužných částek 62.109,- Kč. Součástí správního spisu prvoinstančního orgánu je platební výměr č. 20/2012 ze dne 1.3.2012, kterým uložil žalobci doplatek na pojistném na důchodovém pojištění za rok 2009 celkem ve výši 62.109,- Kč. Uvedený platební výměr je odůvodněn tím, že žalobce vykonával samostatnou výdělečnou činnost v době od 2.3.2004 do 15.2.2009. Tento doplatek na pojistném byl vypočten z daňového základu za rok 2009 ve výši 568.370,- Kč a vyměřovací základ činil 284.185,- Kč. Pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 % z tohoto vyměřovacího základu činilo 82.983,- Kč a po odečtení zaplacených záloh ve výši 20.874,- Kč činí doplatek na pojistném 62.109,- Kč. Součástí uvedeného správního spisu je i upozornění OSSZ Vsetín ze dne 24.11.2011, aby žalobce uvedenou dlužnou částku uhradil, na což žalobce odpověděl přípisem doručeným této okresní správě sociálního zabezpečení dne 16.1.2012, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.11.2009 konstatoval soud jeho úpadek jako dlužníka a zahájil insolvenční řízení. Usnesením tohoto soudu ze dne 25.1.2010 byl na jeho majetek prohlášen konkurs a v tomto řízení si měli podat přihlášku pohledávky. Taková přihláška však podána nebyla a nárok okresní správy proto uspokojit nemůže. Obsahem správního spisu žalovaného je podané odvolání žalobce učiněné prostřednictvím jeho právního zástupce ze dne 19.3.2012. K tomuto odvolání byla připojena vyhláška Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS X, kterým bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci žalobce jakožto dlužníka, a kterým soud vyzval veškeré věřitele dlužníka k uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení. Podle usnesení téhož soudu ze dne 26.11.2009 č.j. KSOS 31 INS X byl zjištěn úpadek žalobce – dlužníka a byl stanoven insolvenční správce. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.1.2010 byl na majetek žalobce, jakožto dlužníka, prohlášen konkurs a usnesením ze dne 26.4.2011 byl pak tento konkurs zrušen pro splnění rozvrhového usnesení. Součástí správního spisu žalovaného je i jeho rozhodnutí o podaném odvolání.

V projednávané věci je tedy zásadní a zároveň jedinou spornou otázkou mezi účastníky řízení, zda mohla okresní správa sociálního zabezpečení vydat předmětný platební výměr podle ust. § 104c zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění za situace, kdy dlužnou částku pojistného nepřihlásila do insolvenčního řízení. Žalobce přitom vycházel z ust. § 248 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Podle tohoto ustanovení dlužníkovi věřitelé mohou po prohlášení konkursu svá práva uplatnit jen způsobem a za podmínek stanovených tímto zákonem; to platí i pro ty věřitele, kteří se nestali účastníky insolvenčního řízení. Jedná se o ustanovení spadajícího do hlavy I. citovaného zákona, ve které je upraven konkurs, jakožto součást části druhé téhož zákona, která upravuje jednotlivé způsoby řešení úpadku. Z citovaného ustanovení však nelze dovodit povinnost věřitelů pohledávku v rámci insolvenčního řízení přihlásit a není z něj ani možno dovodit, jak se nesprávně domnívá žalobce, že by po skončení konkursního řízení nemohla být fyzické osobě platebním výměrem předepsána pohledávka pojistného. Ukončení konkursního řízení totiž neznamená nemožnost vymáhání této pohledávky, a to bez ohledu na to, za které období dlužná částka pojistného vznikla. Jde o právní úpravu zcela odlišnou od hlavy V. citovaného zákona, upravující oddlužení jako další způsob řešení úpadku, ve které konkrétně ust. § 414 odst. 1 stanoví, že pokud dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud po slyšení dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Podle odst. 2 téhož ustanovení se pak toto osvobození vztahuje také na věřitele, k jejímž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Stejně tak krajský soud nesouhlasí s námitkou žalobce, že platební výměr je vykonatelný, jeho vydáním se obchází rovněž ust. § 312 odst. 4 insolvenčního zákona, když exekučním titulem je pouze upravený seznam pohledávek po zrušení konkursu. Jak zcela správně poukázala žalovaná v odůvodnění svého rozhodnutí, na základě upraveného seznamu pohledávek může být po skončení konkursního řízení podán návrh na výkon rozhodnutí pro neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel, avšak v daném případě okresní správa sociálního zabezpečení má k dispozici předmětný platební výměr, tedy exekuční titul vymahatelný ve smyslu ust. § 274 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Krajský soud proto uzavírá, že správní orgán I. stupně - okresní správa sociálního zabezpečení se vydáním platebního výměru žalobci nedopustila obcházení insolvenčního zákona tím, že doplatek pojistného neuplatnila přihláškou pohledávky ve smyslu ust. § 165 tohoto zákona jako pohledávku za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 písm. e/ téhož zákona.

Na základě výše uvedeného krajský soud proto žalobu jako nedůvodnou zamítl podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s., přičemž rozhodoval bez nařízení jednání se souhlasem účastníků řízení podle § 51 odst. 1 s.ř.s.

Žádnému z účastníků řízení nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť v řízení úspěšné žalované žádné prokazatelné náklady v souvislosti s tímto řízením nevznikly (ust. § 60 odst. 1 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 1. července 2014

Mgr. Jiří Gottwald

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru