Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

78 Ad 13/2011 - 82Rozsudek KSOS ze dne 14.01.2014

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 As 22/2014 (zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu)

přidejte vlastní popisek

78Ad 13/2011-82

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Bohuslava Drahošové a soudců JUDr. Petra Indráčka a JUDr. Jany Záviské

v právní věci žalobce J. M., zastoupeného Mgr. Janem Blažkem, advokátem se

sídlem Plzeň, Dominikánská 16, proti žalovanému Státnímu úřadu inspekce práce

se sídlem Opava, Kolářská 451/13, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 12.10.2011 č.j.

2960/1.30/11/14.3, o uložení pokuty,

takto:

I. Žaloba se zamítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 12.10.2011 č.j. 2960/1.30/11/14.3 žalovaný Státní úřad inspekce práce změnil rozhodnutí Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Pokračování
-2-
78Ad 13/2011

Karlovarský kraj se sídlem Plzni č.j. 5387/6.30/11/14.3 ze dne 15.9.2011 tak, že pokutu uloženou žalobci tímto rozhodnutím ve výši 240.000,- Kč snížil na 130.000,- Kč a v ostatních částech ponechal výrok napadeného rozhodnutí, jakož i výrok o náhradě nákladů ve výši 1.000,- Kč beze změny. Žalovaný považoval odvolání žalobce za nedůvodné s tím, že prvoinstanční rozhodnutí o uložení pokuty bylo vydáno za spáchané přestupky, které byly zjištěny v souvislosti s kontrolou vykonanou podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 251/2005 Sb. , o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů u žalobce ve dnech 18.11., 23.11, 29.11., 30.11.2010 a 6.1.2011. Touto kontrolou bylo zjištěno, že žalobce porušil zákonem stanovenou povinnost podle ust. § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky tím, že žalobce jako zaměstnavatel na staveništi stavby „4 řadové rodinné domy při ulici V Hájku v Plzni-Červeném Hrádku u Plzně“ neorganizoval práci a nestanovil pracovní postupy tak, aby byly dodrženy zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci (i jiné osoby dle § 12 zákona č. 309/2006 Sb.) byli chráněni proti pádu nebo zřícení. Žalobce jako zaměstnavatel nepřijal technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z horního okraje opěrné zdi z betonových tvárnic a tím nebylo zabráněno pádu zaměstnance F. R., nar. X. Žalobce porušil ust. § 103 odst. 1 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění tím, že jako zaměstnavatel nesplnil povinnost zajistit podle potřeb vykonávané práce dostatečně a přiměřeně informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci svému zaměstnanci F. R., nar. X, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik na předmětném pracovišti. Dále žalobce porušil ust. § 105 odst. 4 zákoníku práce a § 3 odst. 1 písm. e) a § 4 písm. a) nařízení vlády č. 494/2001 Sb., který se stanoví způsob evidence hlášení a zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu tím, že žalobce jako zaměstnavatel neohlásil pracovní úraz F. R., k němuž došlo dne 25.10.2010 na předmětném pracovišti a nezaslal záznam o něm stanoveným orgánům a institucím. Za tyto přestupky podle ust. § 17 odst. 1 písm. g), § 17 odst. 1 písm. f) a § 17 odst. 1 písm. n) zákona o inspekci práce uložil oblastní inspektorát práce žalobci rozhodnutím ze dne 15.9.2011 pokutu ve výši 240.000,- Kč a povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000,- Kč.

Žalobce proti uvedenému rozhodnutí žalovaného podal včasnou žalobu. Namítal, že nebyl zaměstnavatelem F. R., nar. X, trvale bytem Ukrajina. Žalobce byl v inkriminované době stavebním dozorem na předmětné stavbě, kdy investorem stavby byla M. P., nar. X, žijící ve Spolkové republice Německo. Na předmětné stavbě došlo dne 25.10.2010 k úrazu F. R., zaměstnance zhotovitele stavby V. H., který uvedl ve svém prohlášení ze dne 23.6.2011, že F. R. na stavbě zaměstnával. Stavba byla V. H. dne 7.5.2010 převzata, což také vyplývá ze stavebního deníku. Vykonávanou práci R. sám H. vyúčtoval investoru stavby a v hotovosti mzdu R. vyplatil. Tyto skutečnosti také H. během výslechu dne 19.7.2011 potvrdil. Žalobce již ve svém odvolání proti rozhodnutí oblastního inspektorátu práce uvedl, že nikdy neuzavřel s F. R. žádnou pracovní smlouvu či dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pokud v rámci šetření úrazu F. R. uvedl, že postiženého zaměstnal či najal, měl tím pouze na mysli, že vzal na vědomí skutečnost, že postiženého přijal jako svého zaměstnance zhotovitel stavby, který dne 7.5.2010 převzal stanoviště, což je uvedeno také ve stavebním deníku a následně za odvedenou práci na stavbě vystavil Pokračování
-3-
78Ad 13/2011

daňové doklady investoru stavby. Zhotovitelem stavby, který předmětnou stavbu převzal a samotnou stavbu realizoval je tedy V. H. Dále žalobce v odvolání uvedl, že bude činit jednotlivé záznamy do stavebního deníku, jelikož zhotovitel stavby V. H. je osobou cizí státní příslušnosti a užití českého jazyka, zejména psaní v českém jazyce je pro něj obtížné. Žalobce tedy nebyl zaměstnavatelem postiženého R. a záznamy do stavebního deníku konal jakožto osoba vykonávající stavební dozor, provádějící kontrolní prohlídku stavby a odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Žalobce má živnostenské oprávnění k provádění staveb a jako fyzická osoba podnikatelskou činnost neprovádí. Žalobce je pouze jedním z jednatelů společnosti, jejímž předmětem podnikání je stavební činnost, z čehož nelze dovodit dokonalá znalost právního prostředí v oboru. Tím odůvodňuje chybné použití pojmu „zaměstnal“ či „najal“. Dále v žalobě namítal, že skutečnost, že kontroloval doklady dělníků, které si najímal H., nemůže jít podle něj k jeho tíži. Pokud s ním byl jakožto jednatelem společnosti MENE INDUSTRY s.r.o. sepsán záznam, v němž je uvedeno, že tato společnost nebyla zaměstnavatelem poškozeného R. a na základě něhož správní orgán I. stupně již nevedl kontrolní řízení s uvedenou společností, je záznam o poskytnutí informace záznamem s kontrolovanou osobou odlišnou od žalobce a i v tomto případě došlo k chybnému užití nesprávného výrazu osoby jednajícím jménem společnosti. Z uvedeného vyplývá, že správní orgán I. stupně na základě dalších úkonů zjistil, že MENE INDUSTRY s.r.o. nebyla zaměstnavatel R., a proto s ní kontrolní řízení bylo ukončeno i přesto, že osoba jednající za společnost užila chybného pojmu. K záznamu o úrazu ze dne 22.11.2010 sepsanému žalobcem jako jednatelem společnosti, v němž jako zaměstnavatel Rishka je uvedena společnost MENE INDUSTRY s.r.o. žalobce namítal, že se opět jedná o dokument zpracovaný touto společností a nejde o jeho osobní jednání jako fyzické osoby. Záznam o úrazu podepsaný žalobcem jako jednatelem společnosti byl dokumentem vydaným touto společnosti na nátlak správního orgánu I. stupně. V průběhu řízení žalobce upozornil správní orgán I. stupně, kdo byl zaměstnavatelem R., zajistil záznam o úrazu od zaměstnavatele tohoto zaměstnance a doklad správnímu orgánu I. stupně odeslal, i přesto správní orgán nezahájil kontrolní a posléze správní řízení se skutečným zaměstnavatelem poškozeného R., tedy H. Z těchto důvodů se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí žalovaného i správního orgánu I. stupně.

Žalovaný ve svém písemném vyjádření k žalobě ze dne 12.10.2011 navrhoval zamítnutí žaloby jako nedůvodné.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalovaného ze dne 12.10.2011 č.j. 2960/1.30/11/14.3 a připojeným správním spisem žalovaného, jehož součástí je i kontrolní spis Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Při řízení o žalobě žalobce vycházel přitom krajský soud z ust. § 65 a násl. a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době vydání rozhodnutí žalovaného, přičemž toto rozhodnutí přezkoumal v mezích žalobních bodů (ust. § 75 odst. 1, 2 zákona č. 150/2002 Sb. s. ř. s.).

Pokračování
-4-
78Ad 13/2011

Z obsahu správního spisu žalovaného zjistil krajský soud následující skutečnosti týkající se žalobních námitek žalobce:

- z protokolu Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj ze dne 3.2.2011, že kontrola byla zaměřena na příčiny a okolnosti pracovního úrazu F. R. ze dne 25.10.2010 po pádu z výšky 3,3 metry na staveništi stavby 4 řadových rodinných domů při ulici V Hájku v Plzni-Červeném Hrádku. Tato kontrola byla prováděna ve dnech 18.11.2010 až 6.1.2011 na základě oznámení Policie ČR o tomto pracovním úrazu. V tomto protokolu je mimo jiné uvedeno, že ve stavebním povolení vydaném rozhodnutím Úřadu městského obvodu Plzeň 4, odboru výstavby na stavbu „4 řadové rodinné domy při ulici V Hájku, v Plzni-Červeném Hrádku u Plzně“, které nabylo právní moci dne7.10.2009 je v bodě 23. stanovených podmínek pro provedení stavby uvedeno, že stavba bude prováděna dodavatelský odbornou stavební firmou – MENE INDUSTRY s.r.o. Jednatel této firmy, kterým je žalobce, jakožto zmocněný zástupce zadavatele (stavebníka), zaslal dne 11.1.2011 správnímu orgánu I. stupně prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Jana Blažka vyjádření k záznamu OIP č.j. 4939/8300/47/6.31/10/15.4/3 ze dne 6.1.2011, v němž byly uvedeny otázky, na němž měl žalobce jakožto jednatel firmy MENE INDUSTRY s.r.o. odpovědět, v němž mimo jiné uvádí, že společnost MENE INDUSTRY s.r.o. nemá a nikdy neměla s předmětnou stavbou nic společného. Dále je mimo jiné ve vyjádření žalobce uvedeno, že společnost se domnívá, že subjektem, který zajišťoval realizaci stavby v době úrazu a byl zaměstnavatelem F. R., byl V. H., což je odpověď na otázku, kdo byl v době od nástupu F. R. na pracoviště do jeho úrazu na stavbě stavbyvedoucím a řídil realizaci celé stavby. Toto vyjádření žalobce nebylo žádným jiným důkazem ani zjištěním inspektorů OIP potvrzeno. V. H. odborné vedení provádění stavby nemohl zabezpečovat, neboť pro tuto činnost nemá oprávnění, není autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 362/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Dále je uvedeno, že záznam o úrazu F. R. byl dne 22.11.2010 sepsán a dne 29.11.2010 předán na OIP Plzeň společností MENE INDUSTRY s.r.o., kde je uvedeno, že postižený je zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. Žalobce J.M. zastupující zadavatele stavby provádí stavební dozor stavby, která je prováděna formou subdodávek. Výkon funkce stavebního dozoru je uveden rovněž ve stavebním deníku vedeném žalobcem. Na uvedenou stavbu v průběhu měsíce dubna 2010 žalobce jako fyzická osoba najal stavební dělníky V. H., M. H. a v druhé polovině měsíce října roku 2010 najal na uvedenou stavbu dalšího stavebního dělníka, a to postiženého F. R. na pomocné kopáčské a úklidové práce. Žalobce se dále vyjádřil, že v době, kdy na uvedenou stavbu najímal výše uvedené stavební dělníky, si překontroloval jejich osobní doklady a taktéž mu předložili jejich živnostenské listy a zdravotní pojištění, kdy vše bylo v pořádku. S ohledem na živnostenské listy vystavené na stavební práce vycházel z toho, že jsou seznámeni anebo proškoleni o bezpečnosti práce na stavbách;

- z přípisu Policie ČR, Městského ředitelství policie v Plzni ze dne 26.10.2010 adresovaného správnímu orgánu I. stupně, že předmětným úrazem F. R. mohl být spáchán přečin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 2 trestního zákona tím, že při provádění stavebních prací na zpevňovací stěně došlo k jeho pádu z výšky 3,3 metry, kterým si přivodil podle lékařské zprávy těžkou parézu horních končetin a závažné poranění dolní krční páteře s poraněním krční míchy na úrovni C6.

Pokračování
-5-
78Ad 13/2011

- z rozhodnutí o stavebním povolení Úřadu městského obvodu Plzeň 4, odboru výstavby ze dne 8.9.2009, že toto stavební povolení bylo vydáno M. P., nar. X, zastoupené J. M., tedy žalobcem. V dobu 1. podmínek pro provedení stavby je uvedeno, že tato stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma MENE INDUSTRY s.r.o. v zastoupení Ing. Z. N. a v bodu 23. je uvedeno, že stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou – MENE INDUSTRY s.r.o.;

- ze stavebního deníku a montážního deníku II. stavby „4 rodinné domy v Červeném Hrádku“, že obsahuje záznamy učiněné ve dnech 15.10. až 26.10.2010. V těchto záznamech jsou uváděni pracovníci přítomni na stavbě, přičemž V. H. je uveden jako vedoucí;

- z úředního záznamu o podaném vysvětlení podle § 158 odst. 5 trestního řádu Policie ČR ze dne 26.10.2010 podaného žalobcem, že tento vypověděl, že jeho dcera M. P. provádí výstavbu předmětného rodinného domu, přičemž on jí při výstavbě zastupuje od prvopočátku až do současné doby, kdy také zároveň provádí stavební dozor této stavby prováděné formou subdodávek. V průběhu dubna 2010 na uvedenou stavbu najal stavební dělníky, jednalo se o V. H., M. H. a v druhé polovině měsíce října 2010 najal dalšího stavebního dělníka F. R. na pomocné, kopáčské a úklidové práce. Dále žalobce vypovídal stejně jak uvedeno ve shora citovaném protokolu o provedené kontrole a sdělil, že se dne 25.10. dostavil na stavbu až po pracovním úrazu F. R.;

- z protokolu Policie ČR o výslechu svědka V. H. ze dne 26.10.2010, že na novostavbu „4 rodinných domů“ byl najat ze strany žalobce někdy v průběhu měsíce června 2010 a zde od té doby vykonával stavební práce. Na novostavbě tohoto domu pracoval se svými kolegy M. H. a F.R. a dalšími různými kolegy, kteří tam pracovali pouze brigádně. V dalším pak popsal skutečnosti kolem předmětného pracovního úrazu;

- z protokolu Policie ČR o výslechu M. H. ze dne 26.10.2010, že na stavebních pracích pracuje cca 4 měsíce a na tyto práce je najal žalobce. Osobně byl najat pro úklidové a přípravné stavební práce. Na novostavbě pracuje společně s V. H. a F. R., přičemž Rishko pracuje na stavbě zhruba od 18.10.2010. V dalším pak popsal okolnosti kolem předmětného pracovního úrazu;

- ze záznamu o poskytnutí informace oblastního inspektorátu práce ze dne 18.11.2010 sepsaného a podepsaného žalobcem, že dne 17.10.2010 přivedl V. H. F. R. na stavbu s tím, že 1.12. odjíždí domů na Ukrajinu a že potřeboval na tuto dobu zaměstnat. Na ústní dohodu ho zaměstnal jako pomocnou pracovní sílu. Úkoly mu nezadával, řídil jej vedoucí V. H.;

- ze záznamu oblastního inspektorátu práce ze dne 30.11.2010 podepsaného V. H., že tento uvedl, že rozumí českému jazyku, a to slovnímu i písemnému projevu. Mimo jiné uvedl, že na stavbu byl najat žalobcem v průběhu měsíce června 2010 a provádí zde stavební práce na základě živnostenského povolení. F. R. žalobce najal na pomocné práce na stavbě někdy v polovině měsíce října. Před zahájením prací je žalobce ústně upozornil na bezpečnost práce a na různá rizika při práci na stavbě. Seznámení nepodepisovali, až po úrazu podepsali zápis ve stavebním deníku o opatřeních. On sám byl proškolen o bezpečnosti práce už ve firmě OSPAP v Praze, kde dělal skladníka a také byl školen při dřívější práci pro MENE INDUSTRY s.r.o. Žalobce jim řekl, že se zúčastní školení bezpečnosti práce, které bude ve firmě MENE INDUSTRY s.r.o. v lednu 2011. V dalším pak svědek vypovídal o předmětném pracovním úrazu;

Pokračování
-6-
78Ad 13/2011

- z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, že společnost s ručením omezeným MENE INDUSTRY s.r.o. byla zapsána 1.6.1994 s předmětem podnikání projektová činnost v investiční výstavbě, provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků), provádění bytových a občanských staveb, provádění průmyslových staveb a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Jako jednatel a společníci této společnosti jsou v něm uvedeni Ing. Z. N. a žalobce;

- ze zápisu o přijatém opatření k mimořádné události učiněném vlastnoručně žalobcem, že dne 25.10.2010 došlo k pádu pracovníka R. F., ukrajinské národnosti, trvalým pobytem na území ČR. Z tohoto důvodu byly znovu zkontrolovány OOP, zejména přilby, pracovní obuv, rukavice atd. S pracovníky byla provedena prohlídka stavby a upozorněno na riziková místa stavby s důrazem na opatrnost. Záznam je podepsán V.H., M. H. a M. A.;

- ze záznamu o pracovním úrazu F. R., že je podepsán dne 22.11.2010 žalobcem jako jednatelem společnosti MENE INDUSTRY s.r.o., která je na záznamu uvedena jako zaměstnavatel;

- z plné moci ze dne 1.12.2010, že žalobce udělil tuto plnou moc k zastupování Mgr. Janu Blažkovi, advokátu ve věci šetření úrazu F. R. a k dalším úkonům s tímto spojeným a souvisejícím;

- z přípisu Mgr. Jana Blažka ze dne 11.1.2011 nazvaného „Vyjádření k záznamu OIP č.j.: 4939/8300/47/6.31/10/15.4/3 ze dne 6.1.2011, že byl vyhotoven v zastoupení společnosti MENE INDUSTRY s.r.o. V přípisu se uvádí, že tato společnost se domnívá, že zřejmě z důvodu ceny nikdy k uzavření smluvního vztahu mezi společnosti a investorem stavby nedošlo a investor si pro realizaci vybral jiný subjekt, který převzal staveniště a stavbu realizuje. Společnost se domnívá, že tímto subjektem, který zajišťoval realizaci stavby v době úrazu, byl V. H.. Společnost nemá a nikdy neměla s předmětnou stavbou jako stavebník nic společného, nikdy neuzavřela žádnou ústní ani jinou smlouvu vztahující se k předmětné stavbě. Rovněž staveniště nikdy nepřevzala a neposkytla žádnou součinnost při její realizaci, a proto nemůže být nijak sankcionována a se stavbou spojována. Na základě uvedeného ji nelze spojovat s úrazem F. R., který nikdy nebyl jejím zaměstnancem a nikdy pro ni žádné práce nevykonával;

-z žádosti o přezkoumání kontrolního protokolu adresované oblastnímu inspektorátu práce ze dne 8.2.2011 a podané právním zástupcem žalobce, že namítal, že nikdy nebyl zaměstnavatelem postiženého, tímto zaměstnavatelem byl V.H. Jestliže se v protokolu žalobci vytýká, že jako zaměstnavatel nezaslal záznam o úrazu ve stanoveném termínu stanoveným orgánům a institucím, neboť záznam o úrazu byl zaměstnavatelem (v záznamu uveden zaměstnavatel MENE INDUSTRY s.r.o.) sepsán až 22.11.2010 a předán oblastnímu inspektorátu práce 29.11.2010, k tomu žalobce uvádí, že pod tlakem okolností a na popud správního orgánu, který se domníval, že společnost je zaměstnavatelem postiženého a z obavy sankčních opatření předal společně záznam o úrazu osoby, která neměla se společnosti žádný právní vztah. Dále je v žádosti o přezkoumání protokolu uvedeno, že „kontrolované osobě se podařilo zajistit záznam o úrazu skutečného zaměstnavatele postiženého zaměstnance“, který k žádosti připojil. Z tohoto záznamu o úrazu vyplývá, že byl sepsán dne 7.2.2011, jako zaměstnavatel je uveden V. H. a tím je také podepsán.

Pokračování
-7-
78Ad 13/2011

Součástí správního spisu je přezkoumání protokolu oblastním inspektorátem práce ze dne 23.2.2011, kterým kromě drobné slovní úpravy textu protokolu shledal připomínky žalobce jako nedůvodné námitky podané právním zástupcem žalobce proti výsledku přezkoumání protokolu ze dne 11.3.2011 a rozhodnutí oblastního inspektorátu práce ze dne 22.3.2011, kterým tyto námitky zamítl. Podle dalšího obsahu správního spisu oblastní inspektorát práce dne 9.6.20211 vydal příkaz, jímž žalobci uložil za shora uvedené přestupky pokutu ve výši 240.000,- Kč a povinnost nahradit náklady správního řízení paušální částkou 1.000,- Kč. Po podaném odporu proti tomuto příkazu doručil právní zástupce žalobce jeho odůvodnění ze dne 24.6.2011 a k němu připojil prohlášení V. H., že byl zaměstnavatelem F. R. a protože se jedná o rodinného příslušníka, dohodli se, že písemnou dohodu se všemi podmínkami uzavřou dodatečně. F. R. zaměstnával na předmětné stavbě, převzal staveniště pro realizaci této stavby, o čemž byl učiněn záznam ve stavebním deníku a byl zhotovitelem předmětné stavby. V tomto prohlášení V. H. také upozorňuje, že ve věci nechce a nebude nic dalšího vypovídat z důvodu nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. K témuž odůvodnění odporu byl připojen výňatek ze stavebního deníku, kde V. H. podepsal jako přejímající předání předmětného staveniště a žalobce jako předávající. Správní orgán po doplnění dokazování svědeckou výpovědí V. H. a M. H. vydal prvoinstanční rozhodnutí ze dne 15.9.2011. Součástí správního spisu je podané odvolání žalobce prostřednictvím jeho právního zástupce ze dne 29.9.2011, o kterém rozhodl žalovaný napadeným rozhodnutím.

Krajskému soudu byla dále předložena fotokopie faktury za hotové – daňový doklad č. 052010 vystavená dodavatelem V. H. M. P. za provedené práce na předmětné stavbě ve výši 48.000,- Kč. Při ústním jednání soudu bylo předloženo prohlášení P. M., že pracoval pro V. H. na předmětné stavbě, že se vždy řídil jeho pokyny a tento mu také vyplácel sjednanou mzdu, určoval jejich pracovní dobu na stavbě a kontroloval, zda plní své pracovní povinnosti. Současně bylo soudu předloženo prohlášení M. P. ze dne 7.12.2013, že jako investor stavby uzavřela ústní smlouvu o dílu s V.H. a že její otec – žalobce pro ni na této stavbě zajišťoval bezúplatně kontrolu nad prováděným dílem a že cenu díla hradila V. H., který sám hradil odměnu svým zaměstnancům.

Prvním a zásadním žalobním bodem žalobce bylo, že se žalovaný nevypořádal ve svém rozhodnutí s podstatnou odvolací námitkou žalobce a to, že nebyl zaměstnavatelem F. R. V rozporu s tímto tvrzením byl však žalobce tím, kdo vlastnoručně činil záznamy do stavebního a montážního deníku, včetně záznamu ze dne 18.10.2010 „jeden pracovník R. F. dohoda na úklidové a kopáčské práce“ a záznamu uvedeném na listu č. 222170 „pracovní úraz pád pracovníka R. F. z opěrné zdi“. Pro závěr, že žalobce skutečně byl zaměstnavatelem poškozeného V. H. svědčí i shora citovaný záznam o podaném vysvětlení Policií ČR ze dne 26.10.2010, v němž žalobce mimo jiné uvedl, že v průběhu měsíce dubna 2010 na předmětnou stavbu najal stavební dělníky, a to V. H., M. H. a v polovině října 2010 najal na tutéž stavbu dalšího dělníka F.R. na pomocné kopáčské a úklidové práce. Téhož dne dle protokolu o výslechu svědka vypověděl V. H., že na předmětné stavbě pracoval se svými kolegy M. H. a F. R. a dalšími různými kolegy, kteří zde nepracovali stabilně, pouze brigádně. Mimo také vypověděl, že na stavbu byl najat ze strany pana M., tedy žalobce někdy v průběhu měsíce června roku 2010. Také z protokolu o výslechu svědka M. H. vyplývá, že i tento svědek vypověděl, že je na práce najal žalobce, on sám byl najat pro Pokračování
-8-
78Ad 13/2011

úklidové a přípravné stavební práce. Pro nedůvodnost uvedené žalobní námitky také svědčí záznam o poskytnutí informace oblastnímu inspektorátu práce ze dne 18.11.2010, podle kterého žalobce za společnost MENE INDUSTRY s.r.o. uvedl, že 17.10.2010 V. H. přivedl F. R. na stavbu s tím, že odjíždí 1.11., a že by potřeboval po tuto dobu zaměstnat. Na ústní dohodu ho zaměstnal jako pomocnou sílu. Tomuto záznamu pak odpovídá i záznam o vyjádření V. H. učiněný rovněž pro oblastní inspektorát práce ze dne 30.11.2010, podle kterého uvedl, že F. R.najal žalobce na pomocné práce na stavbě někdy v polovině měsíce října. Ze všech těchto listinných důkazů má soud za prokázáno, že to byl žalobce, který vystupoval jako zaměstnavatel v pracovně právních vztazích, nejen k poškozenému F. R., ale také ostatním shora jmenovaným zaměstnancům na stavbě. Na tomto závěru nemůže nic změnit žalobcova námitka, že s F. R. neuzavřel žádnou pracovní smlouvu či dohodu o pracích mimo pracovní poměr a že nebyl jeho zaměstnavatelem. Skutečnost, že s tímto zaměstnancem neuzavřel pracovní smlouvu či dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr svědčí o tom, že porušil ustanovení § 33 odst. 1, resp. § 77 odst. 1 zákoníku práce ve znění účinném v době vydaní napadeného rozhodnutí. Své tvrzení se žalobce snažil potvrdit další žalobní námitkou a to, že stavební deník byl veden zhotovitelem stavby V. H., zatímco on sám prováděl pouze záznamy v tomto stavebním deníku jako stavební dozor, se žalobce v průběhu řízení snažil vysvětlit tím, že V.H. je osobou s cizí státní příslušnosti a že užití českého jazyka, zejména psaní v českém jazyce je pro něj obtížné. Toto tvrzení je ovšem v rozporu s uvedeným protokolem o výslechu svědka před Policí ČR, kdy H. uvedl, že rozumí česky, a to jak ústnímu, tak i písemnému projevu. Jestliže v těchto záznamech žalobce uvádí V. H. jako „vedoucího“ není vyloučeno, že jej pověřil vedením dalších zaměstnanců, příp. že jeho prostřednictvím vyplácel zaměstnancům odměny za vykonanou práci. Také námitka, že skutečnost, že žalobce kontroloval doklady dělníků, které si H. najímal, nemůže jít dle žalobce k jeho tíži jak tomu bohužel v rozhodnutí žalovaného je, nemůže dle názoru krajského soudu nic změnit na tom, že zaměstnavatelem poškozeného R. byl on a nikoliv V. H.; naopak to svědčí o tom, že si právě on, jakožto zaměstnavatel osobní doklady zaměstnanců ověřoval. Není také možno zohlednit námitku, že si neuvědomoval význam pojmu „najímání dělníků na stavby“, a že tím v žádném případě nemínil pracovně právní vztah, „kdy nelze najmout zaměstnavatele“. Ve shodě s vyjádřením žalovaného krajský soud pochybuje o tom, že si žalobce význam uvedeného pojmu neuvědomoval, přestože se jedná o osobu podnikající s živnostenským oprávněním a jednatele společnosti s ručením omezením MENE INDUSTRY od roku 1994. To, že žalobce vystupoval v roli zaměstnavatele v podstatě nepopírá až do momentu, kdy 1.12.2010 zmocnil k zastupování ve správním řízení svého právního zástupce. Ten ve vyjádření k záznamu oblastního inspektorátu práce ze dne 11.11.2011 uvedl, že společnost MENE INDUSTRY s.r.o. nemá a nikdy neměla s předmětnou stavbou jako stavebník nic společného, nikdy neuzavřela ústní či písemnou smlouvu vztahující se k předmětné stavbě a že žádný ze zaměstnanců společnosti se na stavbě nepodílel. Společnost není možno spojovat s úrazem F. R., neboť tento nikdy nebyl jejím zaměstnancem, a že řízení je nutno vést se zaměstnavatelem jmenovaného, který stavbu realizoval. Také v dalších podáních bylo popíráno to, že by žalobce F. R. zaměstnal či najal a že to byl naopak V. H., který byl zhotovitelem stavby a který stavbu převzal a realizoval (viz shora uvedenou žádost o přezkoumání protokolu z 8.2.2011, odůvodnění podaného odporu ze dne 24.6.2011 doložené prohlášením H., že zaměstnával R. a že byl realizátorem stavby). Ve shodě s žalovaným hodnotí krajský soud tvrzení obsažená v těchto listinných důkazech za ryze účelová snažící se prokázat, že zaměstnavatelem F. R. nebyl žalobce ani společnost MENE INDUSTRY s.r.o. Co se týče firmy MENE INDUSTRY s.r.o., podle stavebního povolení měla Pokračování
-9-
78Ad 13/2011

předmětnou stavbu dodavatelsky provádět a jak shora uvedeno žalobce byl jejím společníkem a jednatelem. Byl to žalobce, který 18.11.2010 za tuto firmu poskytl oblastnímu inspektorátu práce sdělení, že zaměstnal F. R., jehož přivedl V. H. jako pomocnou pracovní sílu a byl to také on, kdo vyplnil hlášení o pracovním úraze F. R.ze dne 25.10. a dne 22.11.2010 toto hlášení podepsal. Pakliže žalobce v žalobě tvrdí, že záznam o úrazu jím podepsaný jako jednatelem společnosti MENE INDUSTRY byl pouze dokumentem vydaným touto společnosti na nátlak správního orgánu I. stupně, toto tvrzení nemá žádnou oporu v provedených listinných důkazech a žalovaný je ve svém písemném vyjádření k podané žalobě jednoznačně popírá.

Listinné důkazy předložené spolu s podanou žalobou, a to fakturu za hotové – daňový doklad č. 052010 ze dne 5.11.2010 adresovanou M. P.a vystavenou V. H., stejně tak jako fotokopii listu č. 222184, na němž dole je poznámka „předání staveniště 4 ŘD vlastní objekt“ a podepsán jako předávající žalobce a přijímající H. hodnotí krajský soud jako zcela účelové a nevěrohodné. Je totiž zcela nelogické, proč tyto listinné důkazy žalobce nepředložil na podporu svých tvrzení ani správnímu orgánu I. stupně ani žalovanému, jak o tom svědčí mimo jiné i obsah správního spisu, ve kterém se nenacházejí. Stejně tak nevěrohodné považuje krajský soud i předložená prohlášení P. M. ze dne 3.12.2013 a M. P. ze dne 7.12.2013. Ze všech těchto důvodů krajský soud žalobu jako nedůvodnou v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce ve věci úspěch neměl a žalovaný se tohoto práva výslovně vzdal (ust. § 60 odst. 1 s.ř.s.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotovení u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační

stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodu uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnuto doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, Pokračování
-10-
78Ad 13/2011

vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 14. ledna 2014

JUDr. Bohuslava Drahošová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru