Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

64 Af 9/2018 - 64Rozsudek KSOS ze dne 06.04.2021

Prejudikatura

5 Afs 83/2012 - 46


přidejte vlastní popisek

64 Af 9/2018 – 64

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda a soudců JUDr. Petra Hluštíka, Ph.D., a JUDr. Martina Láníčka ve věci

žalobce: Samohýl group, a.s.

sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou
zastoupeného advokátem JUDr. Miroslavem Noskem

sídlem Nádražní 24, 513 01 Semily

proti žalovanému: Generální ředitelství cel
sídlem Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 - Michle

o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 11. 9. 2018 č. j. 36270-6/2018-900000-311, ve věci závazné informace o sazebním zařazení zboží,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[Zadejte text.]

1. Žalobce se podanou žalobou doručenou soudu dne 9. 11. 2018 domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného č. j. 36270-6/2018-900000-311 ze dne 11. 9. 2018, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Celního úřadu pro Olomoucký kraj (dále též „celní úřad“) - závazná informace o sazebním zařazení zboží (dále též „ZISZ“) číslo CZ BTI 35/036539/2015-580000-04/02 ze dne 17. 5. 2018, kterým se zboží Bob Martin Clear 50 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro kočky (dále též „Zboží“) sazebně zařazuje do podpoložky č. 3808 91 90 kombinované nomenklatury uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění vyplývajícím z prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014 (dále též „KN“).

2. Žalobce se předně odkázal na předchozí řízení vedené v této věci Krajským soudem v Ostravě – pobočkou v Olomouci sp. zn. 65 Af 39/2015. Krajský soud rozsudkem ze dne 16. 5. 2017 č. j. 65 Af 39/2015-42 zrušil původní rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 8. 2015 č. j. 40932-2/2015-900000-302 a věc mu vrátil k dalšímu řízení, neboť předešlé řízení bylo zatíženo vadou, když se správní orgány dostatečně nezabývaly obsahem pojmu „terapeutické nebo profylaktické účely“.

3. Žalobce ve své žalobě rozporoval sazební zařazení Zboží do podpoložky KN 3808 91 90. Žalobce namítl, že žalovaný nesprávně vyhodnotil definiční znak „terapeutické nebo profylaktické účinky“ pro účely sazebního zařazení Zboží do položky KN 3004. Žalobce uvedl, že zboží je registrováno jako léčivý přípravek, jehož terapeutické a profylaktické účinky jsou zjištěny a potvrzeny v registračním řízení. Žalovaný nesprávně vyhodnotil předložené důkazy, tj. dokument Souhrn údajů o přípravku, rozhodnutí o registraci, odborné vyjádření Ústavu pro státní kontrolu veterinárních léčiv“ (dále jen „ÚSKVBL“) a názory francouzské veterinární nauky. V opačném případě by dle žalobce nemohl žalovaný dospět k závěru, že posuzované Zboží je určeno k likvidaci hmyzu, a nikoliv k léčbě napadení blechami s tím, že k likvidaci hmyzu se obecně používají insekticidy, které se běžně nepovažují za léky proti hmyzu, ale za likvidátory hmyzu. Podle žalobce vyjádření ÚSKVBL kategoricky říká, že Zboží má terapeutické a preventivní účinky, když jde o přípravek s perzistentním účinkem, což má zásadní význam z hlediska prevence a bez likvidace blech nelze léčit a vyléčit onemocnění FAD. Žalobce konstatuje, že žalovaný dospěl v rámci svých argumentačních úvah k nesprávnému závěru, že blecha není nemoc. Žalovaný dále nesprávně analogicky aplikuje nařízení Komise (ES) č. 455/2007, že Zboží je plně srovnatelné se zbožím, kterého se toto nařízení týká. Toto nařízení je aplikovatelné pouze zboží, které se totožné ve všech směrech s tím, které je v nařízení popsáno.

4. Žalobce dále uvedl, že problémem celé záležitosti je účinná látka fipronil, neboť pokud celnímu úřadu předložil k posouzení zboží „Moxiclear 400 + 100 mg“, které je ve všech směrech totožné se Zbožím, pouze má jinou účinnou látku a je určeno pro psy ohrožené nebo napadené smíšenými parazitárními infekcemi vnitřními či vnějšími, tak bylo zařazeno do 3004 90 00 (viz ZISZ ze dne 15. 10. 2018, č. CZ BTI 31/078442/2018-580000-04/01), aniž by došlo ke zkoumání profylaktických a terapeutických účinků. Moxixlear, na rozdíl od Zboží, vstupuje do krve zvířete, odkud se uvolňuje.

5. Žalovaný ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby. Žalovaný předně uvedl, že žaloba neobsahuje v zásadě žádné nové skutečnosti oproti dřívějšímu odvolání, proto se v podrobnostech odkazuje na znění napadeného rozhodnutí. Dle žalovaného směšuje žalobce účel sazebního zařazování a oblast veterinární péče, přičemž i přesto, že je určitý výrobek veterinárním prostředkem, nemusí být nutně lékem dle celních předpisů. Dále žalovaný argumentoval tím, že pro zařazení Zboží užil právně závazný a bezprostředně použitelný právní předpis, jenž stanoví sazební zařazení určitého výrobku, a vázanost zařazením velmi podobného výrobku jako je posuzované Zboží. Pokud by celní orgán stanovil jiné sazební zařazení Zboží, porušil by tím právně závazný předpis a své rozhodnutí by zatížil vadou nezákonnosti.

[Zadejte text.]

6. Ze správního spisu vyplynulo, že dne 27. 5. 2015 podal žalobce celnímu úřadu žádost o ZISZ Zboží, kterou požadoval sazebně zařadit předmětné Zboží do podpoložky 3004 90 00 KN. Celní úřad vydal dne 24. 6. 2015 ZISZ č. C 35-0731-2015, dle které zařadil Zboží do podpoložky 3808 91 90 KN, přičemž pro zařazení užil analogicky nařízení Komise (ES) č. 455/2007 (bod 1) a Stanovisko WCO k sazebnímu zařazení zboží číslo 3808 91/2 a 3 s odůvodněním, že žalobcovo Zboží nelze zařadit do navrženého kódu 3004 90 00, neboť se nejedná o lék ve smyslu čísla 3004. Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal odvolání. Rozhodnutím Generálního ředitelství cel ze dne 17. 8. 2015, č. j. 40932-2/2015-900000-302 bylo odvolání žalobce zamítnuto a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno. Proti zamítavému rozhodnutí si žalobce podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě – pobočce v Olomouci, který svým rozsudkem ze dne 29. 6. 2017 č. j. 65 Af 39/2015-42 rozhodnutí žalovaného zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

7. Dne 17. 5. 2018 vydal Celní úřad ZISZ č. CZ BTI 35/036539/2015-580000-04/02, kterou opětovně zařadil Zboží do podpoložky 3808 91 90 KN s odkazem na Všeobecná pravidla 1, 3a), 5b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, nařízení Komise (ES) č. 455/2007 (bod 1), vysvětlivky k HS k číslu 3808, vysvětlivky ke KN – všeobecné vysvětlivky ke kapitole 30 a znění kódů 3808, 3808 91 90 KN. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které Generální ředitelství cel zamítlo v záhlaví uvedeným rozhodnutím a potvrdilo rozhodnutí Celního úřadu. Žalobce se s tímto rozhodnutím opět neztotožnil a napadl jej žalobou podanou ke Krajskému soudu v Ostravě.

8. Krajský soud dále z obsahu předloženého spisového materiálu zjistil, že Zboží je dodáváno v pipetách o objemu 0,5 ml, že obsah účinné látky Fipronilum (fipronil) v jedné pipetě je 50 mg a že dalšími pomocnými látkami jsou butylhydroxyanisol E320, butylhydroxytoluen E321, benzylakohol a diethylenglykol-monoethyleter, přičemž toto Zboží je určeno pro kočky, aplikuje se na kůži a je určeno pro léčbu napadení blechami (blechy jsou usmrceny během 24 hodin) a klíšťaty (usmrcení do 48 hodin nebo týdne).

9. Z listiny nazvané „Souhrn údajů o přípravku“ dále nad rámec již uvedeného vyplývá, že Zboží je zařazeno do farmakoterapeutické skupiny „Ektoparazitika pro lokální aplikaci“. Fipronil je zde popsán jako insekticid (insekticidní účinek proti blechám) a akaricid (akaricidní účinek proti klíšťatům) působící inhibici GABA komplexu, který ve svém důsledku způsobuje nekoordinovanou činnost nervového systému a smrt hmyzu nebo roztočů. Důležitou skutečností je, že fipronil aplikovaný in vitro se na subcelulární jaterní frakci metabolizuje především na svůj sulfonový metabolit, nicméně toto však může mít jen omezený význam v podmínkách in vivo, protože u koček se fipronil absorbuje jen málo a jeho koncentrace na srsti klesá s časem. Roztok nemá být aplikován na srst, ale na kůži, do kůže se však nemá vtírat.

10. Dle ÚSKVBL ze dne 14. ledna 2014 je Zboží registrováno jako veterinární léčivý přípravek. Na tuto skutečnost žalobce několikrát odkazoval. Z „odborného vyjádření ÚSKVBL“ ze dne 22. listopadu 2017 vyplývá, že blechy a klíšťata způsobují zvířeti onemocnění kůže, změny krevního obrazu, popř. neurologické změny, jako jsou paralýza a apatie, a lymfadenopatii a současně mohou v roli přenašeče vyvolat např. boreliózu, babeziózu apod. Pokud jsou parazité na zvířeti úspěšně zlikvidováni, lze předpokládat, že nemůžou zvířeti způsobit shora vyjmenovaná onemocnění. Zboží funguje tak, že likviduje blechy a klíšťata.

11. Z „názorů francouzské veterinární vědy v období 2008-2009 (Ecole Nationale Vétérinaire v Toulouse, v Lyonu a Laboratorie de Parasitologie et Mycologie medicale v Lyonu)“, které předložil žalobce, je Zboží identické generikum vyráběné po propadnutí ochranné patentové lhůty přípravku Frontline, má totožné složení, totožnou indikaci a totožnou registraci. Aktivní látka obsažená v přípravku Frontline, stejně jako ve Zboží, je fipronil, přípravek má léčebné a preventivní účinky v tom smyslu, že léčí nákazu ektoparazity jejich zahubením. Vzhledem k tomu, že fipronil se usazuje v mazových žlázách zvířete a je uvolňován postupně, působí i preventivně.

[Zadejte text.]

12. Ve Francii bylo vydáno ZISZ na zboží s obchodním označením Frontline, přičemž všechny výrobky byly zařazeny do čísla 3808 harmonizovaného systému s odkazem na nařízení Komise (ES) č. 455/2017 (ZISZ č. FR-RTC-2015-006933, č. FR-RTC-2015-006087, č. FR-PRO-2012-000018). Dále bylo zjištěno, že výrobek Frontline je taktéž registrován jako veterinární léčivý přípravek.

13. Celní úřad prověřil také platné ZISZ vydané na stejné nebo obdobné zboží členskými státy EU, jedná se o shodnou formu zboží (roztok balený v pipetách, se shodnou koncentrací účinné látky fipronil), a nalezl je v případě ZISZ č. SI 2013/0019, č. SI 2013/0020, č. SI 2013/0021, č. SI 2013/0022, č. SI 2013/0023. Všechny takové výrobky jsou určeny pro zvířata, mají insekticidní a akaricidní účinky (některé působí navíc proti vším).

14. Ze „ZISZ ze dne 15. října 2018, č. CZ BTI 31/078442/2018-580000-04/01“, vyplývá, že zboží Moxiclear 400 + 100 mg, který je veterinárním léčivým přípravkem ve formě roztoku, je určen pro psy ohrožené nebo napadené smíšenými parazitárními infekcemi vnitřními i vnějšími, aplikuje se nakapáním na kůži, a obsahuje účinné látky imidakloprid a moxidektin, pomocnými látkami pak jsou butylhydroxytoluen E321, benzylakohol, byl zařazen do kódu 3004 90 00 KN. Přípravek je dodáván v pipetách (0,4 ml) v balení pro drobný prodej.

15. Krajský soud přezkoumal v mezích žalobních bodů [§ 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)] napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného (§ 75 odst. 1 s. ř. s.).

16. Krajský soud usnesením ze dne 13. 12. 2019, č. j. 64 Af 9/2018 - 41, předložil Soudnímu dvoru Evropské unie (dále též „SDEU“) tuto předběžnou otázku: „Je třeba zboží označované jako „Bob Martin Clear 50 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro kočky“ dodávaný v pipetách (0,5 ml) obsahující účinnou látku Fipronilum (v jedné pipetě 50 mg) a pomocné látky butylhydroxyanisol E320, butylhydroxytoluen E321, benzylakohol a diethylenglykol-monoethyleter, zařadit do čísla 3004 nebo do čísla 3808 kombinované nomenklatury celního sazebníku?“

17. SDEU rozhodl ve věci dne 10. 3. 2021 rozsudkem C‑941/19, přičemž v bodě 28. rozsudku uvedl, že je na krajském soudu, aby provedl zařazení Zboží do KN, a to s ohledem na kritéria, které mu v rámci odpovědi na položenou otázku SDEU poskytne a dále, že:

34 V tomto ohledu Komise zdůrazňuje, že účinná látka předmětného výrobku, tj. fipronil, účinkuje na povrchu zvířete, kde pouze usmrcuje vnější parazity, kteří mohou být přenašeči různých onemocnění. 35 Je tedy patrné, že účinek spočívající v prevenci různých potenciálních infekcí přenášených parazity je druhotný ve vztahu k insekticidnímu a akaricidnímu účinku předmětného výrobku. Tento preventivní účinek tudíž nelze zaměňovat s terapeutickými nebo profylaktickými účinky, jimiž se vyznačují výrobky spadající do čísla 3004 KN.

36 Pokud jde o argument společnosti Samohýl uplatněný před předkládajícím soudem a vycházející z toho, že přípravek „Moxiclear 400 + 100 mg“ byl zařazen do čísla 3004 KN jako lék, z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že přípravek „Moxiclear 400 + 100 mg“ obsahuje účinné látky imidakloprid a moxidektin, nikoli však fipronil, a že je určen pro psy ohrožené nebo napadené smíšenými parazitárními infekcemi vnitřními i vnějšími. Komise ve svém písemném vyjádření upřesňuje, že se účinná látka moxidektin absorbuje kůží zvířete a po absorpci se distribuuje do celého těla, přičemž působí proti mnohým vnitřním parazitům, mimo jiné parazitům napadajícím krevní oběh, trávicí soustavu nebo plíce.

… 38 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle vysvětlivek k HS k číslu 3004 toto číslo nezahrnuje insekticidy, dezinfekční prostředky atd. čísla 3808, neupravené k profylaktickému použití v humánním nebo veterinárním lékařství. Soudní dvůr již také judikoval, že registrace výrobků jako léčivých přípravků v členských státech, ve kterých jsou uváděny na trh, není rozhodující pro jejich zařazení do kapitoly 30 KN (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 15. prosince 2016, LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, bod 36 a citovaná judikatura).

[Zadejte text.]

39 Pokud jde zadruhé o číslo 3808 KN, je třeba poukázat na to, že v souladu s článkem 1 nařízení č. 455/2007 se do podpoložky 3808 91 90 KN zařazuje přípravek popsaný v bodě 1 sloupce 1 tabulky v příloze tohoto nařízení, tj. přípravek ve formě alkoholického roztoku, který je dávkován v pipetách pro drobný prodej, složený z fipronilu (ISO) 10 g, butylhydroxyanisolu (BHA, E 320) 0,02 g, butylhydroxytoluenu (BHT, E 321) 0,01 g a excipientu q.s.p. 100 ml. V tomto bodě 1 se rovněž upřesňuje, že tento přípravek obsahující látku s insekticidními a akaricidními účinky proti parazitům, jako jsou blechy, klíšťata a vši, je určen k vnějšímu použití pro domácí zvířata, a sice pro psy a kočky.

… 41 V projednávaném případě z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že předmětný výrobek obsahuje tutéž koncentraci účinné látky fipronil jako přípravek uvedený v bodě 1 sloupce 1 tabulky v příloze nařízení č. 455/2007. Obsahuje rovněž pomocné látky butylhydroxyanisol a butylhydroxytoluen. Předmětný výrobek se tak jeví být svým složením srovnatelný s uvedeným přípravkem.

42 Tato analýza je podpořena odůvodněním nařízení č. 455/2007, k němuž je třeba při určování rozsahu jeho působnosti přihlédnout (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 19. prosince 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, bod 31 a citovaná judikatura).

43 Ze sloupce 3 tabulky v příloze nařízení č. 455/2007 totiž předně vyplývá, že zařazení přípravku popsaného v bodě 1 sloupce 1 této tabulky je stanoveno mimo jiné „podle znění kódů KN 3808, 3808 91 a 3808 91 90“. Posledně uvedená podpoložka se přitom vztahuje na „ostatní“ „insekticidy“, tj. jiné než na bázi pyrethroidů, chlorovaných uhlovodíků, karbamátů nebo organofosforečných sloučenin. Dále se v tomto sloupci 3 odkazuje na „vysvětlivky k HS k číslu 3808 a položkám 3808 91 až 3808 99“, v nichž je upřesněno, že insekticidy se rozumí výrobky určené k hubení hmyzu a že tyto výrobky existují v různých formách. Konečně se v tomto odůvodnění uvádí, že „[p]řípravek [uvedený v bodě 1 sloupce 1 tabulky v příloze nařízení č. 455/2007] nemá terapeutické nebo profylaktické účinky ve smyslu čísla 3004“.

44 Důvody, ze kterých byl přípravek popsaný v bodě 1 sloupce 1 tabulky uvedené v příloze nařízení č. 455/2007 zařazen do podpoložky 3808 91 90 KN, jsou přitom použitelné i na předmětný výrobek. S výhradou ověření, které přísluší předkládajícímu soudu, totiž tento výrobek podle všeho obsahuje ve stejných poměrech tutéž účinnou látku, která je obsažena ve složení shora uvedeného přípravku, a tytéž pomocné látky. Z předkládacího rozhodnutí rovněž vyplývá, že předmětný výrobek má stejnou funkci a stejné použití jako shora uvedený přípravek, a sice insekticidní a akaricidní funkci proti parazitům, jako jsou blechy a klíšťata, a lokální vnější použití pro domácí zvířata, a sice kočky.

45 S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že KN musí být vykládána v tom smyslu, že výrobek tvořený roztokem určeným pro kočky, který se musí aplikovat nakapáním na kůži (spot-on) pomocí pipet (0,5 ml) a který obsahuje účinnou látku zvanou fipronil (50 mg na pipetu) a pomocné látky, jako je butylhydroxyanisol E 320, butylhydroxytoluen E 321, benzylalkohol a diethylenglykol-monoethyleter, spadá – s výhradou, že předkládající soud posoudí všechny skutkové okolnosti, které má k dispozici – do čísla 3808 této nomenklatury jakožto „insekticid“.

18. Krajský soud uvádí, že mezi stranami nebylo sporné složení Zboží. Soud považuje za prokázané, že Zboží je roztokem určeným pro kočky, který se musí aplikovat nakapáním na kůži (spot-on) pomocí pipet (0,5 ml) a obsahuje účinnou látku zvanou fipronil (50 mg na pipetu) a pomocné látky, jako je butylhydroxyanisol E 320, butylhydroxytoluen E 321, benzylalkohol a diethylenglykol-monoethyleter, což ostatně vyplývá i z napadeného rozhodnutí, žádosti žalobce o ZISZ a dokumentu „Souhrn údajů o přípravku“. Jádrem sporu je toliko otázka, zda je nutno Zboží s tímto složením klasifikovat pod položku č. 3004 KN či pod položku č. 3808 KN, tedy zda je Zboží lékem s jasně definovaným terapeutickým nebo profylaktickým účinkem či zda se jedná o insekticid.

19. Krajský soud dále konstatuje, že SDEU v bodě 45. svého rozsudku zařadil výrobek s uvedeným složením pod položku 3808 KN jakožto insekticid. Účinek Zboží spočívající v prvotní likvidaci parazitů, bez které by nemohlo dojít k léčení druhotných projevů napadení těmito parazity, resp. v prevenci různých potenciálních infekcí přenášených parazity je druhotným [Zadejte text.]

k insekticidnímu a akaricidním účinku a v souladu s názorem SDEU jej nelze zaměňovat s terapeutickým ani profylaktickým účinkem, jimiž se vyznačují výrobky spadající do č. 3004 KN. Množství účinné látky ve Zboží je navíc ve stejném poměru jako v přípravku popsaném v bodě 1 sloupce 1 tabulky uvedené v příloze nařízení Komise (ES) č. 455/2007. Nedůvodné jsou tak žalobcovy námitky, že žalovaný nesprávně vyhodnotil důkazy, když dospěl k závěru o absenci terapeutických a profylaktických účinků u Zboží a zařadil Zboží analogicky s nařízením Komise (ES) č. 455/2007 do KN 3808 91 90.

20. Námitka, že registrovaný léčivý přípravek je vždy lékem, jehož terapeutické či profylaktické účinky (ve smyslu KN 3004) jsou prověřeny v registračním řízení je ve světle rozhodnutí SDEU (viz bod 38 výše citovaného rozsudku) nedůvodná, neboť registrace výrobků jako léčivých přípravků v členských státech, ve kterých jsou uváděny na trh, není rozhodujícím pro jejich zařazení do kategorie 30 KN. Krajský soud nadto uvádí, že obdobně i zboží s obchodním označením Frontline (s totožným složením jako Zboží, které je jeho identické generikum), bylo registrováno jako veterinární léčivý přípravek, a zároveň bylo francouzskými celními úřady zařazeno do KN 3808.

21. Nedůvodná je dále námitka, že zboží Moxiclear 400 + 100 mg, které je ve všech směrech totožné se Zbožím (pouze s jinou účinnou látkou) bylo celním úřadem sazebně zařazeno do položky 3004 KN. Krajský soud se i zde odkazuje na rozsudek SDEU. Moxiclear 400 + 100 mg obsahuje jiné účinné látky než zboží, tj. moxidektin a imidakloprid, přičemž moxidektin je absorbován do těla kočky a působí proti mnohým vnitřním parazitům, mimo jiné parazitům napadajícím krevní oběh, trávicí soustavu nebo plíce. Naproti tomu účinná látka Zboží, tj. fipronil, účinkuje na povrchu zvířete, kde pouze usmrcuje vnější parazity.

22. Krajský soud posoudil v intencích rozsudku SDEU všechny skutkové okolnosti a dospěl k závěru, že Zboží lze zařadit do čísla 3808 91 90 KN, neboť se druhem aplikace a složení jedná o insekticid. Zároveň jej nelze zařadit do čísla 3004, neboť Zboží se s ohledem na závěry SDEU nevyznačuje terapeutickým ani profylaktickým účinkem.

23. Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ustanovením § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu jako nedůvodnou zamítl.

24. O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s., když procesně úspěšnému žalovanému podle obsahu spisu nevznikly v tomto řízení žádné náklady, které by přesahovaly jeho obvyklou úřední činnost.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu.

Ostrava 6. dubna 2021

Mgr. Jiří Gottwald

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru