Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

62 Az 2/2015 - 25Usnesení KSOS ze dne 02.06.2015

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 Azs 128/2015

přidejte vlastní popisek

62Az 2/2015-25

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobce: A. M., bez označení státní příslušnosti, bez označení bydliště, zastoupeného Mgr. Farid Alizey, advokátem se sídlem Stodolní 7/834, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, k žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1.4.2015 čj. OAM-671/ZA-HA18-LE05-2014,ve věci mezinárodní ochrany

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Krajskému soudu v Ostravě byla doručena dne 27.4.2015 blanketní žaloba proti v záhlaví označenému rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že žaloba neměla náležitosti, které by založily přezkoumatelnost napadeného rozhodnutí, žalobce ani nepřiložil stejnopis napadeného rozhodnutí, byl žalobce usnesením zdejšího soudu ze dne 29. dubna 2015 č.j. 62Az 2/2015-4 vyzván k doplnění žaloby ve lhůtě, která je k podání žaloby dána soudním řádem správním a zákonem o azylu s poučením, že tato lhůta je v případě žaloby proti rozhodnutí o neudělení mezinárodní ochrany 15 dnů ode dne doručení předmětného rozhodnutí.

[2] Žalobce, aniž by žalobu v intencích usnesení zdejšího soudu ze dne 29. dubna 2015 doplnil, byl zástupcem žalobce soud (soudu doručeno dne 13.5.2015) požádán o prodloužení lhůty k doplnění žaloby, přičemž soudu stále ještě nebyl předložen stejnopis napadeného rozhodnutí a soudu stále nebyl znám věcný obsah napadeného rozhodnutí.

[3] Žalobce podal jen blanketní žalobu, aniž by uvedl jediný žalobní bod, a aniž by předložil stejnopis napadeného rozhodnutí. Aby žaloba byla projednatelná, musela

by obsahovat aspoň jediný žalobní bod. Kdyby takový žalobní bod obsahovala, mohlo by být zástupci žalobce v žádosti o prodloužení lhůty k doplnění žaloby vyhověno soudcovskou lhůtou. Uvedení žalobního bodu v žalobě je však v režimu zákonné lhůty, která nemůže být soudcovskou lhůtou prolomena. Z tohoto důvodu usnesením zdejšího soudu ze dne 14. května 2015 č.j. 62Az 2/2015-10 nebylo žádosti o prodloužení lhůty k doplnění žaloby vyhověno. Doplnění žaloby bylo zdejšímu soudu předloženo dne 18.5.2015.

[4] Dne 28.5.2015 soud obdržel správní spis od žalovaného Ministerstva vnitra. Z toho spisu bylo zjištěno, že žalobce převzal rozhodnutí, které označil v žalobě č.j. OAM-671/ZA-HA18-LE05-2014 (ze dne 1.4.2015) dne 15.4.2015. Zjištěno, že uvedeným rozhodnutím bylo vysloveno, že žádost o udělení mezinárodní ochrany je nepřípustná podle § 10a písm. e) zákona o azylu a řízení o udělení mezinárodní ochrany bylo podle § 25 písm. i) zákona o azylu zastaveno. Označené rozhodnutí obsahuje řádné poučení o možnosti podání žaloby ke krajskému soudu, v jehož obvodě je žalobce v den podání žaloby hlášen k pobytu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení.

[5] Podle ust. § 72 odst. 1 s.ř.s. žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanovenými způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta jiná je např. stanovena zákonem o azylu (§ 32 odst. 2), a to k podání žaloby 15 dnů od doručení rozhodnutí.

[6] Dle § 71 odst. 2 věty druhé s.ř.s žalobce rozšířit žalobu na dosud nenapadené výroky rozhodnutí nebo ji rozšířit o další žalobní body může jen ve lhůtě pro podání žaloby.

[7] Podle ust. § 46 odst. 1 věty první písm. b) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.

[8] Žalobci bylo napadené rozhodnutí doručeno dne 15.4.2015 a poslední den patnáctidenní zákonné lhůty k podání žaloby připadl na 30. dubna 2015 (čtvrtek). Žaloba u soudu sice byla podána v zákonné lhůtě dne 27.4.2015, avšak jak již výše uvedeno, jen v blanketní podobě a řádně doplněna o žalobní body byla až dne 18.5.2015, tedy po uplynutí zákonné lhůty.

[9] Vzhledem k tomu, že žaloba obsahující žalobní body byla podána po marném uplynutí lhůty, byla odmítnuta dle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. jako opožděná .

[10] Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou

vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

V Ostravě dne 2.6.2015

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru