Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

61 Az 7/2011 - 16Usnesení KSOS ze dne 19.07.2011

Prejudikatura

22 Cad 32/2006 - 9

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Azs 37/2011 (zastaveno)

přidejte vlastní popisek

61Az 7/2011-16


e.č. X

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce: U. E. O., t.č. bytem PoS Havířov, Na Kopci 5, Havířov-Dolní Suchá, proti žalovanému Ministerstvu vnitra ČR se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 4.4.2011 č.j. OAM-588/VL-18-ZA12-2009, o udělení mezinárodní ochrany,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 4.4.2011 č.j. OAM-588/VL-18-ZA12-2009 žalované Ministerstvo vnitra ČR neudělilo žalobci mezinárodní ochranu podle ust. § 12, § 13, § 14, § 14a § 14b zák.č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zák.č. 283/1991

Sb. o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. Žalovaný správní orgán po provedeném dokazování vzal za objasněno, že důvodem žádosti žalobce o udělení mezinárodní ochrany je obava z lidí odlišného náboženského vyznání, kterým zničil modlitební idol a oni ho za to chtějí obětovat jejich bohu. Má také obavu, že v Nigérii nejsou dostatečné možnosti pro léčbu jeho onemocnění.

Žalobce podal v zákonem stanovené lhůtě proti uvedenému rozhodnutí žalobu, ve které namítal, že žalovaný porušil ust. § 2 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu v platném znění, § 3 správního řádu, § 50 odst. 2 a 3, § 50 odst. 4 a § 68 odst. 3 správního řádu. Podle žalobce žalovaný dále porušil ust. § 12 písm. b) a § 14a zákona o azylu, jelikož má za to, že splňuje zákonné podmínky pro udělení jedné z forem mezinárodní ochrany, a to čl. 3 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, ponižujícímu a nelidskému chování publikované pod č. 143/1988 Sb. čl. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základní svobod, čl. 33 Ženevské

Pokračování -2- 61Az 7/2011

úmluvy o právním postavení uprchlíků, čl. 4 odst. 4 Směrnice rady 2004/83/ES („Kvalifikační směrnice“) a čl. 4 odst. 5 Kvalifikační směrnice. Žalobce v žalobě dodal, že konkrétní skutkové okolnosti, ze kterých dovozuje naplnění výše uvedených žalobních bodů, včetně patřičných důkazních návrhů a jejich prokázání, doloží později v doplnění žaloby.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.5.2011 byl žalobce vyzván k odstranění vad své žaloby ze dne 11.5.2011 a zároveň byl žalobce v tomto usnesení podrobně poučen o tom, v jakém směru je nutné jeho žalobu doplnit a opravit. Žalobce měl žalobu zejména doplnit o uvedení konkrétních skutečností, ze kterých dovozuje jednotlivá porušení zákonných ustanovení žalovaným, kterých se podle něj žalovaný dopustil v průběhu správního řízení. Žalobce byl poučen o tom, že pokud ve stanovené lhůtě svou žalobu nedoplní av řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne. Uvedenou výzvu si žalobce v odběrní lhůtě na Poště Havířov 7, nevyzvedl a na výzvu tedy vůbec nereagoval.

Podle ust. § 37 odst. 5 věty druhé s.ř.s., nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne.

V daném případě žalobce ani přes výzvu soudu neodstranil nedostatky svého podání (žaloby), neboť ani po uvedené výzvě a poučení krajského soudu především ani neuvedl, ve kterých skutečnostech spatřuje jednotlivá porušení zákonných předpisů žalovaným a nevymezil tzv. žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné (ust. § 71 odst. 1 písm. d/ s.ř.s.). Důvody, které žalobce ve své žalobě ze dne 11.5.2011 uvedl, jsou natolik všeobecné, že je nelze přezkoumávat. Za této situace, kdy žalobce neodstranil vady svého podání a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, nezbylo než jeho žalobu z tohoto důvodu odmítnout.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 19.července 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petr Indráček,v.r. Jana Valošková samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru