Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

61 Az 13/2010 - 16Usnesení KSOS ze dne 19.05.2011

Prejudikatura

22 Cad 32/2006 - 9

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
9 Azs 15/2011 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

61Az 13/2010-16

e.č. B000489

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci nezl. žalobkyně: L. K., nar. 25.7.2010, státní příslušnost Ukrajina, zastoupené L. K., jako zákonnou zástupkyní, státní příslušnicí Ukrajiny, t.č. obě bytem PoS Havířov, Na Kopci 5, Havířov-Dolní Suchá, proti žalovanému Ministerstvu vnitra ČR se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 2.12.2010 č.j. OAM-320/ZA-11-AA03-2010, o udělení mezinárodní ochrany,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 2.12.2010 č.j. OAM-320/ZA-11-AA03-2010 žalované Ministerstvo vnitra ČR zamítlo žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zák.č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zák.č. 283/1991 Sb. o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. Žalovaný

správní orgán po provedeném dokazování vzal za nepochybně prokázáno, že důvodem žádosti o udělení mezinárodní ochrany nezletilé žalobkyni, kterou podala jejím jménem matka, jakožto zákonná zástupkyně, je obava z případného návratu na Ukrajinu, kde by byly ohroženy jejich životy ze strany věřitelů manžela. Dalším důvodem žádosti jménem nezletilé žalobkyně byla snaha o sloučení rodiny.

Žalobkyně podala v zákonem stanovené lhůtě proti uvedenému rozhodnutí žalobu, ve které žalovanému vytýkala porušení jednotlivých ustanovení správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), a to ust. § 2 odst. 1, § 3, § 50 odst. 2 a 3 a § 68 odst. 3. Současně žalovanému vytýkala porušení ust. § 12 a § 14a) zákona o azylu. Zároveň žalobkyně poukázala ve zcela všeobecné formě na porušení ust. § 14a) téhož zákona, když se žalovaný vůbec nezabýval možností existence vážné újmy v jejím případě. Tímto postupem žalovaný nedostal závazkům České republiky vyplývajícím z Úmluvy o právním postavení uprchlíků a v této souvislosti žalobkyně poukázala na čl. 33 Úmluvy stanovící pravidlo „non-refoulement“.

Pokračování -2- 61Az 13/2010

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.3.2011 byla žalobkyně vyzvána k odstranění vad své žaloby ze dne 2.12.2010 a zároveň byla žalobkyně v tomto usnesení podrobně poučena o tom, v jakém směru je nutné jeho žalobu doplnit a opravit, včetně toho, že žaloba musí být zákonnou zástupkyní nezletilé žalobkyně vlastnoručně podepsána. Žalobkyně byla poučena o tom, že pokud ve stanovené lhůtě svou žalobu nedoplní a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne. Uvedená výzva byla zákonné zástupkyni nezletilé žalobkyně doručována prostřednictvím pošty Havířov 1 a nezletilé žalobkyni prostřednictvím zákonné zástupkyně doručena vyvěšením na úřední desce Krajského soudu v Ostravě. Zákonná zástupkyně nezletilé žalobkyně na tuto výzvu však nereagovala.

Podle ust. § 37 odst. 5 věty druhé s.ř.s., nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne.

V daném případě žalobkyně ani přes výzvu soudu neodstranila nedostatky svého podání (žaloby), neboť ani po uvedené výzvě a poučení krajského soudu především ani neuvedla, z jakých důvodů žalobu proti napadenému rozhodnutí vůbec podávala, tedy nevymezila tzv. žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobkyně napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné (ust. § 71 odst. 1 písm. d/ s.ř.s.). Uváděná porušení správního řádu a dalších právním norem jsou v žalobě uvedena pouze ve zcela nekonkrétní a nepřezkoumatelné podobě. Navíc žaloba ani po výzvě nebyla zákonnou zástupkyní nezletilé žalobkyně podepsána. Za této situace, kdy zákonná zástupkyně nezletilé žalobkyně neodstranila vady svého podání a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, nezbylo než jeho žalobu z tohoto důvodu odmítnout.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 19. května 2011

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru