Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

59 A 5/2019 - 22Rozsudek KSOS ze dne 16.02.2021


přidejte vlastní popisek

59 A 5/2019 - 22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Danielem Spratkem, Ph.D. v právní věci

žalobce: F. Č.

zastoupený advokátem Mgr. Ing. Petrem Konečným,
sídlem Na Střelnici 1212/39, 779 00 Olomouc – Nová Ulice

proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava

o žalobě proti rozhodnutí č. j. MSK 3891/2019 ze dne 17. 5. 2019, o dopravním přestupku

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

1. Žalobce se podanou žalobou ze dne 25. 7. 2019 domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného č. j. MSK 3891/2019 ze dne 17. 5. 2019, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno prvostupňové rozhodnutí Městského úřadu Rýmařov č. j. MÚRY 27276/2018 ze dne 21. 11. 2018. Domáhá se rovněž zrušení tohoto prvostupňového rozhodnutí. Tímto byl žalobce uznán vinným jednak ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), jehož se měl dopustit tím, že dne 4. 9. 2017 v 10: 44:45 hodin, v obci Rýmařov, na silnici 11/445, tř. Hrdinů, ve směru od Ondřejova, řídil motorové vozidlo tov. zn. Mercedes, RZ X, a u křižovatky s ul. Nádražní po předchozím zastavení vozidla před přenosným světelným signalizačním zařízením (semaforem) přes svítící signál s červeným světlem na tomto přenosném signalizačním zařízení se rozjel a pokračoval v jízdě za toto signalizační zařízení, jednak ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 5 zákona o silničním provozu, jehož se měl dopustit tím, že téhož dne v době od 10:44:48 do 10:46:26 hod. v obci Rýmařov, na silnici 11/45, tř. Hrdinů, ve směru od Ondřejova, řídil totéž vozidlo a nezastavil na signál vozidla Městské policie Rýmařov, daný ze služebního vozidla, rozsvícením červeného nápisu „STOP“, doplněného zvláštním výstražným světlem modré barvy a zvláštním výstražným zvukovým znamením, a pokračoval v jízdě po silnici 11/370, ul. Revoluční a dále pak na ul. Bartákova, kde zastavil u nakládací rampy prodejny COOP. Za oba přestupky mu byla uložena pokuta ve výši 3 500 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na dobu 2 měsíců.

II. Žaloba a vyjádření žalovaného k žalobě

2. Žalobce ve své žalobě namítl, že napadená rozhodnutí jsou nepřezkoumatelná a že v řízení před správními orgány nebyl dostatečně zjištěn skutkový stav. Poukázal na to, že na videozáznamu není zřejmé, jaké signalizační světlo svítilo na semaforu, když se jeho a ještě jedno vozidlo rozjelo; správní orgány se rovněž nevypořádaly s námitkou, že žalobce dostal pokyn od zaměstnance vykonávajícího práce na pozemní komunikaci ve smyslu §§ 79 odst. 1 písm. i) zákona o silničním provozu. Správní orgány správně nevyhodnotily, že dopravní značení nesplňovalo ustanovení zákonných norem, což konstatovala i Policie; nebyl zjišťován ani nastavený časový interval na signalizačním zařízení. Pokud se týče druhého skutku, žalobce namítal, že z videozáznamu není patrné, že by ze strany policejního vozidla docházelo k signalizaci zastavení. Dále uvedl, že vozidla projížděla místy. Kde nebylo možno bezpečně zastavit, proto žalobce zastavil až tam, kde to neohrožovalo bezpečnost a plynulost provozu. Ohledně úvahy o výši trestu správní orgán nepřípustně a diskriminačně uvedl, že výchovný účinek trestu již není vzhledem k věku žalobce očekáván.

3. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě ze dne 21. 8. 2019 navrhl zamítnutí žaloby. Ohledně žalobních námitek uvedl, že tyto byly vznášeny již před správními orgány, a proto odkázal na obsah napadeného rozhodnutí. Dále uvedl, že z videozáznamu je jasně patrné, že vozidlo žalobce projíždělo kolem semaforu v okamžiku, kdy na něm svítil signál s červeným světlem. Tvrzení žalobce, že mu byl dáván pokyn k jízdě pracovníkem stavby, byl v napadených rozhodnutích vyhodnocen jako nepravdivý. Správní orgány se také řádně vypořádaly s námitkou, že umístění dopravního značení neodpovídalo normám, kdy uvedly, že to nezbavovalo žalobce povinnosti se jím řídit, jestliže bylo jinak zcela srozumitelné. Zjišťování časového intervalu, v jakém byla světlená signalizace nastavena, nebylo pro rozhodnutí ve věci potřebné. Skutečnost, že žalobci bylo dáváno znamení k zastavení vozidla, je prokázána zejména svědecky, videozáznam je důkazem toliko podpůrným. Správní orgány rovněž odůvodnily, že žalobci nic nebránilo zastavit ihned po projetí zúženého úseku vozovky.

III. Obsah správního spisu a posouzení věci soudem 4. Z obsahu správních spisů krajský soud zjistil následující: Na základě oznámení přestupku Městskou policií Rýmařov ze dne 4. 9. 2017 zahájil Městský úřad Rýmařov přestupkové řízení. Městský úřad zahrnul mezi podklady rozhodnutí i opatření obecné povahy č. j. MURY 13036/2017 o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu pro stavbu „REKO MS Rýmařov, Zahradní+5“, podkladové stanovisko PČR a technickou zprávu, video- a fotodokumentaci. Policie ČR – Dopravní inspektorát Bruntál – konstatovala ve vyjádření č. j. KRPT-281935/ČJ-2017-070106 ze dne 4. 1. 2017, že při instalaci dopravního značení nebyly dodrženy ustanovení zákonných norem a technické podmínky TP 66, a to především co se týká vzdálenosti, místa a výšky umístění přechodného DZ a SSZ. Městský úřad Rýmařov rozhodl o přestupcích žalobce poprvé 11. 1. 2018 pod č. j. MURY 1165/2018. K dovolání žalobce ze dne 5. 2. 2018 žalovaný rozhodnutím č. j. MSK 40145/2018 ze dne 17. 9. 2018 prvostupňové rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání správnímu orgánu I. stupně, neboť ohledně druhého skutku nebyl zjištěn stav věci, o němž by nebyly důvodné pochybnosti. Městský úřad Rýmařov následně doplnil dokazování svědeckými výpověďmi policistů. Opětovně rozhodl dne 21. 11. 2018 pod č. j. MURY 27276/2018, které bylo k odvolání žalobce žalovaným potvrzeno napadeným rozhodnutím.

5. Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů v souladu s § 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), přičemž dle § 75 odst. 1 s. ř. s. vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného.

6. Podle § 65 s. ř. s. se může ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí“), žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti.

7. Soud se předně neztotožňuje s obecnou námitkou nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí. Správní orgány vyložily, jaké důvody je vedly k jejich rozhodnutím, a sám žalobce s uvedenými závěry je schopen dále v žalobě polemizovat. Neshoda v hodnocení důkazů či právním hodnocení mezi správním orgánem a žalobcem nezakládá nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí.

8. Pokud žalobce namítal, že žalobce se nevypořádal s jeho námitkou, že dostal pokyn k jízdě od zaměstnance vykonávajícího práce spojení s údržbou, pak z napadených rozhodnutí plyne, že správní orgány obou stupňů se danou námitkou zabývaly, a vyhodnotily ji jako nepravdivou. Prvostupňový orgán námitku rozebírá na str. 9 svého rozhodnutí, žalovaný na str. 2 a 4

napadeného rozhodnutí.

9. Žalobce dále namítal, že správní orgány nevyhodnotily, že dopravní značení nesplňovalo ustanovení zákonných norem. Správní orgány toto vyhodnotily, a to prvostupňový orgán na str. 6, kde přiléhavě odcitoval i rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 264/2015-75 ze dne 9. 12. 2015, a žalovaný pak na str. 3-4 napadeného rozhodnutí. Soud podotýká, že není sporu o tom, že dopravní značení neodpovídalo technické normě, nicméně z konstantní judikatury plyne, že to samo o sobě nemá vliv na povinnost se jím řídit, jestliže je jinak značení viditelné a srozumitelné (srov. též rozsudek Nejvyššího správního soudu 8 As 68/2009-83 ze dne 31. 3. 2010 či usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 771/18 ze dne 30. 4. 2018). V projednávané věci musel řidič jasně vidět a rozpoznat červenou barvu na semaforu. V tomto kontextu je zcela nadbytečné pro posouzení věci zjišťování nastavení intervalu světelné signalizace, neboť z videozáznamu je jasně patrné, že vozidlo žalobce projelo kolem přenosného signalizačního zařízení v okamžiku, kdy na něm svítil signál s červeným světlem („Stůj!“).

10. Pokud žalobce namítá, že z pořízeného videozáznamu není patrné, že by ze strany vozidla obecní policie docházelo k signalizaci zastavení, pak soud se zcela ztotožňuje s obranou žalovaného, že tato skutečnost byla prokázána především svědeckými výslechy, a videozáznam byl užit toliko podpůrně. Rovněž námitka žalobce, že zastavil až tam, kde to neohrožovalo bezpečnost a plynulost provozu, je lichá a byla vyvrácena správními orgány, které poukázaly na to, že žalobci nic nebránilo zastavit ihned po projetí zúženého úseku dopravní komunikace. Ten namísto toho projel skoro celým městem Rýmařovem až k rampě prodejny Coop.

11. Pokud žalobce namítal, že prvostupňový orgán jej nepřípustně diskriminoval kvůli věku, kdy uvedl, že „zvolené tresty dle správního orgánu způsobí u obviněného represivní účinek, neboť výchovný [s] přihlédnutím k jeho věku již není očekáván“, pak soud poukazuje jednak na to, že žalovaný v napadeném rozhodnutí tuto myšlenku již neopakuje (str. 7), jednak na to, že i při vypuštění této úvahy prvostupňového orgánu, zbývající důvody správních orgánů plně postačí k řádnému odůvodnění uložených trestů.

IV. Závěr a náklady řízení

12. Na základě shora uvedeného krajský soud dospěl k závěru, že žaloba je nedůvodná, a proto ji podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl, přičemž v této věci rozhodl rozsudkem bez jednání se souhlasem účastníků řízení podle § 51 odst. 1 s. ř. s.

13. O náhradě nákladů řízení mezi účastníky bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovanému nad rámec jeho úřední činnosti žádné náklady nevznikly. Soud proto žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu.

Ostrava 16. 2. 2021

JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru